Pasirinkite kalbą
Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2024-03-26
įsakymu Nr. PA-73-(10.1E)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) specialisto pareigybė („Tūkstantmečio mokyklos II“ koordinatoriaus) (toliau – Koordinatorius) yra priskiriama specialistų pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis: koordinuoti „Tūkstantmečio mokyklų II“ programos (toliau – TŪM) Radviliškio rajono savivaldybės švietimo pažangos plano įgyvendinimą Radviliškio rajono savivaldybėje.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. išsilavinimas – turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. darbo patirtis – ne mažiau kaip 1 metai pedagoginio darbo ir/arba projektų valdymo patirtis;
5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos skyrimą ir valdymą, švietimą ir viešuosius pirkimus.

6. Darbuotojas turi:

6.1. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
6.2. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti veiklos metodus ir priimti sprendimus;
6.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, mokėti gerai dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
6.4. vykdydamas specialisto (projekto veiklų koordinatoriaus) funkcijas ir pareigas, privalo vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais Radviliškio rajono savivaldybės švietimo pažangos plano (toliau – pažangos planas) veiklų įgyvendinimą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Specialistas (projekto veiklų koordinatorius) atlieka šias funkcijas:

7.1 planuoja ir organizuoja savo veiklą;
7.2 organizuoja pažangos plano veiklų įgyvendinimą;
7.3. bendradarbiauja ir konsultuojasi su Europos socialinio fondo agentūros specialistais rengdamas ir vykdydamas pažangos plano veiklas;
7.4 bendradarbiauja su projekto partneriais, TŪM mokyklomis, Savivaldybės švietimo įstaigomis ir skatiną jų tinklaveiką;
7.5 kvalifikuotai ir atsakingai administruoja jam priskirtas sutartis ir užduotis;
7.6 atsako už pažangos plano įgyvendinimą;
7.7 planuoja, organizuoja, koordinuoja projekto veiklas TŪM mokyklose ir Savivaldybėje bei užtikrina jų kokybę;
7.8 rengia projekto bendrų visų ugdymo sričių (lyderystės, kultūrinio, įtraukiojo ugdymo, STEAM) veiklų techninę dokumentaciją (įskaitant technines specifikacijas) ir organizuoja viešuosius pirkimus (planuoja, inicijuoja, vykdo, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą, rengia ataskaitas ir kt.);
7.9 konsultuoja projekto partnerius visų ugdymo sričių (lyderystės, kultūrinio, įtraukiojo ugdymo, STEAM) veiklų techninės dokumentacijos (įskaitant technines specifikacijas) rengimo, viešųjų pirkimų vykdymo ir sutarčių įgyvendinimo klausimais;
7.10 planuoja ir padeda organizuoti mokytojų kvalifikacijos kėlimą visose ugdymo srityse (lyderystės, kultūrinio, įtraukiojo ugdymo, STEAM), teikia informaciją apie vykstančius renginius;
7.11 organizuoja projekto veiklų viešinimo renginius, veiklas, ruošia medžiagą projekto veiklų viešinimo darbams;
7.12 tvarko projekto dokumentaciją;
7.13 kaupia, rengia ir teikia informaciją, susijusią su projekto veiklų vykdymu, suinteresuotoms institucijoms bei asmenims;
7.14 vykdo projekto veiklų stebėseną, renka ir analizuoja duomenis bei rezultatus;
7.15 vykdo kitas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo paskirtas užduotis, susijusias su projekto tikslais ir neprieštaraujančiais Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisėms aktams.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-02, 11:18:46