Pasirinkite kalbą

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2014 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-905
PATIKSLINTA
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-936

Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai reglamentuoja Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklos pobūdį, tikslus, funkcijas, teises ir pareigas, valdymo organų skyrimo tvarką ir jų kompetenciją, darbo santykius ir darbo apmokėjimą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę bei reorganizavimą ir likvidavimą.
2. Įstaigos pavadinimas – Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
3. Tarnybos steigėjas – Radviliškio rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).
4. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Radviliškio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).
5. Tarnybos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
6. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą su savo pavadinimu ir savivaldybės herbu, sąskaitas banke, įstatymų numatytą veikimo iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę.
7. Tarnybos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normomis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir biudžetinių įstaigų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, Savivaldybės tarybos sprendimais, Tarnybos nuostatais, kitais teisės aktais.
8. Tarnybos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
9. Tarnybos veikla yra neterminuota.
10. Tarnybos buveinės adresas – Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis.
11.Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

II. SKYRIUS
TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR POBŪDIS

12. Tarnybos veiklos tikslas – siekti, kad Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas būtų naudojamas ir valdomas teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai, prižiūrėti, kaip vykdomas patvirtintas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Siekdama šių tikslų, Tarnyba atlieka išorės eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus bei patikrinimus, rengia ir teikia išvadas dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, taip pat priimant sprendimus dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas, dėl koncesijų suteikimo tikslingumo ir pritarimo galutiniam koncesijos sutarties projektui bei dėl skolininkų, taip pat ir tų skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės.

III. SKYRIUS
TARNYBOS FUNKCIJOS

13. Tarnyba vykdo šias funkcijas:

13.1. atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą, patikrinimus bei kitas kontrolės funkcijas Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;
13.2. kiekvienais metais iki liepos 15 dienos rengia ir reglamente nustatyta tvarka teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;
13.3. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
13.4. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias Savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; Savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;
13.5. rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais sutarties pasirašymo rengia išvadas galutiniam partnerystės su privačiais subjektais sutarties projektui;
13.6. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų, taip pat ir tų skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
13.7. Valstybės kontrolės prašymu teikia Tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;
13.8. atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.

IV. SKYRIUS
TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

14. Tarnyba, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

14.1. kreiptis į valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo subjektus;
14.2. nustatyta tvarka dalyvauti rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su savivaldybių veikla, projektus;
14.3. reikalauti, kad audito ar kitų kontrolės funkcijų vykdymo metu audituojamo ar tikrinamojo subjekto vadovas suteiktų tinkamas patalpas joms atlikti;
14.4. gauti iš audituojamų ar tikrinamų subjektų finansiniam, veiklos ar programų auditui, patikrinimams ar kitoms kontrolės funkcijoms atlikti reikalingus dokumentus, informaciją, duomenis bei jų kopijas, audituojamų ar tikrinamų subjektų vadovų ir kitų darbuotojų raštiškus ir žodinius paaiškinimus;
14.5. atliekamo audito metu pasinaudoti Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų auditų ataskaitomis ir darbo dokumentais, būtinais vidaus kontrolės vertinimui atlikti, jei audito subjektas ir tikslai sutampa;
14.6. susipažinti su atliktų kitų išorės auditų Savivaldybės įstaigose ir įmonėse dokumentais;
14.7. nurodyti audituotų ir tikrintų subjektų vadovams veiklos trūkumus ir nustatyti terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai ir veiklos trūkumai;
14.8. pasitelkti pagal Valstybinio audito reikalavimus ekspertų (specialistų), turinčių žinių audito ar patikrinimo metu iškilusiems klausimams spręsti;
14.9. dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;
14.10. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikti nagrinėti Savivaldybės tarybos administracinei komisijai;
14.11. gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises.

15. Tarnyba, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:

15.1. vykdyti šiuose nuostatuose numatytą veiklą;
15.2. teikti steigėjui ir kitoms įstatymų numatytoms institucijoms savo veiklos ir finansines ataskaitas;
15.3. garantuoti Tarnybos teikiamų audito ataskaitų, išvadų, finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
15.4. naudoti iš savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas tik šiuose nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti;
15.5. saugoti komercines, finansines, profesines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas, susilaikyti nuo išankstinio audito vertinimo;
15.6. gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas pareigas.

16. Tarnybos valstybės tarnautojai įstatymų nustatyta tvarka atsako už jiems nustatytų funkcijų netinkamą atlikimą, už nepagrįstos ar neteisingos audito išvados pateikimą.
17. Savivaldybės kontrolierius ir Tarnybos valstybės tarnautojai negali būti Savivaldybės tarybos nariais ir darbo laiku negali dalyvauti politinių partijų veikloje. Savivaldybės kontrolieriaus ir Tarnybos valstybės tarnautojo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse.

V. SKYRIUS
VALDYMO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA, DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGOS

18. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius. Jis yra atskaitingas Savivaldybės tarybai. Kai Savivaldybės kontrolieriaus nėra ar jis laikinai negali eiti pareigų, jį pavaduoja Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas. Tarnyba struktūrinių padalinių neturi.
19. Savivaldybės kontrolieriaus, Tarnybos karjeros valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisinius santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas ir kiti norminiai teisės aktai. Tarnautojus ir darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia, tarnybines ir drausmines nuobaudas skiria Savivaldybės kontrolierius. Savivaldybės taryba nustato didžiausią leistiną Tarnybos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių.
20. Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš pareigų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos sprendimu. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą.
21. Tarnybos atliekamo finansinio ir veiklos audito principus, taisykles, procedūras, audito darbą, ataskaitų rengimą nustato ir reglamentuoja Valstybinio audito reikalavimai ir Savivaldybės kontrolieriaus įsakymais patvirtintos taisyklės, tvarkų aprašai ir kiti dokumentai.
22. Savivaldybės kontrolierius:

22.1. tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;
22.2. leidžia įsakymus, organizuoja Tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;
22.3. sudaro Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, su šio plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrių. Kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų Tarnybos veiklos planą, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas. Prireikus patvirtintą planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;
22.4. Tarnybos veiklos planą kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei;
22.5. turi teisę dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos, komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;
22.6. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
22.7. skiria Tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;
22.8. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą (bet ne trumpesnį kaip 30 dienų), per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;
22.9. teikia Savivaldybės merui, Savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų. Audito ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės interneto tinklalapyje, o jei įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones;
22.10. kiekvienais metais iki liepos 15 dienos reglamente nustatyta tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
22.11. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;
22.12. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;
22.13. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
22.14. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir Savivaldybės institucijoms;
22.15. Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Tarnybos veiklos ataskaitą. Tarnybos veiklos ataskaitą arba jos santrauką paskelbia vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto tinklalapyje, o jei įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones;
22.16. Savivaldybės tarybos arba Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;
22.17. atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;
22.18. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose Savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;
22.19. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti Savivaldybės tarybos administracinei komisijai;
22.20. teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie Savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas;
22.21. sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audite tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikia duomenis Valstybės kontrolei apie savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus.

23. Tarnybos valstybės tarnautojai:

23.1. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka audituojamų subjektų eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus, vykdo kitus pavedimus ir užduotis;
23.2. finansinio ir veiklos audito, patikrinimų ar kitų kontrolės funkcijų vykdymo metu turi teisę įeiti į audituojamo ar tikrinamojo subjekto patalpas, gauti visus auditui atlikti reikalingus dokumentus, gauti iš audituojamojo subjekto darbuotojų reikiamus rašytinius paaiškinimus, pagal Valstybinio audito reikalavimus pasitelkti ekspertų (specialistų), turinčių reikiamų žinių iškilusiems klausimams spręsti;
23.3. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti Savivaldybės tarybos administracinei komisijai.

24. Tarnybos darbo užmokesčio fondą kasmet nustato Savivaldybės taryba, tvirtindama metinį Savivaldybės biudžetą. Tarnybos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygas nustato Savivaldybės kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. SKYRIUS
FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

25. Savivaldybės taryba kasmet nustato savivaldybės biudžete Tarnybai skiriamų asignavimų dydį. Tarnybos veikla finansuojama, neviršijant patvirtintos Tarnybos išlaidų sąmatos.
26. Tarnybos lėšų šaltiniai:

26.1. savivaldybės biudžeto asignavimai;
26.2. valstybės biudžeto asignavimai;
26.3. teisėtai įgytos piniginės lėšos, gautos ne kaip biudžeto asignavimai.

27. Tarnybos lėšų panaudojimo tvarka:

27.1. biudžeto lėšos naudojamos pagal patvirtintą išlaidų sąmatą;
27.2. piniginių lėšų, gautų ne kaip biudžeto asignavimai, naudojimo tvarką nustato Savivaldybės taryba.

28. Tarnyba buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
29. Tarnybos finansinės veiklos kontrolė vykdoma vadovaujantis teisės aktų reikalavimais Savivaldybės kontrolieriaus nustatyta tvarka.

VII. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Tarnybos veikla pasibaigia likvidavimo arba reorganizavimo būdu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Sprendimą dėl likvidavimo ar reorganizavimo priima Savivaldybės taryba.

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

Pasikeitus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktui, 9 dalies 10 ir 21 punktams keičiami Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų 13.2, 22.10 papunkčiai ir papildomi nuostatai 13.8 ir 22.21 papunkčiais.

Ankstesniuose Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatuose buvo:

13.2 kiekvienais metais rengia ir reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvadą dėl pateikto tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio.

22.10 kiekvienais metais Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, dėl pateiktų tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.

Siūloma pakeisti ir išdėstyti taip:

13.2 kiekvienais metais iki liepos 15 dienos rengia ir reglamente nustatyta tvarka teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.

22.10. kiekvienais metais iki liepos 15 dienos reglamente nustatyta tvarka teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

Siūloma papildyti nuostatus 13.5 ir 22.21 papunkčiais ir juos išdėstyti taip:

13.5. rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais sutarties pasirašymo rengia išvadas galutiniam partnerystės su privačiais subjektais sutarties projektui.

22.21. sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audite tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikia duomenis Valstybės kontrolei apie savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus.

Atitinkamai ankstesnių nuostatų 13.5 ir 13.6 papunkčius laikyti 13.6 ir 13.7.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-06-27, 09:41:43