Pasirinkite kalbą

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės kontrolieriui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. Priežiūra ir kontrolė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. Dokumentų valdymas;
4.2. Stebėsena ir analizė;
4.3. Viešieji pirkimai.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Išorės veiklos ir finansinis auditas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Raštvedyba;
6.2. Įstaigų veiklos stebėsena ir analizė;
6.3. Viešųjų pirkimų organizavimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
8. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
13. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
15. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
16. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
17. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
18. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
19. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
20. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
21. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
22. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
23. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
24. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
25. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
26. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
27. Atlieka kitas LR Vietos savivaldos įstatymo 27 str. numatytas funkcijas.
28. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

29.1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.2. Studijų kryptis – ekonomika;

30. Atitikimas kitiems reikalavimams:

30.1. Išmanyti valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius audito standartus.
30.2. Gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

31. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

31.1. Vertės visuomenei kūrimas – 3;
31.2. Organizuotumas – 3;
31.3. Patikimumas ir atsakingumas – 3;
31.4. Analizė ir pagrindimas – 3;
31.5. Komunikacija – 3.

32. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

32.1. Kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

33. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

33.1. Finansų valdymas ir apskaita – 3.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-06-19, 11:49:18