Pasirinkite kalbą

Archyvinių pažymų apie darbo stažą, gautas pajamas išdavimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Arch3
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Archyvinių pažymų apie darbo stažą, gautas pajamas išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Radviliškio rajono savivaldybės archyve saugomų likviduotų juridinių asmenų dokumentų pagrindu išduodamos archyvinės pažymos, patvirtinančios asmens darbo stažą, gautas pajamas pensijai apskaičiuoti.
Prašymą išduoti archyvinę pažymą asmuo gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos archyvą, paštu, per pasiuntinį, per atstovą, arba elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
Paslauga teikiama fiziniams asmenims ir valstybės institucijoms.
Archyvinė pažyma apie darbo stažą ir/ar gautas pajamas pateikiama asmeniui tiesiogiai atvykus į Bendrųjų reikalų skyrių arba siunčiama paštu, atsižvelgus į prašyme pateiktą informaciją.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr.139-5008);
- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-194; 2006, Nr. 77-2975);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779);
- Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus nuostatai, patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A-458-(8.2)
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymas raštu, kuriame nurodoma kokia archyvinė pažyma reikalinga (apie darbo stažą ir/ar gautas pajamas), asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, likviduoto juridinio asmens, kuriame asmuo dirbo, pavadinimas, eitos pareigos, priėmimo ir atleidimo iš darbo datos, moters pavardė iki santuokos ir santuokos data, jei dirbta tuo laikotarpiu, vyrai nurodo tikslų tarnybos armijoje laikotarpį, jeigu dirbta prieš tarnybą ar po jos.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Darbo knygelės (socialinio draudimo pažymėjimo) kopija (pirmas lapas su asmens vardu, pavarde ir gimimo data, lapai su darbovietės, iš kurios reikalingi duomenys, įrašais).
4. Įgaliojimas, jei kreipiasi asmens atstovas.
Kai prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia asmens tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
8. Administracinės paslaugos teikėjas Bendrųjų reikalų skyrius
Indra Tamošiūnienė, vyresn. archvvarė, tel. (8 422) 52 392, indra.tamosiuniene@radviliskis.lt
9. Administracinės paslaugos vadovas Žaneta Buniuvienė, vedėja, tel. (8 422) 69148, zaneta.buniuviene@radviliskis.lt
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per 20 darbo dienų.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Pildoma nustatytos formos prašymas. Prašymo forma pridedama (.docx formatas, .pdf formatas)
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Radviliškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 12.23, 12.26

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 19:33:24