Pasirinkite kalbą

Juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Arch2
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Radviliškio rajono savivaldybės archyve saugomų dokumentų pagrindu išduodami dokumentai, patvirtinantys tam tikrus juridinius faktus.
Prašymą išduoti juridinius faktus patvirtinantį dokumentą asmuo gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Radviliškio rajono savivaldybės administraciją, paštu, per pasiuntinį, per atstovą, arba elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims.
Pareiškėjas turi teisę gauti privačią informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama.
Privati informacija apie kitą asmenį neteikiama.
Atsakymas pateikiamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Bendrųjų reikalų skyrių arba siunčiamas paštu, atsižvelgus į prašyme pateiktą informaciją.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr.139-5008);
- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-194; 2006, Nr. 77-2975);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 "Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 94-3779);
- Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus nuostatai, patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A-458-(8.2)
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas raštu, kuriame pareiškėjas nurodo, kokį dokumentą iš Radviliškio rajono savivaldybės Bendrųjų reikalų skyriaus archyvo pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo), arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti.
Jeigu dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodomas atstovo pardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei pareiškėjas, kurio vardu jis kreipiasi.
Pareiškėjas, prašydamas išduoti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Nustačius, kad prašyme nepakanka informacijos arba pateikta informacija yra netiksli, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje dienos administracinės paslaugos teikėjas kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
8. Administracinės paslaugos teikėjas Bendrųjų reikalų skyrius
Indra Tamošiūnienė, vyresn. archvvarė, tel. (8 422) 52 392, indra.tamosiuniene@radviliskis.lt
9. Administracinės paslaugos vadovas Žaneta Buniuvienė, vedėja, tel. (8 422) 69148, zaneta.buniuviene@radviliskis.lt
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per 20 darbo dienų.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Pildoma nustatytos formos prašymas. Prašymo forma pridedama. (.docx formatas, .pdf formatas)
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Radviliškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 2.26

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 19:28:37