Pasirinkite kalbą

II. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties išsilavinimą;
2.2. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teise, Lietuvos Respublikos kodeksais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą bei tiesioginių funkcijų vykdymą;
2.3. išmanyti teisės aktų projektų, sutarčių rengimo techniką ir pagrindinius principus bei Dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti norminius bei individualius teisės aktus;
2.4. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, teikti konsultacijas teisės aktų taikymo klausimais, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiais funkcijas:

3.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas;
3.2. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
3.3. konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, merą, mero pavaduotoją, tarybos sekretorių, mero patarėjus ir padėjėjus, administracijos direktorių, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisiniais, ir viešųjų pirkimų procedūrų klausimais, priskirtinais savivaldybės kompetencijai;
3.4. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
3.5. pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais atstovauja Savivaldybės institucijas visų lygių teismuose su visomis įstatyme suteiktomis teisėmis ieškovui, atsakovui, trečiajam ir nukentėjusiam asmeniui su teise pilnai ar dalinai atsisakyti ieškinių reikalavimų, keisti ieškinio pagrindą, sudaryti taikos sutartį, taip pat apskųsti teismo sprendimą ar nutartį; 
3.6. ruošia teismams ieškininius pareiškimus, apeliacinius, kasacinius skundus ir atsiliepimus į juos;
3.7. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus ir pareiškimus;
3.8. pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais rengia ir teikia ataskaitas bei kitą informaciją ministerijoms, Savivaldybės merui ir administracijos direktoriui, kitoms institucijoms ir Savivaldybės administracijos padaliniams, siekdamas savo veiksmų viešumo, skaidrumo ir nešališkumo;
3.9. analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą;
3.10. rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą;
3.11. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje;
3.12. nagrinėja viešojo pirkimo konkurso dalyvių gautas pretenzijas;
3.13. rengia teisės aktų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų, susijusių su viešaisiais pirkimais, teisės aktų ir jų projektų, tam, kad būtų užtikrintas veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
3.14. rengia ir teisiškai derina viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
3.15. renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina valstybės institucijų ir įstaigų parengtus norminius teisės aktus, kuriuose reguliuojami klausimai, susiję su viešaisiais pirkimais;
3.16. įgyvendindamas įstaigos strateginius tikslus, pagal pareigybės kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius Skyriaus vedėjo pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-04-27, 08:32:40