Pasirinkite kalbą
PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2023-08-29
įsakymu Nr. PA-127-(10.1)

I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį:

1.1. Pareigybės grupė – specialistai
1.2. Pareigybės pavadinimas – Vyriausiasis specialistas (242212)
1.3. Pareigybės lygis – A2
1.4. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

2.1. turėti  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. turėti 1 (vienerių) metų patirtį viešųjų pirkimų srityje;
2.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinės įstaigos veiklą, viešuosius pirkimus, sutarčių teisę, civilinius teisinius santykius ir kitus klausimus, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas viešųjų pirkimų specialisto funkcijoms atlikti;
2.4. išmanyti teisės aktų projektų, sutarčių rengimo techniką ir pagrindinius principus bei Dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti norminius bei individualius teisės aktus;
2.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
2.6. atitikti LR viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus nepriekaištingos reputacijos kriterijus, keliamus asmeniui, einančiam viešųjų pirkimų komisijos nario ir pirkimo organizatoriaus pareigas;
2.7. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, teikti konsultacijas teisės aktų taikymo klausimais, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
3.2. rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą;
3.3. rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais;
3.4. apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą;
3.5. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje;
3.6. rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
3.7. rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais;
3.8. rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą;
3.9. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą;
3.10. rengia ir teikia pirkimų skelbimus, ataskaitas, atlieka pirkimus per CVP IS, centralizuotų pirkimų katalogų priemonėmis, siekiant sudaryti pirkimų sutartis, organizuoja pirkimų sutarčių pasirašymą, jas viešina su pasiūlymais;
3.11. atlieka kitus veiksmus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatyme ir nepriskirtus pirkimų komisijų kompetencijai, reikalingus pirkimams organizuoti ir atlikti;
3.12. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, pavaldžiomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis, Viešųjų pirkimų tarnyba ir kitomis valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;
3.13. konsultuoja, rengia ir teikia pasiūlymus su darniaisiais (darnieji pirkimai apima žaliuosius viešuosius pirkimus, socialiai atsakingus viešuosius pirkimus ir inovacijų pirkimus arba jų derinius) viešaisiais pirkimais, pirkimais per centrinės perkančiosios organizacijos el. katalogą susijusiais klausimais;
3.14. koordinuoja darniųjų viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus;
3.15. koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą;
3.16. pavaduoja kitą Skyriaus specialistą;
3.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius Skyriaus vedėjo, su struktūrinio padalinio veikla susijusius, pavedimus.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-04, 14:56:38