Pasirinkite kalbą

Leidimo žemės kasimo darbams vykdyti išdavimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Seniūn12
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo žemės kasimo darbams vykdyti išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Planuojant vykdyti žemės kasimo darbus valstybės žemėje, privalomas leidimas, kurį išduoda seniūnija. Paslauga apima leidimo žemės kasimo darbams vykdyti išdavimą.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymas (Žin.; 1994, Nr.55, 1049; 2008; Nr. 113-4290);
- Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimas Nr. T-1168. „Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Radviliškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismo joje išdavimo tvarkos aprašo bei vietinės rinkliavos nuostatų už šių leidimų išdavimą patvirtinimo“.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Darbų vykdymo projektas arba sklypo planas;
2. Suderinimo dokumentai su interesuotomis institucijomis (įstaigomis, turinčios komunikacijų planuojamoje kasti žemėje);
3. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitas;
4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
8. Administracinės paslaugos teikėjas Radviliškio rajono seniūnijų specialistai.
9. Administracinės paslaugos vadovas Radviliškio rajono seniūnijų seniūnai.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Trys darbo dienos.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma (.docx formatas), prašymo forma (.pdf formatas).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
Asmuo pateikia paraišką žemės kasimo darbams ir suderinimo dokumentus. Seniūnijos darbuotojas atsakingas už dokumentų priėmimą, patikrina ar pateikti visi reikalingi dokumentai prašomai paslaugai atlikti.(žr. 6 punktą). Parengtas leidimas pateikiamas seniūnui suderinti. Leidimas patvirtinamas seniūnijos seniūno parašu ir išduodamas suinteresuotam asmeniui. Leidimas atlikti žemės kasimo darbus užregistruojamas.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Vadovaujamasi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio rajono seniūnijų suderintu su Šiaulių apskrities archyvu ir patvirtintu einamųjų metų dokumentacijos plane nurodytu registru.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 19:53:46