Pasirinkite kalbą

Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Spec1
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Leidimai išduodami saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams vykdyti.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-77);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 17-611);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-716 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-76);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskirimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 33-1151);
- Radviliškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklės, 2008 m. birželio 26 d. Nr. T – 444;
- Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-444 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, 2011 m. gruodžio 15 d. Nr. T-168.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas (įskaitant ir seniūnijas), kitas fizinis ar juridinis asmuo pateikia savivaldybei argumentuotą nustatytos formos prašymą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (1 priedas);
2. Kitus dokumentus, kuriais įrodoma, kad želdynai ir želdiniai priklauso prašymą pateikusiam asmeniui, kopijas (žemės sklypo planas, dokumento pavadinimas, Nr., data).
3. Patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą, detalųjį bei specialųjį planus (kas reikalinga) kopijas, įrašant į prašymo formą projekto pavadinimą, patvirtinimo (suderinimo) datą.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
8. Administracinės paslaugos teikėjas Vyriausioji specialistė sanitarijai Valentina Grinienė,
tel.: (8 422) 69 009, 8 687 16 011, el. p. valentina.griniene@radviliskis.lt.
9. Administracinės paslaugos vadovas Savivaldybės administracijos direktorė,
Jolanta Margaitienė
tel. (8 422) 69004.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Leidimas išduodamas per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos ir galioja vienerius metus nuo jo išdavimo.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma (.docx formatas), prašymo forma (.pdf formatas).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
Prašymą parašę asmenys Leidime įpareigojami atlyginti numatomų kirsti ar pertvarkyti medžių ir krūmų vertę.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtrauktas į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 8.10.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 19:49:55