Pasirinkite kalbą
PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybėsa
dministracijos direktoriaus
2022-06-15 Nr. įsakymu Nr. A-652-(8.2)

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus nuostatai

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Juridinio skyriaus (toliau - skyrius) veiklą.
2. Skyrius yra Radviliškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – administracija) struktūrinis padalinys, atliekantis jo kompetencijai priskirtas funkcijas.
3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.
4. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Skyrius turi antspaudą, spaudus, blankus su Skyriaus pavadinimu. Teisės aktų nustatyta tvarka savarankiškai tvarko savo raštvedybą ir archyvą.
5. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra šie:

6.1. Savivaldybės institucijų veiklos teisėtumui užtikrinti, imtis visų pagal kompetenciją veiksmų, kad Savivaldos institucijos laikytųsi įstatymų, kitų norminių aktų, tarybos priimamų sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, užtikrinti, kad jie atitiktų įstatymus, poįstatyminius aktus;
6.2. užtikrinti Savivaldybės institucijų interesų gynimą teismuose ir kitose institucijose;

7. Skyrius atlieka šias funkcijas:

7.1. gina Savivaldybės institucijų interesus teismuose, nagrinėjant administracines, civilines ir baudžiamąsias bylas;
7.2. derina kitų skyrių parengtus rajono savivaldybės tarybos, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių  projektus, rengia  pasiūlymus pakeisti arba panaikinti galiojančius įsakymus ir kitus savivaldybės institucijų teisės aktus;
7.3. užtikrina Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų teisėtumą ir, nustatęs jog šie prieštarauja aukštesnės galios norminiams aktams, teikia Administracijos direktoriui įsakymų projektus dėl tokių aktų pakeitimo arba panaikinimo;
7.4. įvertina Administracijos skyrių parengtų dokumentų, teikiamų pasirašyti rajono merui, administracijos direktoriui, teisėtumą;
7.5. analizuoja, apibendrina ir teikia pasiūlymus dėl klausimų bei problemų, iškylančių administracijos skyriams vykdant jiems priskirtas funkcijas, sprendimo;
7.6. konsultuoja, rengia išvadas teisės klausimais, kylančiais administracijos veikloje, taip pat įmonių, įstaigų, steigimo, reorganizavimo bei likvidavimo klausimais;
7.7. nustatęs teisėtumo pažeidimus, apie tai informuoja administracijos direktorių ir imasi atitinkamų priemonių šiems pažeidimams pašalinti;
7.8. rengia išvadas, bei kitus dokumentus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.9. informuoja kitus skyrius apie paskelbtus ir aktualius norminius aktus, kurie susiję su jų veikla;
7.10. teikia ūkinį ir materialinį aptarnavimą Tarybai ir komitetams pagal jų kompetenciją;
7.11. dalyvauja Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose. Prireikus dalyvauja Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės įstaigų, organizacijų atstovų pasitarimuose, pasisako savo kompetencijos klausimais;
7.12. dalyvauja drausminių, tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūroje, ruošia su tuo susijusius dokumentus;
7.13. institucijos vardu nagrinėti Administracinių nusižengimų bylas, surašo protokolus ir priima nutarimus;
7.14. dalyvauja viešojo administravimo procedūrose (atlieka privalomus veiksmus nagrinėjant asmenų prašymus bei priima dėl jų sprendimus);
7.15. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka korupcijai atsparios aplinkos kūrimą bei vykdo kitas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme Savivaldybės institucijoms priskirtas funkcijas, jei jos neperduotos kitiems skyriams ar specialistams;
7.16. pildo skyriaus darbo apskaitos žiniaraščius;
7.17. vykdo Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus ir jų pavaduotojų raštiškus pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją.

III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS

8. Skyrius turi teisę:

8.1. nustatyta tvarka gauti iš kitų skyrių žodinius ir rašytinius paaiškinimus bei išvadas, reikalingus Skyriui priskirtoms funkcijoms atlikti;
8.2. gauti iš Administracijos skyriaus funkcijoms atlikti reikalingą aprūpinimą;
8.3. inicijuoti Savivaldybės teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, rengimą;
8.4. gauti iš kitų  Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių (skyrių) ir Savivaldybės struktūrinių teritorinių padalinių (seniūnijų), įstaigų, organizacijų Skyriaus darbui reikalingą informaciją, dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais;
8.5. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo tobulinimo;
8.6. naudotis kitomis Administracijos nuostatuose, Vietos savivaldos įstatyme, kituose įstatymuose, teisės aktuose ir tarpžinybinėse instrukcijose, sutartyse ar susitarimuose nustatytomis teisėmis.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

9. Skyriaus darbuotojai priimami į darbą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
10. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius.
11. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai atsakingas ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
12. Skyriaus vedėjas:

12.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą;
12.2. atsako už Skyriaus veiklą, vidaus administravimą, leidžia įsakymus savo kompetencijos klausimais;
12.3. nustato Skyriaus darbuotojų veiklos sritis, paskirsto jiems darbą ir jį kontroliuoja;
12.4. organizuoja tinkamą Skyriaus dokumentų apskaitą, saugojimą, tvarkymą ir naudojimą;
12.5. pasirašo Skyriaus vardu raštus valstybės, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms ir atsakymus į Skyriaus gautus asmenų prašymus ir skundus;
12.6. veikia Skyriaus vardu, atstovauja jam valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;
12.7. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei Savivaldybės administracijos nuostatų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant savivaldybės institucijų sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus ir mero raštų Skyriaus kompetencijos klausimais projektus;
12.8. vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus ir nurodymus, įsakymus. Skyriaus kompetencijos klausimais organizuoja savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių rengimą ir įgyvendinimą;
12.9. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl skyriaus darbuotojų tarnybinio paskatinimo ir nuobaudų skyrimo, rengia pareigybių aprašymo projektus;
12.10. nustatyta tvarka atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui už Skyriaus veiklą.

13. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai:

13.1. tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atskaitingi Savivaldybės administracijos direktoriui;
13.2. jų pareigybėms keliami specialieji reikalavimai, funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose;
13.3. juos įstatymų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia, skiria tarnybines, drausmines nuobaudas ir paskatinimus Savivaldybės administracijos direktorius;
13.4. atsako už pavestų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą, parengtos informacijos teisingumą, vidaus tvarkos taisyklių, administracijos nuostatų laikymąsi, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, kt. norminių dokumentų reikalavimų vykdymą;

14. Kai Skyriaus vedėjas negali eiti pareigų, jį pavaduoja Skyriaus vedėjo pavaduotojas, o jam nesant, kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas Skyriaus tarnautojas;
15. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, antspaudus ir spaudus. Skyriaus vedėjas paskiria tarnautoją ar darbuotoją, atsakingą už perduotų reikalų tvarkymą. Skyriaus vedėjas reikalus perduoda Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam valstybės tarnautojui ar darbuotojui;
16. Skyrius už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui.

V SKYRIUS
SKYRIAUS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

17. Skyrių reorganizuoja ir likviduoja Radviliškio rajono savivaldybės taryba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 09:20:17