Pasirinkite kalbą
PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos 2024-03-14
Nr.: PA-63-(10.1E)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. teisė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. teisė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. atstovavimas teismuose.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. teisėkūra.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
9. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.
10. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
12. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
13. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
14. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
15. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
16. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.
17. Rengia teismams ieškininius pareiškimus, apeliacinius, kasacinius skundus ir atsiliepimus į juos bei kitus procesinius dokumentus.
18. Institucijos vardu nagrinėja Administracinių nusižengimų bylas, surašo protokolus ir priima nutarimus.
19. Vykdo asmens duomenų apsaugos pareigūno funkciją.
20. Dalyvauja viešųjų pirkimų vertinimo komisijų ar grupių darbe, atlieka pateiktų pasiūlymų vertinimą; nagrinėja viešojo pirkimo konkurso dalyvių gautas pretenzijas.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
22.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

22.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
22.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
22.5. darbo patirties trukmė – 1 metai. 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. komunikacija – 3;
23.2. analizė ir pagrindimas – 4;
23.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
23.4. organizuotumas – 3;
23.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. informacijos valdymas – 3.

25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. dokumentų valdymas – 3.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-02, 11:28:26