Pasirinkite kalbą
Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2024-03-13
įsakymu Nr. PA-61-(10.1)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Juridinio skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį:

1.1. Pareigybės grupė – specialistai
1.2. Pareigybės pavadinimas – Vyriausiasis specialistas (242212)
1.3. Pareigybės lygis – A2
1.4. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2.2. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teise, Lietuvos Respublikos kodeksais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, bei tiesioginių funkcijų vykdymą;
2.3. išmanyti teisės aktų projektų, sutarčių rengimo techniką ir pagrindinius principus bei dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti norminius bei individualius teisės aktus;
2.4. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, teikti konsultacijas teisės aktų taikymo klausimais, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiais funkcijas:

3.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas;
3.2. derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių projektus, tikrina ar jie neprieštarauja galiojantiems įstatymams, įstatymus įgyvendinamiesiems teisės aktams, tarptautinės teisės normoms;
3.3. skyriaus vedėjo pavedimu rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių projektus;
3.4. konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, merą, mero pavaduotojus, tarybos sekretorių, mero patarėjus ir padėjėjus, administracijos direktorių, direktoriaus pavaduotoją, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisės klausimais, priskirtinais savivaldybės kompetencijai;
3.5. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
3.6. atstovauja Savivaldybės institucijas visų lygių teismuose su visomis įstatyme suteiktomis teisėmis ieškovui, atsakovui, trečiajam, suinteresuotam ir nukentėjusiam asmeniui pagal atskirą pavedimą su teise pilnai ar dalinai atsisakyti ieškinių reikalavimų, keisti ieškinio pagrindą, sudaryti taikos sutartį, taip pat apskųsti teismo sprendimą;
3.7. atstovauja Savivaldybės institucijas santykiuose su valstybės ir kitų savivaldybių institucijomis;
3.8. rengia teismams ieškininius pareiškimus, apeliacinius, kasacinius skundus ir atsiliepimus į juos bei kitus procesinius dokumentus;
3.9. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus;
3.10. institucijos vardu nagrinėja Administracinių nusižengimų bylas, surašo protokolus ir priima nutarimus;
3.11. pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų Juridinio skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruočių laikotarpiais ar kt.;
3.12. įgyvendindamas įstaigos strateginius tikslus, pagal pareigybės kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius Skyriaus vedėjo ir Administracijos direktoriaus pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-02, 11:28:26