Pasirinkite kalbą

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
2.2. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teise, Lietuvos Respublikos kodeksais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, bei tiesioginių funkcijų vykdymą;
2.3. išmanyti teisės aktų projektų, sutarčių rengimo techniką ir pagrindinius principus bei dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti norminius bei individualius teisės aktus;
2.4. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, teikti konsultacijas teisės aktų taikymo klausimais, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiais funkcijas:

3.1. organizuoja ir (ar) vykdo teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimą arba dalyvauja juos tiriant;
3.2. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka atsparumo korupcijai lygio nustatymą;
3.3 tvarko ir (ar) nagrinėja vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus, renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis, susijusius su gautų pranešimų skaičiumi, ir sistemina tų duomenų nagrinėjimo rezultatus;
3.4. organizuoja ir (ar) atlieka viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei jų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną;
3.5. prižiūri Administracijos darbuotojų atžvilgiu vykdomos lobistinės veiklos deklaravimą ir vykdo šios veiklos kontrolę;
3.6. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia korupcijos prevencijos programą, veiksmų planą ar organizuoja jų rengimą, atlieka programos ir plano įgyvendinimo stebėseną;
3.7. kontroliuoja, kaip Administracijos darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų, konsultuoja juos antikorupcinio elgesio klausimais;
3.8. skatina, kontroliuoja, koordinuoja korupcijai atsparios aplinkos kūrimą pavaldžiuose ir (ar) valdymo sričiai priskirtuose viešojo sektoriaus subjektuose;
3.9. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;
3.10. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka teisės aktų projektų antikorupcinius vertinimus;
3.11. organizuoja ir (ar) sudaro pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašą ar organizuoja jo sudarymą, taip pat dalyvauja ir teikia nuomonę personalo formavimo procedūrose vertinant iš Specialiųjų tyrimų tarnybos gautą informaciją apie asmenį;
3.12. teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių diegimo ir įgyvendinimo;
3.13. pagal poreikį atlieka kitas funkcijas, gerinančias korupcijai atsparią aplinką.
3.14. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas;
3.15. derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių projektus, tikrina ar jie neprieštarauja galiojantiems įstatymams, įstatymus įgyvendinamiesiems teisės aktams, tarptautinės teisės normoms;
3.16. skyriaus vedėjo pavedimu rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių projektus;
3.17. konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, merą, mero pavaduotoją, tarybos sekretorių, mero patarėjus ir padėjėjus, administracijos direktorių, direktoriaus pavaduotoją, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisės klausimais, priskirtinais savivaldybės kompetencijai;
3.18. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
3.19. atstovauja Savivaldybės institucijas visų lygių teismuose su visomis įstatyme suteiktomis teisėmis ieškovui, atsakovui, trečiajam, suinteresuotam ir nukentėjusiam asmeniui pagal atskirą pavedimą su teise pilnai ar dalinai atsisakyti ieškinių reikalavimų, keisti ieškinio pagrindą, sudaryti taikos sutartį, taip pat apskųsti teismo sprendimą;
3.20. atstovauja Savivaldybės institucijas santykiuose su valstybės ir kitų savivaldybių institucijomis;
3.21. rengia teismams ieškininius pareiškimus, apeliacinius, kasacinius skundus ir atsiliepimus į juos bei kitus procesinius dokumentus;
3.22. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus;
3.23. institucijos vardu nagrinėja Administracinių nusižengimų bylas, surašo protokolus ir priima nutarimus;
3.24. įgyvendindamas įstaigos strateginius tikslus, pagal pareigybės kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius Skyriaus vedėjo ir Administracijos direktoriaus pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams. 

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-02, 11:27:00