Pasirinkite kalbą

Žemės ūkio skyrius

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020-03-04 įsakymu Nr. A- 408 - (8.2.)

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus veiklos nuostatai

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką.
2. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius (toliau – Skyrius) yra rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) struktūrinis padalinys, įsteigtas Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui ir vykdantis jam priskirtus uždavinius ir funkcijas.
3. Skyrius neturi juridinio asmens teisių, finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto ir valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms vykdyti skirtų lėšų.
4. Skyriaus struktūrą, veiklos nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Administracijos direktorius.
5. Skyrius turi anspaudą ir blanką su Savivaldybės herbu ir skyriaus pavadinimu.
6. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, žemės ūkio, aplinkos ministro įsakymais, bendradarbiavimo sutartimis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir  VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru ir kt. teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
7. Skyriaus buveinė – Aušros a.10, LT-82196, Radviliškis.

II SKYRIUS
SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Skyriaus tikslai:

8.1. užtikrinti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) žemės ūkio ir kaimo plėtros priemonių įgyvendinimą Savivaldybėje.
8.2. užtikrinti aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos, želdynų apsaugos ir tvarkymo, sanitarijos ir higienos, triukšmo prevencijos ir triukšmo valdymo priemonių įgyvendinimą Savivaldybėje.

9. Skyriui pavesti uždaviniai:

9.1. įgyvendinti valstybės ir ES paramos priemones žemės ūkiui ir kaimo plėtrai;
9.2. įgyvendinti valstybės žemės ūkio registrų duomenų bazių palaikymo priemones;
9.3. įgyvendinti valstybės melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymo patikėjimo teise priemones;
9.4. įgyvendinti paramos suteikimo nukentėjusiems nuo stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamų ligų, medžiojamųjų gyvūnų ir vilkų padarytos žalos atlyginimo priemones;
9.5. įgyvendinti aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemones;
9.6. įgyvendinti želdynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbų priemones;
9.7. įgyvendinti sanitarijos ir higienos, triukšmo prevencijos ir valdymo priemones.

III SKYRIUS
SKYRIAUS FUNKCIJOS

10. Skyrius, vykdydamas pavestus uždavinius atlieka šias funkcijas:

10.1.atlieka paraiškų administravimą tiesioginėms išmokoms gauti pagal su plotu susijusias ir susietos paramos priemones;
10.2. atlieka ūkininkų ūkių registravimą ir su registro tvarkymu susijusius darbus;
10.3. atlieka žemės ūkio ir kaimo valdų registravimą ir su registro tvarkymu susijusius darbus;
10.4. atlieka traktorių, jų priekabų, savaeigių žemės ūkio mašinų registravimą bei jų valstybinę techninę priežiūrą;
10.5. atlieka Nacionalinės paramos žemės ūkiui programos priemonių administravimą;
10.6. atlieka pieno tiesioginio vartojimo apskaitos deklaracijų administravimą;
10.7. atlieka gyvūnų užkrečiamų ligų, medžiojamųjų gyvūnų ir vilkų padarytos žalos skaičiavimus;
10.8. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimų kodeksu ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais;
10.9. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas, ūkininkus bei kitus fizinius asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais;
10.10. dalyvauja konferencijose, seminaruose, forumuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su valstybės, Europos Sąjungos paramos ir kitų priemonių įgyvendinimu;
10.11. koordinuoja žemės ūkio įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų ir fizinių asmenų atstovavimą rajonui parodose, mugėse ir kituose renginiuose;
10.12. rengia melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatavimo, priežiūros, remonto, rekonstrukcijos darbų programas;
10.13. organizuoja melioracijos programos lėšų naudojimą, kontroliuoja sutarčių sąlygų vykdymą;
10.14. inicijuoja viešuosius pirkimus, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
10.15. nustato melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstravimo darbų apimtis;
10.16. rengia melioracijos ir hidrotechninių statinių remonto, rekonstrukcijos darbų, techninių projektų užduotis;
10.17. organizuoja ir atlieka melioracijos darbų techninę priežiūrą, priima atliktus darbus, pastatytus statinius, nustatyta tvarka pripažįsta juos tinkamais naudotis, nustato ir išduoda technines sąlygas infrastruktūros objektams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėse projektuoti, derina projektus, prieš projektinius pasiūlymus ir kitą techninę dokumentaciją;
10.18. rengia dokumentus dėl žemės ūkio paskirties hidrotechnikos kompleksų panaudojimo mažosioms hidroelektrinėms įrengti;
10.19. kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių apsaugos taisyklių, sprendžia ginčus tarp asmenų melioracijos įrenginių priežiūros klausimais;
10.20. vykdo melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės stebėseną, nustato avarinius gedimus, rengia sprendimų projektus dėl melioracijos statinių nurašymo ar pripažinimo netinkamais naudoti;
10.21. vykdo ypatingų  hidrotechnikos statinių būklės stebėseną, organizuoja šių statinių priežiūros ir remonto darbus;
10.22. teikia informaciją dėl  melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo;
10.23. dalyvauja melioracijos geoinformacinės sistemos kūrimo procese, tvarko melioracijos statinių apskaitą, sudaro šių įrenginių kadastrą, rengia ir teikia informaciją Valstybiniam žemės fondui, organizuoja analoginės planinės medžiagos archyvavimą skaitmeninėje bazėje;
10.24. išduoda technines sąlygas projektams rengti miško įveisimui ne miško žemėje;
10.25. teikia informaciją melioruotų žemių savininkams, naudotojams apie skiriamą valstybės paramą, pasinaudojimo šios paramos galimybėmis;
10.26. rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą ir organizuoja jos įgyvendinimą;
10.27. rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitas;
10.28. nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, teikia išvadas;
10.29. organizuoja užterštų teritorijų apsaugos priemones, valymo darbus, likviduojant ekologinių nelaimių, incidentų, avarijų, katastrofų padarinius;
10.30. organizuoja Savivaldybės aplinkos monitoringo programos parengimą, jos įgyvendinimą, kaupia ir apibendrina monitoringo duomenis, skelbia juos visuomenei;
10.31. organizuoja Savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos ir priemonių plano parengimą ir kontroliuoja jo vykdymą;
10.32. dalyvauja visuomenės ekologinio švietimo programos priemonėse;
10.33. atstovauja Savivaldybei sprendžiant aplinkos apsaugos klausimus;
10.34. derina statybos projektų aplinkos apsaugos dalį;
10.35. organizuoja valstybinėje ir Savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir inventorizavimą, naujų želdinių veisimą, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimą, derina juos, rengia lėšų skyrimo tvarką;
10.36. organizuoja želdynų ir želdinių paskelbimą Savivaldybės saugomais gamtos paveldo objektais;
10.37. organizuoja leidimų išdavimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui, persodinimui ar kitiems želdynų ir želdinių tvarkymo darbams;
10.38. organizuoja triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo priemonių įgyvendinimą;
10.39. organizuoja sanitarijos ir higienos taisyklių rengimą ir užtikrina jose numatytų priemonių laikymąsi;
10.40. nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės tarybos narių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, kitą informaciją ir faktinius duomenis tikrina vietoje, rengia jiems atsakymus, teikia konsultacijas skyriaus veiklos klausimais;
10.41. registruoja ir tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
10.42. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu;
10.43. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Savivaldybės Administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis Skyriaus veiklos klausimais;
10.44. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus veiklos klausimais;
10.45. dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese, teikia pasiūlymus ir reikalingus duomenis;
10.46. dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir su juo susijusių kitų planų rengimo ir įgyvendinimo procedūrose;
10.47. pagal kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo mero, Savivaldybės Administracijos direktoriaus pavedimus;
10.48. teikia metodinę pagalbą seniūnijų darbuotojams, pagal kompetenciją atliekantiems su Skyriaus veikla susijusių funkcijų įgyvendinimą;
10.49. organizuoja žemdirbių šventes, seminarus, konferencijas ir kitus renginius. Dalyvauja gražiausių sodybų, gyvenviečių, pasėlių apžiūrose;
10.50. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS, DARBO APMOKĖJIMAS

11. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas. Kiti Skyriaus darbuotojai gali būti valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
12. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Skyriaus vedėjo pavaduotojas arba Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
13. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui, jų pareigybėms keliami reikalavimai, funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose.
14. Skyriaus vedėją bei kitus Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Valstybės tarnybos įstatymo bei Darbo kodekso nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės Administracijos direktorius.
15. Už darbą Skyriaus valstybės tarnautojams apmokama Valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, – Darbo kodekso bei Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.
16. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai atlieka funkcijas, nurodytas jų pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina savivaldybės Administracijos direktorius.
17. Skyriaus etatų skaičių ir pareigybes, atsižvelgiant į Savivaldybės tarybos nustatytą valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičių bei Skyriaus poreikius ir atliekamo darbo apimtis, nustato savivaldybės Administracijos direktorius.18. Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų sprendimui Skyriaus vedėjas pagal poreikį organizuoja Skyriaus darbuotojų pasitarimus, kurie gali būti protokoluojami.

V SKYRIUS
SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

19. Skyrius (jo valstybės tarnautojai ir darbuotojai) turi teisę:

19.1. gauti iš savivaldybės administracijos padalinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją ir dokumentus, reikalingus pavestoms funkcijoms atlikti ir uždaviniams įgyvendinti;
19.2. gauti spec. technikos (vaizdo kamera, fotoaparatai, diktofonai), kompiuterinės įrangos, transporto, spec. aprangos bei kitas skyriaus darbui reikalingas priemones;
19.3. inicijuoti savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektų rengimą;
19.4. teikti pasiūlymus Skyriaus vedėjui, o šis – Savivaldybės Administracijos direktoriui konkrečiais Skyriaus kompetencijos klausimais, domėtis, kaip šie klausimai sprendžiami;
19.5. teikti pasiūlymus Skyriaus vedėjui, o šis – Administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbo tobulinimo;
19.6. į saugias, sveikas ir tinkamas darbo sąlygas;
19.7. į mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą;
19.8. Skyrius (jo valstybės tarnautojai ir darbuotojai) privalo:

19.8.1. dalyvauti Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
19.8.2. tinkamai ir laiku vykdyti pareigybės aprašyme numatytas funkcijas, taip pat kitas jiems pavestas užduotis;
19.8.3. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;
19.8.4. laikytis tarnybinės etikos, darbo drausmės, vidaus darbo tvarkos taisyklių, vykdyti valstybės tarnautojo pareigas, numatytas Valstybės tarnybos ir kituose įstatymuose;
19.8.5. garantuoti tarnybinės veiklos skaidrumą, nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo veiklą;
19.8.6. nenaudoti tarnybinės informacijos kitaip, nei nustato teisės aktai;
19.8.7. kelti savo kvalifikaciją, sekti teisės aktų pasikeitimus visais savo kompetencijos klausimais;
19.8.8. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai gali turėti ir kitas teises ir pareigas, kurias numato įstatymai ir kiti teisės aktai.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJŲ ATSISKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ

20. Už šiuose nuostatuose numatytų pareigų, taip pat Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymuose numatytų funkcijų tinkamą vykdymą Skyriaus valstybės tarnautojai atsako Valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, – Darbo kodekso nustatyta tvarka.
21. Skyriaus vedėjas atsako už Skyriaus spaudų teisėtą panaudojimą.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus tvirtina Administracijos direktorius.
23. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 15:25:38