Pasirinkite kalbą

III. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Turėti biomedicinos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
6. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį žemės ūkio srityje.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, kaimo plėtros ir valstybės paramos žemės ūkiui įgyvendinimą.
8. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.
9. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.
10. Gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir rengti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.
11. Turėti vairuotojo pažymėjimą.

IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Užtikrinti žemės ūkio integruotos administravimo kontrolės sistemos įgyvendinimą.
13. Pildyti pieno gamybos deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį, pagal   pieno gamintojų pateiktus duomenis arba apskaitos žurnalus. Suvesti duomenis į Pieno apskaitos informacinę sistemą (PAIS), atspausdinti deklaracijas.
14. Informuoti ūkinių gyvūnų laikytojus pagal jų paklausimus, apie priskirtas specialiąsias išmokas.
15. Konsultuoti ūkinių gyvūnų laikytojus išmokų mokėjimo klausimais.
16. Padėti parašyti prašymus ūkininkams išmokoms gauti.
17. Priimti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „ Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokos kompensavimu paraiškas, formuoti bylas, jas įvertinti, paskaičiuoti kompensuojamą draudimo įmokos sumą, informuoti pareiškėją, suvesti duomenis į  ZUMIS sistemą, teikti ataskaitas Nacionalinei mokėjimo agentūrai.
18. Atlikti žemės ūkio subjektams bankų išduotų kreditų apskaitą, palūkanų kompensavimą.
19. Registruoti gaunamus ir siunčiamus raštus.
20. Sutikrinti ir suvesti į Konkurencijos tarnybos informacinę sistemą ūkinių gyvūnų laikytojų duomenis, gavusius Valstybės nereikšmingą  (De minimus) pagalbą.
21. Rengti skyriaus dokumentacijos planus ir sudaryti bylas pagal nustatytus dokumentacijos plano indeksus.
22. Ruošti skyriaus dokumentų bylas ir perduoti jas į archyvą.
23. Pildyti skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
24. Teikti išsamią informaciją paramos gavėjams apie valstybės, Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemones, jų įgyvendinimo ir panaudojimo galimybes bei tvarką, administruoti  afrikinio kiaulių maro paramos programos priemones.
25. Koordinuoti žemės ūkio įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų ir fizinių asmenų, atstovaujančių rajonui parodose, mugėse ir kituose renginiuose, veiklą, susijusią su dalyvavimu minėtuose renginiuose.
26. Nustatyta tvarka rengti informaciją ir ataskaitas.
27. Dalyvauti komisijų, sudarytų tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei administracijos direktoriaus įsakymais, darbe.
28. Rengti pagal kompetenciją Tarybos sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
29. Vykdyti kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 15:36:33