Pasirinkite kalbą

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
15. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
16. rengia sanitarijos ir higienos taisyklių projektus, organizuoja patvirtintų sanitarijos ir higienos taisyklių laikymosi kontrolę, vykdo švaros ir tvarkos viešose vietose laikymosi kontrolę;organizuoja ir vykdo gyvūnų (kačių, šunų ir kt.) priežiūros ir reguliavimo kontrolę.
17. dalyvauja patikrinimuose aplinkos apsaugos pažeidimų, nuotekų tvarkymo taisyklių pažeidimo klausimais, teikia įvairiapusę pagalbą Savivaldybės padaliniams aplinkos apsaugos klausimais.
18. atlieka aplinkos apsaugos kokybės stebėseną, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl taršos mažinimo ir programų rengimo bei visuomenės ekologinio švietimo ir aplinkos kokybės gerinimo.
19. kontroliuoja ir koordinuoja kraštovaizdžio, Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių tvarkymo klausimus; tikrina ar specialiuosiuose planuose ir projektuose nurodytos sąlygos atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus.
20. nustato lėšų skyrimo tvarką, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, vykdo kontrolę.
21. išduoda leidimus saugotinų medžių ir krūmų tvarkymo darbams; rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą, kontroliuoja jos įgyvendinimą, teikia ataskaitas apie programos lėšų naudojimą.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
23.3. studijų kryptis – ekologija (arba);
23.4. studijų kryptis – aplinkotyra (arba); arba:
23.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.6. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
23.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

24. Transporto priemonių pažymėjimai

24.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 15:41:48