Pasirinkite kalbą

III. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Turėti technologijos mokslų studijų srities  aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
6. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį žemės ūkio srityje
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, kaimo plėtros ir valstybės paramos žemės ūkiui įgyvendinimą.
8. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.
9. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.
10. Gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.
11. Turėti vairuotojo pažymėjimą.

IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Atlieka ūkininkų ūkių registrą ir duomenų bazės pirminį tvarkymą.
13. Kontroliuoja rajone esančių, žemės ūkio produkciją superkančių, įmonių atsiskaitymų už supirktą produkciją, eigą.
14. Analizuoja žemės ūkio produkcijos rinką, jos pokyčius.
15. Vykdo žemės ūkio integruotos administravimo kontrolės sistemos įgyvendinimo darbus:

15.1. konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus paramos žemės ūkiui klausimais;
15.2. priima iš žemės ūkio veiklos subjektų paraiškas paramai gauti;
15.3. atlieka pirminę duomenų patikrą, įveda paraiškose pateiktus duomenis į duomenų bazę bei perduoda paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai;
15.4. užtikrina  kitų duomenų bazių, susijusių su žemės ūkio integruota administravimo ir kontrolės sistema, pirminio tvarkymo funkcijas;
15.5. vykdo Nacionalinės mokėjimo agentūros nustatytas paramos priemonių administravimo ir kontrolės  procedūras atskiru skyriaus vedėjo pavedimu;
15.6. atlieka žemės ūkio ir kaimo valdų registravimą, ir su registro tvarkymu susijusius darbus.

16. Dalyvauja komisijų, sudarytų tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, darbe.
17. Koordinuoja žemės ūkio įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų ir  fizinių asmenų rajono atstovavimą parodose, mugėse ir kituose renginiuose.
18. Koordinuoja žemdirbių švietimo ir mokymo klausimus.
19. Nustatyta tvarka rengia informaciją ir ataskaitas apie funkcijų vykdymą.
20. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 15:34:26