Pasirinkite kalbą

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Už pateiktą informaciją atsakingas skyriaus vedėjas.

Vidaus auditą reglamentuojantys teisės aktai

  • Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1139-(8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo ir vyriausiųjų vidaus auditorių (vyriausiųjų specialistų) profesinės etikos taisyklių tvirtinimo“;
  • Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. A-871-(8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatų tvirtinimo“;
  • Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. A-845-(8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodikos tvirtinimo“.

Skyriaus veiklos nuostatai

Centralizuotas vidaus audito skyrius
-
Vedėjas
(8 422) 69 059
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

III SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba teisės studijų krypčių išsilavinimą.
6. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje.
7. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, valstybės (savivaldybės) turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, įmonių ir įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, vidaus audito veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, rengti vidaus audito planus ir programas, ataskaitas ir išvadas.
9. Žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
10. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

11. Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:
11.1 atsako už Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą ir savarankiškai organizuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatus;
11.2. sudaro strateginius ir metinius Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos planus, juos raštu suderina su Savivaldybės administracijos direktoriumi;
11.3. atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos veiklos specifiką ir vadovaudamasis finansų ministro patvirtinta pavyzdine Vidaus audito metodika, parengia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus metodiką ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;
11.4. atstovauja Savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;
11.5. atlieka Savivaldybės administracijos, jos padalinių, Savivaldybės įmonių ir įstaigų vidaus auditą;
11.6. pataria Savivaldybės administracijos direktoriui ir padalinių vadovams vidaus kontrolės klausimais;
11.7. koordinuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą, su kitais Savivaldybės administracijos audito ir vidaus audito vykdytojais;
11.8. užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą (veikla po audito);
11.9. parengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditorių pareiginius nuostatus;
11.10. prižiūri skyriaus vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir vertina jo kokybę; Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditorių skatinimo, nuobaudų skyrimo, kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
11.11. iki kiekvienų metų gruodžio 15 d. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka įvertina Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
11.12. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;
11.13. Finansų ministerijos nustatyta tvarka rengia informaciją apie Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą, Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ar programų vidaus auditą;
11.14. iki kiekvienų metų kovo 1 d. parengia ir pateikia Finansų ministerijai ir Savivaldybės administracijos direktoriui metinę Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos ataskaitą;
11.15. teikia atlikto vidaus audito ataskaitas Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos kontrolės komitetui, merui, Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai, jų prašymu;
11.16. jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai, nagrinėtini atitinkamų teisėsaugos institucijų, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas vidaus audito dokumentus turi perduoti teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją.
11.17. stebėtojų teisėmis dalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose;
11.18. užtikrina tinkamą skyriaus dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
11.19. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos ar Centralizuoto vidaus audito skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Valerija Znutienė
Vyriausiasis specialistas
Kabineto numeris - 323 (8 422) 69 059 valerija.znutiene@radviliskis.lt
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Valerijos Znutienės 2023 m. veiklos uždaviniai

1 užduotis: Radviliškio rajono savivaldybės 2023 m. administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas.

Vertinimo rodiklis: Vertinama administracinės naštos mažinimo priemonių, patvirtintų strateginiame veiklos plane, atitiktis Lietuvos respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nustatytiems reikalavimams ir šių priemonių vykdymas pagal strateginio veiklos plano vertinimo kriterijus.

2 užduotis: Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos veiklos organizavimo vertinimas.

Vertinimo rodiklis: Įvertinti Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos veiklos organizavimo atitiktį norminiams teisės aktams, vidaus kontrolę.

3 užduotis: Radviliškio rajono Baisogalos mokyklos-darželio veiklos organizavimo vertinimas.

Vertinimo rodiklis: Įvertinti Radviliškio rajono Baisogalos mokyklos-darželio veiklos organizavimo atitiktį norminiams teisės aktams, vidaus kontrolę.

4 užduotis: Radviliškio rajono administracijos Sidabravo seniūnijos veiklos organizavimo vertinimas.

Vertinimo rodiklis: Įvertinti Radviliškio rajono administracijos Sidabravo seniūnijos veiklos organizavimo atitiktį norminiams teisės aktams, vidaus kontrolę.

5 užduotis: Radviliškio rajono administracijos Šaukoto seniūnijos veiklos organizavimo vertinimas.

Vertinimo rodiklis: Įvertinti Radviliškio rajono administracijos Šaukoto seniūnijos veiklos organizavimo atitiktį norminiams teisės aktams, vidaus kontrolę.

6 užduotis: Poauditinė veikla.

Vertinimo rodiklis: Vidaus audito pažangos stebėjimas.

Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-29, 20:37:53