Pasirinkite kalbą

Centralizuotas buhalterinės apskaitos skyrius

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2024-04-24
įsakymu Nr. A-214 (8.2E)

I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką.
2. Skyrius yra savivaldybės administracijos padalinys.
3. Skyrius naudojasi savivaldybės administracijos antspaudu ir tvarko jam priskirtas savivaldybės vardu atidarytas sąskaitas bankuose.
4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui.
5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi LR įstatymais, kitais LR Seimo priimtais teisės aktais, LR Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos nuostatais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

II. SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI

6. Skyriaus uždaviniai:

6.1. organizuoti savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą.
6.2. kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai.
6.3. tiksliai apskaityti išlaidų sąmatų vykdymo operacijas bei teisingai sudaryti finansinę atskaitomybę.
6.4. apskaityti visas į savivaldybės administracijos sąskaitas banke pervestas pinigines lėšas, tikrinti banko sąskaitoje atliktų operacijų teisingumą ir laiku fiksuoti buhalterinės apskaitos dokumentuose.
6.5. apskaityti savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo trumpalaikio, ilgalaikio turto bei atsargų apskaitą pagal pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus.
6.6. užtikrinti savivaldybės administracijos finansinių-ūkinių operacijų, valstybės lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę.
6.7. užtikrinti ataskaitinių duomenų teisingumą ir jų pateikimą laiku.

III. SKYRIUS
SKYRIAUS FUNKCIJOS

7. Skyrius vykdo šias funkcijas:

7.1. tvarko savivaldybės administracijai skirtų biudžeto asignavimų buhalterinę apskaitą pagal patvirtintas išlaidų sąmatas ir sudaro ataskaitas; 
7.2. tvarko aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų apskaitą pagal patvirtintą išlaidų sąmatą ir sudaro ataskaitas;
7.3. tvarko pavedimų lėšų apskaitą, kontroliuoja jų panaudojimą pagal paskirtį; 
7.4. tvarko lėšų, gautų iš specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programos papildomai paramai socialiai remtinoms šeimoms, apskaitą; 
7.5. tvarko VIP (statybos ir melioracijos) lėšų apskaitą pagal patvirtintas išlaidų sąmatas; 
7.6. tvarko pajamų, gautų už teikiamas paslaugas (specialiųjų lėšų) apskaitą, pagal patvirtintas išlaidų sąmatas; 
7.7. tvarko savivaldybės patikėjimo teise valdomo bei nustatyta tvarka administracijos balanse apskaitomo trumpalaikio materialiojo turto apskaitą, atsargų pajamų ir išlaidų apskaitą; 
7.8. apskaičiuoja savivaldybės administracijos darbuotojų (išskyrus socialinės paramos skyriaus darbuotojus) ir savivaldybės tarybos narių darbo užmokestį ir kitas išmokas, ir perveda į mokėjimo korteles arba į asmenines sąskaitas; 
7.9. atskaito ir perveda pajamų mokesčio, socialinio draudimo įmokas, alimentus ir gyvybės draudimo įnašus; 
7.10. metams pasibaigus sudaro darbuotojų darbo užmokesčio asmens korteles – pažymas, pildo ataskaitas valstybinio socialinio draudimo skyriui, statistikos departamentui, mokesčių inspekcijai ir ministerijai; 
7.11.  teikia mokesčių inspekcijai savivaldybės darbuotojų su darbo santykiais susijusių arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių ir nesusijusių A klasės pajamų išmokėjimo duomenis, priklausančio sumokėti pajamų mokesčio iš A klasės pajamų duomenis bei pajamų išskaičiuoto iš A klasės pajamų deklaracijas ir PVM deklaracijas; 
7.12. pagal sudarytas patalpų nuomojimo ir panaudos sutartis apskaičiuoja išlaidas už patalpų nuomą ir komunalinius patarnavimus, išrašo sąskaitas faktūras, pateikia jas mokėtojams, kontroliuoja jų atsiskaitymus; 
7.13. nustatyta tvarka bei terminais sudaro finansines ataskaitas ir pateikia finansuojančioms įstaigoms;
7.14. tvarko savivaldybės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų apskaitą ir rengia ataskaitas;
7.15. tvarko nevyriausybinių lėšų apskaitą ir rengia ataskaitas;
7.16. tvarko kelių priežiūros ir plėtros programų lėšų apskaitą ir sudaro lėšų panaudojimo ataskaitas;
7.17. tvarko savivaldybės administracijai nuosavybės ir valstybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apskaitą (remiantis apskaitos dokumentais ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimą, grupavimą).

III. SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS

8. Skyrius, siekdama įgyvendinti jai pavestas funkcijas, turi teisę:

8.1. inicijuoti savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su tarnybos veikla, projektų rengimą;
8.2. gauti iš kitų savivaldybės administracijos padalinių, seniūnijų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų ir organizacijų pasiūlymus, informaciją bei dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais.
8.3.teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl tarnybos darbo tobulinimo;
8.4.dalyvauti mokymuose ir kelti kvalifikaciją.

IV. SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį pagal LR įstatymus priima į pareigas ir iš jų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius. Jei Skyriaus vedėjas dėl tam tikrų priežasčių negali eiti pareigų, jo funkcijas atlieka Skyriaus vedėjo pavaduotojas.
10. Už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui, Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.
11. Skyriaus vedėjas:

11.1. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą;
11.2. organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui.
11.3. užtikrina tinkamą tarnybos dokumentų tvarkymą, naudojimą, apskaitą ir saugojimą;
11.4. rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;
11.5. vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, pavedimus bei nurodymus, nustatyta tvarka atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui už tarnybos veiklą.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-24, 16:25:59