Pasirinkite kalbą

III. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį (ekonominį ar finansinį) išsilavinimą;
6.2. Būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Biudžeto sandaros, Buhalterinės apskaitos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos darbą, Savivaldybės institucijų teisės aktais, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymu;
6.3. Mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, myLOBster;
6.4. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti bendrauti su žmonėmis.

IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Vadovaudamasi viešojo sektoriaus apskaitos, finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), tinkamai tvarko Savivaldybės administracijos gautinų sumų, finansavimo sumų, mokėtinų sumų, sukauptų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų, atidėjinių, finansavimo pajamų, sąnaudų (Savivaldybės, valstybės biudžeto lėšų, valstybinių (perduotų savivaldybės funkcijoms vykdyti lėšų, ir kitų lėšų) apskaitas;
7.2. Tvarko bankinių dokumentų apskaitą, atlieka banko operacijas;
7.3. Sudaro sąskaitų registrus, pasirašo už dokumentų sudarymą ir patikimumą, sutikrina likučius su Didžiąja knyga;
7.4. Tvarko ir kontroliuoja atsiskaitymų su įvairiais debitoriais analitinę apskaitą, sudaro ataskaitas apie debitorinį- kreditorinį įsiskolinimą;
7.5. Sudaro Buhalterinės apskaitos skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį; vykdo einamąją kontrolę;
7.6. Užtikrina, kad visos ūkinės-finansinės operacijos būtų pagrindžiamos juridinę galią turinčiais dokumentais;
7.7. Tiksliai laikosi teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą;
7.8. Tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos archyvui;
7.9. Dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijoje;
7.10. Skyriaus vyresniojo buhalterio nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka Skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybei priskirtas funkcijas;
7.11. Nuolat teikia informaciją skyriaus vadovui apie atliekamus darbus, vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Skyriaus vadovo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų įgyvendinami Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-02, 11:33:34