Pasirinkite kalbą

III. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
6.2. turėti profesinio darbo patirtį ne mažiau kaip 2 metus.

7. Būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Biudžeto sandaros, Buhalterinės apskaitos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos darbą, Savivaldybės institucijų teisės aktais, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymu.
8. Mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, myLOBster.
9. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti bendrauti su žmonėmis.

IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO, DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ, FUNKCIJOS

10. Pagal Savivaldybės administracijos skyrių pateiktus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, apskaičiuoti Savivaldybės tarybos nariams, savivaldybės administracijos darbuotojams darbo užmokestį bei kitas išmokas, tiksliai apskaičiuoti su darbuotojui išmokamu darbo užmokesčiu susijusius mokėjimus į biudžetą, socialinio draudimo bei kitus fondus.
11. Sudaryti ir pateikti valstybinei mokesčių inspekcijai, socialinio draudimo fondo skyriui, Statistikos departamentui, Savivaldybės iždui ataskaitas.
12. Užtikrinti, kad darbo užmokesčio apskaitos operacijos būtų tinkamai įforminamos.
13. Sistemoje formuoti ir teikti Savivaldybės iždui mokėjimo paraiškas lėšoms gauti.
14. Rengti mokėjimo nurodymus bankui.
15. Sudaryti sąskaitų registrus, pasirašyti už dokumentų sudarymą ir patikimumą, sutikrinti likučius su Didžiąja knyga, pateikti duomenis buhalteriui ruošiančiam ataskaitą F4 (apie debitorinį- kreditorinį įsiskolinimą).
16. Tvarkyti įstaigos darbuotojų asmens sąskaitas, išduoti pažymas darbuotojams apie priskaičiuotą ir gautą darbo užmokestį.
17. Planuoti ir suvesti į sistemą lėšų poreikį darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.
18. Apskaičiuoti darbuotojų vidutinį darbo užmokestį informacijos pateikimui.
19. Ruošti Administracijos darbo užmokesčiui skirtų asignavimų panaudojimo analizę.
20. Paskirstyti ryšių išlaidas pagal programas, priemones, valstybės funkcijas, įvertinant nustatytus mobiliųjų telefonų limitus, rengia ataskaitą atskaitymams iš darbuotojų darbo užmokesčio.
21. Tvarkyti Savivaldybės administracijos darbuotojų tarnybinių komandiruočių išlaidų apskaitą.
22. Tvarkyti NVO apskaitą.
23. Vykdyti einamąją kontrolę.
24. Užtikrinti, kad visos ūkinės-finansinės operacijos būtų pagrindžiamos juridinę galią turinčiais dokumentais.
25. Tiksliai laikytis teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą.
26. Tinkamai saugoti jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos archyvui.
27. Dalyvauti materialinių vertybių inventorizacijoje.
28. Vyriausiajam buhalteriui nuolat teikia informaciją apie atliekamus darbus, vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, susijusius su tiesioginėmis vyresniojo buhalterio pareigomis, vyriausiojo buhalterio nurodymus.
29. Skyriaus vyriausiojo buhalterio nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka Skyriaus vyresniojo buhalterio priskirtas funkcijas.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-02, 11:29:23