Pasirinkite kalbą

IV. SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį (ekonominį ar finansinį) išsilavinimą;
6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo, buhalterinės apskaitos vedimo, teisinius pagrindus ir mokėti juos taikyti praktiškai;
6.3. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.4. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO, DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ, FUNKCIJOS

7.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Tvarko buhalterinę apskaitą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis bei kitais su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusiais aktais ir taisyklėmis, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais;
7.2. Kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
7.3. Naudoja biudžeto lėšas tik pagal savivaldybės tarybos nustatytą lėšų paskirtį, neviršijant patvirtintų bendrųjų asignavimų ir asignavimų valdytojo patvirtintų išlaidų sąmatos straipsnių.
7.4. Užtikrina, kad visos finansinės ir mokestinės atskaitomybės formos būtų parengtos tiksliai ir laiku, laiku pateikiamos finansuojančiam skyriui;
7.5. Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas pagal pareikalavimą- apskaitos dokumentus ir registrus įstaigos vadovui ir kitoms institucijoms;
7.6. Vykdo išankstinę finansinę kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais;
7.7. Sudaro Savivaldybės administracijai skirtų asignavimų programų sąmatas su priedais pagal programas, lėšų šaltinius, valstybės funkcijas ir ekonominius klasifikacijos straipsnius, organizuoja jų apskaitą pagal nustatytus biudžeto išlaidų ekonominius klasifikacijos straipsnius bei valstybės funkcijas;
7.8. Rengia mokėjimo paraiškas lėšų gavimui ir pateikia  finansų skyriui;
7.9. Tikrina ir pasirašo mokėjimo pavedimus;          
7.10. Sudaro Savivaldybės administracijos finansinės būklės ataskaitą ir pateikia finansuojančiai įstaigai;
7.11. Užtikrina, kad būtų teisingai apskaičiuoti ir laiku pervesti mokesčiai ir įmokos į valstybės biudžetą, socialinio draudimo fondą ir kt.;
7.12. Užtikrina, kad būtų tinkamai saugomi apskaitos dokumentai ir registrai (iki jų perdavimo į archyvą);
7.13. Užtikrina teisingų inventorizacijos rezultatų bei neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į apskaitą;
7.14. Dalyvauja komisijų darbe;
7.15. Vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų įgyvendinami Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-04-19, 14:06:01