Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo buhalterio pareigybė priskiriama darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto:

1.1 Pareigybės grupė – I;
1.2 Pareigybės pavadinimas – vyresnysis buhalteris (241103);
1.3 Pareigybės lygis - B.

2. Vyresniojo buhalterio darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti su darbo santykiais susiję teisės aktai;
3. Vyresnįjį buhalterį skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;
4. Vyresnysis buhalteris yra tiesiogiai pavaldus Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovui (vyriausiajam buhalteriui), atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

5. Vyresniojo buhalterio pareigybė reikalinga Savivaldybės administracijoje tvarkyti buhalterinę apskaitą, užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę, buhalterinės apskaitos organizavimą, kad apskaitos informacija  būtų teisinga, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku.

III. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1 būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas , įgytas iki 1995 metų;
6.2 turėti profesinio darbo patirtį ne mažiau kaip 2 metus.

7. Būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Biudžeto sandaros,  Buhalterinės apskaitos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos darbą, Savivaldybės institucijų teisės aktais, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, vyresniojo buhalterio pareigybės aprašymu;
8. Mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, myLOBster.9. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti bendrauti su žmonėmis. 

IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO, DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ, FUNKCIJOS

10. Vadovaudamasi viešojo sektoriaus apskaitos, finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), tinkamai tvarkyti savivaldybės administracijos atsargų apskaitą pagal programas, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, išlaidų ekonomine klasifikaciją, pagal materialiai atsakingus asmenis;
11. Tvarkyti valstybės turto (atsargų), perduoto savivaldybei, savivaldybės turto (atsargų), perduoto viešosioms įstaigoms, apskaitą; savivaldybės administracijos perduoto turto (atsargų) apskaitą pagal programas, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, išlaidų ekonominę klasifikaciją;
12. Užtikrinti savalaikį turto užpajamavimo ir nurašymo teisingumą, rengti turto apyvartos žiniaraščius;
13. Tvarkyti savivaldybės administracijos užbalansinėje sąskaitoje esantį turtą;
14. Apskaityti turto nuvertėjimo, vertės pasikeitimų, vertės atkūrimo pateiktus dokumentus;
15. Ruošti nurašymo aktus, kontroliuoti, kaip laikomasi materialinių vertybių panaudojimo ir nurašymo tvarkos, kad nurašymo aktuose būtų konkrečiai nurodytos priežastys, apie pažeidimus, piktnaudžiavimo faktus informuoti Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovą (vyr.buhalterį);
16. Išrašyti ir kontroliuoti kelionės lapų užpildymo ir degalų likučių atitikimą su apskaitos duomenimis, degalų limitų naudojimą;
17. Apskaičiuoti, išrašyti ir apskaityti sąskaitas- faktūras gaunamoms lėšoms už paslaugas, patalpų nuomą pagal sudarytas sutartis, turto pardavimą, kontroliuoti atsiskaitymus, atlikti skolų inventorizaciją;
18. Sudaryti sąskaitų registrus, pasirašyti už dokumentų sudarymą ir patikimumą, sutikrinti likučius su Didžiąja knyga, pateikti duomenis buhalteriui ruošiančiam ataskaitas F4 ( apie debitorinį- kreditorinį įsiskolinimą) ir FR – 600 (PVM deklaracija);
19. Išduoti įgaliojimus dėl materialinių vertybių įsigijimo ir kontroliuoti jų vykdymą;
20. Rengti mokėjimo nurodymus bankui, tvarkyti bankinių sąskaitų apskaitą, sudaryti apyvartos žiniaraščius;
21. Vykdyti einamąją finansų kontrolę;
22. Užtikrinti, kad visos ūkinės-finansinės operacijos būtų pagrindžiamos juridinę galią turinčiais dokumentais;
23. Kontroliuoti pirminių apskaitos dokumentų užpildymo teisingumą.24. Tiksliai laikytis teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą;
25. Tinkamai saugoti jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos archyvui;
26. Sudaryti ir pateikti inventorizavimo komisijai turto inventorizacijos aprašus – sutikrinimo žiniaraščius;
27. Dalyvauti komisijose inventorizuojant arba perduodant turtą;
28. Pildyti ir teikti reikalingus turto duomenis į LR finansų ministerijos informacinę konsolidavimo programą VSAKIS;
29. Vyriausiajam buhalteriui nuolat teikia informaciją apie atliekamus darbus, vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, susijusius su tiesioginėmis vyresniojo buhalterio pareigomis, vyriausiojo buhalterio nurodymus;
30. Skyriaus vyriausiojo buhalterio nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlikti Skyriaus vyresniojo buhalterio priskirtas funkcijas;
31. Atlikti kitus Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovo pavedimus. 

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

32. Vyresnysis buhalteris yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vadovui (vyriausiajam buhalteriui).

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

33. Vyresnysis buhalteris atsakingas už:

33.1. jam pavestų užduočių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
33.2. vidaus darbo tvarkos taisyklių, administracijos nuostatų laikymąsi;
33.3. finansinių operacijų teisėtumą; už tai, kad finansinės operacijos būtų įformintos reikalaujama tvarka;
33.4. parengtos informacijos teisingumą.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-02, 11:29:44