Pasirinkite kalbą

Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyrius

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2018-12-28
įsakymu Nr. A-1358 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus nuostatai

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai nustato Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus (toliau – skyrius) tikslus, uždavinius, funkcijas, veiklos organizavimą, teises, atsakomybę ir atskaitingumą, likvidavimo, reorganizavimo, reikalų, dokumentų ir turto perdavimo tvarką.
2. Skyrių steigia Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba.
3. Skyrius nėra juridinis asmuo.
4. Skyrius yra Savivaldybės administracijos padalinys, išlaikomas iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.
5. Skyriaus pareigybių sąrašą, nuostatus, pareigybių aprašymus tvirtina ir keičia Savivaldybės administracijos direktorius.
6. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, kitais teisės aktais.
7. Skyriaus valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, – Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
8. Skyrius turi dokumentų blankus, antspaudą su skyriaus pavadinimu ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir užrašu „Lietuvos Respublika, Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyrius“.
9. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir operatyvių sprendimų priėmimo laisvę.

II SKYRIUS
SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

10. Skyriaus tikslai:

  • užtikrinti civilinės būklės aktų registravimą, įstatymais priskirtų registrų tvarkymą ir duomenų valstybės registrams teikimą, iškilmingų gimimo, santuokos registravimo ir vedybų jubiliejų minėjimo ceremonijų organizavimą;
  • diegiant pažangias informacines ir telekomunikacines technologijas didinti viešojo administravimo efektyvumą;
  • užtikrinti informacijos apie Savivaldybės veiklą teikimo visuomenei procesą bei užtikrinti  valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Radviliškio rajono savivaldybėje vykdymą.

11. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

11.1. užtikrinti tinkamą civilinės būklės aktų registravimą;
11.2. užtikrinti operatyvų ir tinkamą Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkymą ir duomenų teikimą valstybės registrams;
11.3. organizuoti ir koordinuoti gimimo, santuokos registravimo ir vedybų jubiliejų minėjimo ceremonijas.
11.4. diegti šiuolaikines informacines technologijas Radviliškio rajono savivaldybėje;
11.5. projektuoti ir plėtoti Savivaldybės informacinę sistemą;
11.6. koordinuoti duomenų bazių kūrimą, tvarkymą bei naudojimą, kontroliuoti jų technologinį suderinamumą ir tarpusavio sąveiką bei užtikrinti duomenų apsaugą;
11.7. organizuoti Savivaldybės duomenų perdavimo tinklų kūrimą ir plėtrą;
11.8. koordinuoti Savivaldybės informacinių sistemų standartų ir techninių reikalavimų laikymąsi.
11.9. kurti teigiamą Savivaldybės ir jos atstovų įvaizdį;
11.10. rengti ir nuolat atnaujinti gyventojams arba žiniasklaidai teikiamą viešą informaciją;
11.11. koordinuoti medžiagos pateikimą Savivaldybės interneto svetainei, nuolat atnaujinti gyventojams arba žiniasklaidai teikiamą viešą informaciją;
11.12. esant poreikiui, rengti spaudos konferencijas, parengti ir pateikti pranešimus žiniasklaidai ir visuomenei apie įvykius Savivaldybėje.
11.13. vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę Radviliškio rajono savivaldybėje, koordinuoti valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklą.

12. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

12.1. priima interesantų prašymus ar pareiškimus (žodžiu arba raštu) ir reikalingus dokumentus dėl asmens gimimo, asmens mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, įvaikinimo, tėvystės (motinystės) pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ir tėvystės (motinystės) nuginčijimo, taip pat prašymus dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo registravimo, civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo, nuorašų, išrašų ir pažymų išdavimo;
12.2. organizuoja Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkymą ir duomenų teikimą valstybės registrams;
12.3. registruoja, įrašo, atnaujina civilinės būklės aktų įrašus, o jų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui;
12.4. išduoda gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, vardo ir (ar) pavardės, tautybės įrašų išrašus pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis;
12.5. registruoja santuokas skyriaus patalpose, organizuoja ir atlieka iškilmingas santuokos registravimo ir vedybų jubiliejų minėjimo ceremonijas Savivaldybės tarybos nustatytose vietose;
12.6. įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus ir bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas;
12.7. išduoda pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienyje;
12.8. skelbia viešai Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie prašymų įregistruoti santuoką padavimą;
12.9. rengia bylas dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo ir teisės aktų nustatytais atvejais tvirtina išvadas arba jas teikia patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
12.10. pažymi civilinės būklės įrašų rodyklėse kitų civilinės metrikacijos įstaigų atliktus civilinės būklės aktų papildymus, pakeitimus;
12.11. nustatyta tvarka išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, kopijas, nuorašus, pažymas juridiniams ir fiziniams asmenims, tvirtina skyriuje saugomų dokumentų kopijas (nuorašus, išrašus);
12.12. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatyta tvarka renka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliavą už teikiamas paslaugas;
12.13. teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ataskaitas apie sudarytų civilinės būklės aktų įrašų skaičių;
12.14. registruoja, tvarko skyriaus veiklos dokumentus, saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu, rengia nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, juos derina su Šiaulių apskrities archyvu ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, pagal suderintus apyrašus saugo nuolat ir ilgai saugomus dokumentus, kitus skyriaus dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų naikinimą ir perdavimą archyvams;
12.15. rengia Savivaldybės informacinių sistemų kūrimo ir plėtojimo projektus bei metodinius nurodymus;
12.16. administruoja Savivaldybės informacines sistemas (finansų ir apskaitos valdymo, strateginio veiklos planavimo ir optimizavimo programinę įrangą, dokumentų valdymo, elektroninių paslaugų, socialinės paramos apskaitos ir kitas informacines sistemas);
12.17. analizuoja teisines, technines, technologines, metodologines ir organizacines informacinių sistemų tvarkymo problemas ir pagal savo kompetenciją priima sprendimus, kurių reikia informacinių sistemų funkcionavimui užtikrinti;
12.18. analizuoja Savivaldybės informacinių sistemų vartotojų poreikius, planuoja organizacinės technikos, kompiuterių techninės ir programinės įrangos plėtrą Savivaldybėje ir įsigijimą, koordinuoja šios įrangos panaudojimą;
12.19. organizuoja Savivaldybėje kompiuterių techninės ir programinės įrangos diegimą ir vykdo priežiūrą;
12.20. administruoja ir prižiūri Savivaldybės informacinių sistemų duomenų bazes;
12.21. organizuoja elektroninio parašo naudojimą;
12.22. konsultuoja Savivaldybės informacinių sistemų naudotojus;
12.23. įgyvendina informacinių sistemų apsaugos priemones;
12.24. planuoja Savivaldybės kompiuterių tinklo plėtrą, prižiūri tinklą, šalina pastebėtus gedimus;
12.25. vykdo Savivaldybės interneto svetainės techninę priežiūrą;
12.26. koordinuoja valstybės ir kitų informacinių sistemų ir registrų duomenų naudojimą;
12.27. prižiūri Savivaldybės pasitarimų ir posėdžių salių informacinių technologijų įrangą, administruoja elektroninę balsavimo ir diskusijų sistemą Savivaldybės tarybos posėdžių metu;
12.28. administruoja informacinių sistemų naudotojus;
12.29. koordinuoja Radviliškio rajono rinkimų apygardoje ir apylinkėse rinkimų ir referendumų procesų kompiuterizavimą, rengia Savivaldybės mero (Savivaldybės administracijos direktoriaus) teikimus Vyriausiajai rinkimų komisijai;
12.30. teikia oficialią informaciją visuomenei, žiniasklaidai apie Savivaldybės valdžios, administracijos, jos struktūrinių padalinių veiklą;
12.31. koordinuoja oficialios ir  aktualios visuomenei informacijos, viešinamos LR įstatymų numatyta tvarka, talpinimą Radviliškio rajono savivaldybės svetainėje internete adresu www.radviliskis.lt ir socialiniuose tinkluose esančiuose oficialiuose Radviliškio rajono savivaldybės profiliuose, pagal poreikį organizuoja spaudos konferencijas;
12.32. seka publikacijas apie rajono Savivaldybės veiklą, apie tai informuoja vadovus, specialistus; fiksuoja žiniasklaidos priemonėse pasirodžiusią klaidingą informaciją bei kritinę medžiagą apie rajono Savivaldybės valdžios, administracijos veiklą, pagal poreikį organizuoja atsakymus į kritiką, platina Savivaldybės pareiškimus, komentarus, klaidingos informacijos paneigimą;
12.33. rengia Savivaldybės veiklos ataskaitas;
12.34. kontroliuoja, kaip rajono Savivaldybės teritorijoje, rajono įmonėse, įstaigose, organizacijose laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų Valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojančių teisės aktų, ar jose raštvedyba, finansiniai ir kiti dokumentai tvarkomi valstybine kalba, ar valstybine kalba aptarnaujami gyventojai;
12.35. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus; pagal savo įgaliojimus nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
12.36. derina rajono viešųjų užrašų, iškabų, reklamos projektus;
12.37. rūpinasi, kad Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai atitiktų lietuvių kalbos normas;
12.38. konsultuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis kalbos klausimais;
12.39. kontroliuoja, kaip vykdomi rajono Savivaldybės tarybos sprendimai, rajono Savivaldybės mero potvarkiai, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl valstybinės kalbos;
12.40. užtikrina valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklą;
12.41. reikalauja iš atsakingų pareigūnų pašalinti nustatytus kalbos trūkumus;
12.42. rengia Savivaldybės biudžeto programas, susijusias su skyriaus veiklos sritimis;
12.43. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus veiklos klausimais projektus;
12.44. pagal skyriaus kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo Savivaldybės vadovybės ir Savivaldybės administracijos vadovybės pavedimus;
12.45. inicijuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją, rengia technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą;
12.46. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais;
12.47. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais;
12.48. registruoja, tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
12.49. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas skyriaus kompetencijos klausimais.

III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS

13. Skyrius turi šias teises:

13.1. gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją ir dokumentus, reikalingus pavestoms funkcijoms atlikti ir uždaviniams įgyvendinti;
13.2. gauti technines, transporto bei kitas skyriaus darbui reikalingas priemones;
13.3. teikti pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo Savivaldybės biudžeto lėšomis;
13.4. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo gerinimo;
13.5. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Skyriui vadovauja ir, vadovaudamasis šiais nuostatais, jo veiklą savarankiškai planuoja ir organizuoja skyriaus vedėjas.
15. Skyriaus vedėjo pareigas jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, kai jo laikinai nėra, eina skyriaus vedėjo pavaduotojas, o jam nesant, kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.
16. Skyriaus vedėjas atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, vedėjo pavaduotojas – už jam priskirtų skyriaus funkcijų įgyvendinimą, kiekvienas skyriaus darbuotojas – už pareigybės aprašyme ar pareiginiuose nuostatuose jam nustatytų funkcijų atlikimą.
17. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai.
18. Skyriaus vedėjo ir darbuotojų atsakomybę nustato įstatymai, šie nuostatai, pareigybių aprašymai.
19. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui. Skyriaus vedėjui tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjo pavaduotojas, skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
21. Atleidžiamas iš pareigų skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam skyriaus vedėjui ar kitam Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.
22. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo akte ir jo prieduose pateikiami svarbiausi duomenys, apibūdinantys skyriaus organizacinę ir veiklos būklę, įsipareigojimus, prie akto pridedami skyriuje esančių dokumentų, žurnalų, bylų ir skyriui (jo darbuotojams) priskirto turto aprašai. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo juos perduodantis ir priimantis asmenys. Aktą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
23. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais: vienas egzempliorius atiduodamas Savivaldybės administracijos direktoriui, kitas – reikalus, dokumentus ir turtą priimančiam asmeniui. Reikalus, dokumentus ir turtą perdavęs asmuo turi teisę gauti akto kopiją.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 09:30:34