Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, kultūros sritį;
1.3. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programų paketu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
1.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
1.5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
1.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir rengti savivaldybės lygmens teisės aktų (sprendimų, įsakymų, potvarkių, kt.) projektus pagal savo kompetenciją;
1.7. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

II. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Atlieka visuomenės informavimo apie Savivaldybės veiklą funkciją:

2.1. dalyvauja rengiant Radviliškio rajono savivaldybės viešųjų ryšių strategiją, koordinuoja jos įgyvendinimą;
2.2. teikia oficialią informaciją visuomenei, žiniasklaidai apie savivaldybės valdžios, administracijos, jos struktūrinių padalinių veiklą, koordinuoja informacijos apie Radviliškio rajono savivaldybės ir Savivaldybės administracijos veiklą sklaidą įvairiais žiniasklaidos kanalais;
2.3. koordinuoja oficialios ir aktualios visuomenei informacijos, viešinamos LR įstatymų numatyta tvarka, talpinimą Radviliškio rajono savivaldybės svetainėje internete adresu www.radviliskis.lt ir socialiniuose tinkluose esančiuose oficialiuose Radviliškio rajono savivaldybės profiliuose, pagal poreikį organizuoja spaudos konferencijas;
2.4. seka publikacijas apie rajono Savivaldybės veiklą, apie tai informuoja vadovus, specialistus; pagal poreikį organizuoja atsakymus į žiniasklaidos priemonėse pasirodžiusią klaidingą informaciją bei kritinę medžiagą apie rajono Savivaldybės valdžios, administracijos veiklą, platina Savivaldybės pareiškimus, komentarus, klaidingos informacijos paneigimą; 2.5. rengia Savivaldybės veiklos ataskaitas.

3. Įgyvendina valstybinės kalbos vartojimo Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės funkciją:

3.1. kontroliuoja, kaip rajono savivaldybės teritorijoje, rajono įmonėse, įstaigose, organizacijose laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų Valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojančių teisės aktų, ar jose raštvedyba, finansiniai ir kiti dokumentai tvarkomi valstybine kalba, ar valstybine kalba aptarnaujami gyventojai;
3.2. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
pagal savo įgaliojimus nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
3.3. derina rajono viešųjų užrašų, iškabų, reklamos projektus;
3.4. rūpinasi, kad Radviliškio rajonas savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai atitiktų lietuvių kalbos normas;
3.5. konsultuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis kalbos klausimais;
3.6. kontroliuoja, ar rajono fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba;
3.7. kontroliuoja, kaip vykdomi rajono Savivaldybės tarybos sprendimai, rajono Savivaldybės mero potvarkiai, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl valstybinės kalbos;
3.8. užtikrina valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklą;
3.9. reikalauja iš atsakingų pareigūnų pašalinti nustatytus kalbos trūkumus.

4. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-04, 08:21:48