Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų ir socialinių mokslų studijų sričių išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip trijų metų darbo patirtį; turėti darbo patirties viešojo administravimo įstaigose;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, šeimos teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, dokumentų valdymą, naudojimą ir apsaugą, informacinių sistemų plėtrą, duomenų apsaugą, teisės aktų rengimą, viešuosius pirkimus;
1.4. išmanyti informacines technologijas, turėti plačias ir nuodugnias informatikos srities žinias;
1.5. išmanyti kompiuterinių tinklų diegimą, valdymą ir jų saugumo reikalavimus;
1.6. mokėti rengti atskirų informacinių sistemų, kompiuterizuotų darbo vietų, duomenų bazių technines užduotis;
1.7. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir rengti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
1.8. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.9. turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą;
1.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

II. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Skyriaus vedėjo funkcijos yra šios:

2.1. planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, inicijuoti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus kompetencijos klausimais rengimą ir kontroliuoti jų vykdymą, inicijuoti, organizuoti ir kontroliuoti viešuosius pirkimus, techninių specifikacijų, reikalavimų tiekėjams bei sutarčių projektų rengimą ir užtikrinti sutarčių vykdymo kontrolę, organizuoti skyriaus darbuotojų pasitarimus, paskirstyti užduotis skyriaus darbuotojams, siekiant užtikrinti efektyvų skyriaus darbą ir įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius.
2.2. Siekiant užtikrinti civilinės būklės aktų registravimą, įrašų išrašų išdavimą, civilinės būklės aktų įrašų taisymą, papildymą, keitimą, atkūrimą, panaikinimą ir įtraukimą į apskaitą:

2.2.1. organizuoti ir kontroliuoti prašymų dėl civilinės būklės aktų registravimą, civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, ištaisymą, papildymą, pakeitimą, panaikinimą ir nuorašų, išrašų ir pažymų išdavimą;
2.2.2. tvirtinti civilinės būklės aktų įrašus ir civilinės būklės aktų įrašų išrašus;
2.2.3. koordinuoti įregistruotų civilinės būklės aktų įrašų elektroninės versijos siuntimą Gyventojų registro tarnybai, siekiant tvarkyti teisės aktais priskirtus registrus ir teikti jiems duomenis;
2.2.4. organizuoti santuokos registravimo ir vedybų jubiliejų minėjimo ceremonijas.

2.3. Siekiant užtikrinti viešojo administravimo efektyvumą diegiant pažangias informacines ir telekomunikacines technologijas ir siekiant vykdyti Savivaldybės informacinių technologijų sistemų priežiūrą:

2.3.1. organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės informacinių sistemų administravimą ir tvarkymą;
2.3.2. organizuoti ir kontroliuoti kompiuterių techninės ir programinės įrangos bei biuro įrangos diegimą ir priežiūrą;
2.3.3. organizuoti ir kontroliuoti informacinių sistemų duomenų bazių administravimą ir priežiūrą;
2.3.4. organizuoti ir kontroliuoti informacinių sistemų apsaugos priemonių įgyvendinimą;
2.3.5. organizuoti ir koordinuoti Savivaldybės svetainės www.radviliskis.lt veiklą bei techninę priežiūrą;
2.3.6. koordinuoti programinės įrangos, reikalingos įstatymais priskirtų registrų tvarkymui ir duomenų teikimui valstybės registrams, priežiūrą bei organizuoti duomenų apsikeitimą su valstybiniais registrais;
2.3.7. dalyvauti Respublikos Prezidento, Seimo, Europos Parlamento ir Savivaldybių tarybų rinkimų bei referendumų organizavime;
2.3.8. koordinuoti rajono Savivaldybės administracijos internetinio ryšio mazgų ir vietinių kompiuterių tinklų darbą, saugų nutolusių vartotojų prisijungimą;
2.3.9. koordinuoti rajono Savivaldybės administracijos skyrių, tarnybų, seniūnijų, jai pavaldžių įmonių, įstaigų, organizacijų veiklą informacinių technologijų srityje.

2.4. Siekiant užtikrinti informacijos apie Savivaldybės veiklą teikimo visuomenei procesą bei valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Radviliškio rajono savivaldybėje vykdymą:

2.4.1. organizuoti ir koordinuoti objektyvios ir aktualios informacijos apie Savivaldybės ir jos institucijų veiklą paskelbimą Savivaldybės interneto svetainėje, socialinėje erdvėje bei žiniasklaidoje;
2.4.2. esant poreikiui organizuoti spaudos konferencijas ir pristatymus, viešas diskusijas, teikiant žiniasklaidai ir gyventojams pranešimus apie įvykius Savivaldybėje;
2.4.3. organizuoti informacijos pateikimą gyventojams krizių atvejais, įvykus katastrofoms, stichinėms nelaimėms, epidemijoms, užkrečiamųjų ligų atvejais, likviduojant jų padarinius, atsitikus nenumatytiems įvykiams, susijusiems su Savivaldybės veikla ar reikšmingiems rajonui;
2.4.4. organizuoti ir kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymą, siekiant įgyvendinti valstybinės kalbos politiką Savivaldybės teritorijoje.

3. Dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje, suteikti informaciją pagal kompetenciją tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;
4. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis siekiant užtikrinti vidinę ir išorinę Savivaldybės komunikaciją;
5. konsultuoti Savivaldybės darbuotojus su skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais, nagrinėti piliečių prašymus, skundus ir atsakyti į juos, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;
6. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 09:59:07