Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų naudojimo, vystymo, plėtros, autorinių teisių apsaugos reguliavimą, bendruosius reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;
1.3. savo darbe vadovautis savivaldybės Tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus, administracijos nuostatais, laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių;
1.4. gerai išmanyti informacines technologijas;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, susijusią su informacinėmis technologijomis, jų diegimu ir rengti išvadas, gebėti bendrauti;
1.6. žinoti naujausią informaciją apie kompiuterinę ir programinę įrangą, turėti darbo su informacinėmis sistemomis patirtį, mokėti taikyti ir diegti paruoštus programinius produktus;
1.7. mokėti puikiai dirbti kompiuteriu;
1.8. žinoti dokumentų rengimo reikalavimus, turėti minimalių (techninių sąvokų) anglų kalbos žinių.

II. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. taiko, diegia ir profilaktiškai prižiūri jau paruoštus programinius produktus, tiekia pasiūlymus įdiegtų programinių produktų tobulinimui;
2.2. ruošia administracijos kompiuterizuotų darbo vietų, duomenų bazių technines užduotis;
2.3. vykdo bendrojo naudojimo duomenų bazių formavimą, jų priežiūrą, aktualizavimą, tvarko jų naudojimą;
2.4. konsultuoja administracijos darbuotojus Savivaldybės informacinės sistemos ir kitų specializuotų informacinių sistemų naudojimo klausimais;
2.5. vykdo kompiuterinės, organizacinės ir ryšių įrangos techninę priežiūrą bei profilaktiką, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl įrangos atnaujinimo bei racionalaus panaudojimo;
2.6. atlieka kompiuterinės, organizacinės ir ryšių įrangos nesudėtingą remontą, eksploatacinių medžiagų keitimą;
2.7. prižiūri rajono Savivaldybės administracijos ir seniūnijų internetinio ryšio mazgų, laidinio ir bevielio kompiuterių tinklo ir atskirų jo komponentų darbą, saugų vidinių ir nutolusių vartotojų prisijungimą;
2.8. administruoja Savivaldybės administracijos informacines sistemas, tarnybines stotis, vartotojus;
2.9. įgyvendina administracijos informacinių sistemų duomenų apsaugos priemones, atlieka duomenų archyvavimą, prižiūri duomenų bazių ir kitų duomenų rezervines kopijas;
2.10. atlieka rajono Savivaldybės interneto svetainės techninę priežiūrą, Skyriui pateiktos informacijos skelbimą ir atnaujinimą;
2.11. prižiūri ir administruoja elektroninę balsavimo ir diskusijų sistemą, kitą posėdžių salės garso ir vaizdo įrangą;
2.12. atlieka elektroninių paslaugų, elektroninio parašo naudojimo techninę priežiūrą;
2.13. organizuoja kompiuterių darbo reglamento bei profilaktikos darbus, prižiūri kaip laikomasi kompiuterizuotų darbo vietų, duomenų saugos ir kitų reikalavimų;
2.14. vykdo kitus teisėtus Skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 10:02:12