Pasirinkite kalbą

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau tekste – vyriausiasis specialistas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

1.2. Pareigybės lygis – A2;

1.3. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. būti susipažinęs su Radviliškio rajono savivaldybės administracijos (toliau –Administracija) nuostatais, Administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius šeimos teises, civilinės būklės aktų registravimo ir su tuo susijusiose srityse, taip pat reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
2.4. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu;
2.5. gebėti rengti išvadas ir teikti pasiūlymus, apibendrinti  informaciją, gerai išmanyti tarnybinio etiketo reikalavimus;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu bei raštu, mokėti užsienio kalbą (rusų/anglų) A2 lygiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

3.1. priima, aptarnauja ir konsultuoja asmenis civilinės metrikacijos klausimais;
3.2. vykdo civilinės būklės aktų registravimą, civilinės būklės aktų įrašų taisymą, papildymą, keitimą, atkūrimą, panaikinimą ir įtraukimą į apskaitą, vadovaujantis LR teisingumo ministro patvirtintomis Civilinės būklės aktų registravimo taisyklėmis;
3.3. rengia ir išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, kopijas, nuorašus, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą ir kitus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintose Civilinės būklės aktų registravimo taisyklėse nurodytus dokumentus;3.4. esant reikalui, dėl civilinės būklės aktų įrašų kreipiasi į Lietuvos valstybės istorijos archyvą. Siunčia reikiamus įrašus ar išrašą liudijančius įrašus per LR užsienio reikalų ir LR teisingumo ministerijas užsienyje gyvenantiems asmenims;
3.5. rengia civilinės būklės aktų įregistravimo įrašų ataskaitas, sudaro abėcėlines civilinės būklės aktų įrašų rodykles, tvarko ir įformina šių įrašų bei kitų dokumentų ilgai ir nuolat saugomas bylas, sudaro trumpai saugomų bylų sąrašus, pažymi atliktus pakeitimus civilinės būklės aktų įrašuose ir jų rodyklėse pagal atlikus civilinės būklės aktų papildymus, pakeitimus ir ištaisymus, komplektuoja ir saugo šiuos įrašus;
3.6. organizuoja dokumentų vertės ekspertizę;
3.7. organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą, jų teisingą įforminimą bei naudojimą, pasibaigus saugojimo terminams perduoda juos Lietuvos valstybės istorijos archyvui;
3.8. kontroliuoja LR Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už civilinės būklės aktų įrašų ar išrašų išdavimą, registravimą, aktų įrašų papildymą, pakeitimą, ištaisymą ir kt.;
3.9. dalyvauja santuokų registravimo ar jų jubiliejų minėjimo ceremonijose, Skyriaus patalpoje ar norinčių susituokti asmenų pasirinktoje Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos vietoje, rūpinasi santuokų atributika, bei organizavimu. Esant būtinybei - registruoja santuokas;
3.10. organizuoja Syriaus viešuosius pirkimus prekėms ir paslaugoms įsigyti (pirkimo organizatorius);
3.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius su Skyriaus veikla susijusius teisėtus Skyriaus vedėjo pavedimus.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-22, 14:34:31