Pasirinkite kalbą

Architektūros ir urbanistikos skyrius

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2011-08-22 įsakymu Nr. A-830-(8.2)

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklos nuostatai

I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką.
2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas rajono Savivaldybės tarybos, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus.
3. Skyrius neturi juridinio asmens teisių ir yra finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto.
4. Skyriaus veiklos nuostatus, struktūrą, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius.
5. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
6. Skyrius turi savo antspaudą ir Skyriaus firminį blanką.

II. SKYRIUS
SKYRIAUS FUNKCIJOS

7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas architektūros ir urbanistikos srityje:

7.1. rengia strategines ir vystymo programas teritorijų planavimo ir miestų vystymo klausimais;
7.2. rengia pasiūlymus dėl lėšų poreikio teritorijų planavimo dokumentams rengti;
7.3. organizuoja rajono teritorijos ribose bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo procesą;
7.4. dalyvauja kelių Savivaldybės administracijos skyrių programų rengiamuose projektuose;
7.5. dalyvauja kitų valstybės institucijų organizuojamose stebėsenos programose;
7.6. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, dalyvauja jų aptarime;
7.7. rengia specialiuosius architektūros reikalavimus statinių statybos ar rekonstrukcijos techninių projektų rengimui;
7.8. rengia planavimo sąlygų sąvadus teritorijų planavimo dokumentams rengti;
7.9. organizuoja Nuolatinės statybos komisijos darbą;
7.10. derina žemės sklypų ribų planus, nustato apribojimus;
7.11. kontroliuoja teritorinio planavimo dokumentų vykdymą;
7.12. rengia medžiagą viešųjų pirkimų konkursams teritorijų planavimo dokumentams parengti (bendrieji planai, specialieji planai, detalieji planai, schemos ir sklypų planai);
7.13. dalyvauja ir teikia pasiūlymus sprendžiant estetinės aplinkos problemas;
7.14. nustato sąlygas ir derina reklamos ir vizualinės informacijos objektus;
7.15. organizuoja savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene; dalyvauja kitų planavimo organizatorių parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese; apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų rengimo, ruošia atsakymus į juos ir konsultuoja sprendžiant ginčus;
7.16. teikia pasiūlymus dėl kraštovaizdžio darbų organizavimo, formavimo principų ir realizavimo savivaldybės teritorijoje;
7.17. tvarko savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registrą;
7.18. organizuoja ir tvarko savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų duomenų banką (pagal geoinformacinę sistemą GIS);
7.19. rengia teisės aktų projektus dėl numerių pastatams suteikimo, keitimo ir apskaitos bei pavadinimų gatvėms, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir įtraukimo į apskaitą.
7.20. organizuoja ir tvarko rajono teritorijos Georeferencinių duomenų bazės posistemes: topografinių duomenų ir inžinerinių tinklų duomenų bazes;
7.21. organizuoja teritorijų planavimo dokumentų platinimą, informuoja visuomenę apie patvirtintus ir ruošiamus teritorijų planavimo dokumentus;
7.22. dalyvauja valstybinės pastatų priėmimo naudojimui komisijos darbe;
7.23. vykdo funkcijas, susijusias su įstatymais ir Vyriausybės nutarimais savivaldybėms pavestais žemėtvarkos klausimais;
7.24. ruošia ir derina geodezinių tyrinėjimų darbų programas, prižiūri jų vykdymą, tikrina ir priima saugoti atliktų inžinerinių tyrinėjimų ataskaitas;
7.25. tvarko savivaldybės turtą, kurį sudaro geodezinio tinklo sudarymo ir atnaujinimo medžiaga visų mastelių pagal įvairias koordinačių sistemas sudaryti analoginiai ir skaitmeniniai topografiniai planai;
7.26. apskaičiuoja žemės sklypų vertės priedą dėl inžinerinių statinių;
7.27. administracijos direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų, sudarytų sprendžiant įvairius su teritorijų planavimu susijusius klausimus, darbe;
7.28. tvarko geodezinių punktų apskaitą, organizuoja jų apsaugą, periodinį atnaujinimą;
7.29. išduoda statybą leidžiančius dokumentus ir vykdo jų registrą, nustatyta tvarka teikia informaciją ir ataskaitas apie išduotus leidimus;
7.30. rengia ir teikia dokumentus Adresų registro tvarkymo įstaigai;
7.31. tvarko Skyriaus archyvą.

III. SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir pavestas funkcijas, turi šias teises ir pareigas:

8.1. reikalauti ir gauti iš Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų, savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų, esančių savivaldybės teritorijoje, valstybinių institucijų duomenis ir kitą informaciją skyriaus kompetencijos klausimais, kurios reikia jo funkcijoms vykdyti;
8.2. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui, merui, tarybai, jos komitetams, informaciją ir pasiūlymus Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
8.3. teikti siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų paskatinimų ar nuobaudų skyrimo;
8.4. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus pagal savo kompetenciją atstovauti Savivaldybei aukštesniųjų valstybės institucijų organizuojamuose pasitarimuose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose, kitose institucijose; dalyvauti Savivaldybės tarybos ir administracijos organizuojamuose pasitarimuose, kai svarstomi su Skyriaus veikla susiję klausimai; kreiptis į šalies valstybines institucijas dėl konsultacijų veiklos klausimais;
8.5. pagal savo kompetenciją kontroliuoti, kaip Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai vykdo užduotis, ir apie tai informuoti Savivaldybės administracijos direktorių;
8.6. gauti visą darbui reikalingą įrangą ir priemones;
8.7. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo tobulinti savo kvalifikaciją;
8.8. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo laiku vykdyti pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
8.9. Savivaldybės taryba, meras ar administracijos direktorius gali suteikti Skyriui ir kitų teisių.

IV. SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

9. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. vadovauja Skyriui ir atsako už jam pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
10.2. rengia Skyriaus nuostatus, tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
10.3. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto funkcijas skyriaus tarnautojams ir darbuotojams;
10.4. atsiskaito už Skyriaus veiklą;
10.5. atstovauja Skyriui Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
10.6.užtikrina, kad Skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi Vyriausybės nutarimai, Savivaldybės tarybos sprendimai, Savivaldybės mero potvarkiai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai;
10.7. gali turėti kitų Savivaldybės administracijos direktoriaus jam suteiktų įgaliojimų.

11. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai:

11.1. tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atskaitingi Savivaldybės administracijos direktoriui;
11.2. jų pareigybėms keliami specialieji reikalavimai, funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose;
11.3. juos įstatymų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia, skiria tarnybines, drausmines nuobaudas ir paskatinimus Savivaldybės administracijos direktorius;
11.4. atsako už pavestų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose, jų pareigybių aprašymuose ir atskiruose teisės aktuose, tinkamą vykdymą, parengtos informacijos teisingumą, vidaus tvarkos taisyklių, administracijos nuostatų laikymąsi, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, kt. norminių dokumentų reikalavimų vykdymą.

12. Kai Skyriaus vedėjas negali eiti pareigų, jį pavaduoja Skyriaus vedėjo pavaduotojas arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

13. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, antspaudus ir spaudus. Skyriaus vedėjas paskiria tarnautoją, atsakingą už perduotų reikalų tvarkymą. Vedėjas reikalus perduoda Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam tarnautojui.

14. Skyrius už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui.

V. SKYRIUS
SKYRIAUS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

15. Skyrių reorganizuoja ir likviduoja Radviliškio rajono savivaldybės taryba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-14, 16:33:20