Pasirinkite kalbą

IV. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities matavimų, statybos, aplinkos inžinerijos, kraštotvarkos krypčių išsilavinimą.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, geodeziją ir kartografiją, statybą, teritorijų planavimą, žemėtvarką.
8. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, gerai dirbti AutoCAD ir geografinėse informacinėse sistemose (GIS) orientuotomis kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.
9. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.
10. Gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

11. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

11.1. nagrinėja priimtas paraiškas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos įstatymo bei galiojančių norminių aktų požiūriu, laiku informuoja pareiškėją apie priežastis dėl kurių negalima išduoti planavimo sąlygų sąvado;
11.2.nustatyta tvarka dirba su teritorijų planavimo dokumentų registro informacine sistema (TPDRIS) ir žemėtvarkinių projektų dokumentų registro informacine sistema (ŽPDRIS);
11.3. rengia teritorijų planavimo sąlygas ir planavimo sąlygų sąvadus teritorijų planavimo dokumentams ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti;
11.4. organizuoja savivaldybės kaip organizatoriaus rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešo svarstymo su visuomene procedūras, teritorijų planavimo dokumentų viešinimą Savivaldybės interneto svetainėje, priima ir analizuoja pareikštus pasiūlymus, informuoja visuomenę apie priimtus sprendimus;
11.5. ruošia savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo;
11.6. nustatyta tvarka registruoja parengtus teritorijų planavimo dokumentus ir kaupia jų archyvą;
11.7. vykdo budinčio plano papildymą teritorijų planavimo dokumentų srityje;
11.8. rengia parduodamų, nuomojamų ir privatizavimo objektams priskirtų žemės sklypų dokumentus ir duomenis;
11.9. apskaičiuoja žemės sklypų vertės priedą dėl inžinerinių statinių;
11.10. atlieka kitus su kraštovaizdžio architektūra, estetika susijusius darbus;
11.11. atlieka kitus su kraštovaizdžio architektūra, estetika susijusius darbus;
11.12. dalyvauja komisijų, į kurias yra paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, darbe;
11.13. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Architektūros ir urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo dokumentų archyvą, laiku perduoda medžiagą tolesniam dokumentų saugojimui;
11.14. dalyvauja skyriaus darbo planų ir veiklos ataskaitų ruošime;
11.15. dalyvauja rengiant teritorijų planavimo darbų programas;
11.16. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-02, 08:38:09