Pasirinkite kalbą

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. kitos specialiosios veiklos sritys;
4.2. kitos specialiosios veiklos sritys;
4.3. kitos specialiosios veiklos sritys.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. užtikrinti inžinerinės Savivaldybės infrastruktūros sprendinių suderinamumą ir atitiktį patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams ir statybą reglamentuojantiems teisės aktams.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Teritorijų planavimas;
6.2. Statybos architektūra;
6.3. koordinuoti vieningos ir darnios miesto socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros procesą, apjungti Savivaldybės ir jos įmonių kompetencijas. 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. dirba su Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS).
8. nustatyta tvarka registruoja parengtus teritorijų planavimo dokumentus Teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR) ir kaupia jų archyvą.
9. vykdo Savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus funkcijas ir organizuoja bei koordinuoja plėtros organizatoriaus funkcijas, patvirtintas 2020-05-07 Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme (Nr. XIII-2895).
10. rengia medžiagą Teritorijų planavimo komisijos posėdžiams, ruošia, registruoja bei kaupia posėdžių protokolus teritorijų planavimo dokumentams tvirtinti.
11. rengia inicijavimo sutarčių projektus dėl TPD organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo.
12. nagrinėja prašymus dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (ų) nustatymo ir keitimo ir rengia reikiamus dokumentus. 
13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Funkcijos patvirtintos 2016.12.12 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (Nr. D1-878).

14. priima ir nagrinėja asmenų prašymus, projektus ir prie jų pridedamus dokumentus ir atlieka visas procedūras dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo per informacinę sistemą “Infostatyba”.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
15.2. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
15.3. studijų kryptis – architektūra (arba);
15.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

arba:

15.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
15.6. darbo patirtis – architektūros srities patirtis;
15.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

16. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

16.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
16.2. organizuotumas – 3;
16.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
16.4. analizė ir pagrindimas – 3;
16.5. komunikacija – 3.

17. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

17.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-02, 08:38:34