Pasirinkite kalbą

Statybos ir viešosios tvarkos skyrius

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybė
sadministracijos direktoriaus
2020-02-24 įsakymu Nr. PA-37-(8.2.)

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus nuostatai

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai nustato Skyriaus uždavinius, funkcijas ir teises bei darbo organizavimą.
2. Skyrius yra Radviliškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) struktūrinis padalinys, įsteigtas Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) Tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui, ir vykdantis jam priskirtus uždavinius bei funkcijas.
3. Skyrius neturi juridinio asmens teisių ir finansuojamas iš savivaldybės biudžeto. Skyrius gali turėti antspaudą ir blanką su Radviliškio rajono savivaldybės herbu ir skyriaus pavadinimu.
4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

II SKYRIUS
SKYRIAUS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. Skyriaus tikslai:

5.1. užtikrinti užsakovo funkcijų įgyvendinimą organizuojant valstybės bei Savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių finansuojamų statybų ir investicijų programų rengimą, koordinuojant jų vykdymą ir kontroliuojant šių lėšų panaudojimą;
5.2. užtikrinti statinių, inžinerinių statinių projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto, priežiūros organizavimą skyriaus veiklos klausimais, organizuoti vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą bei saugų eismą;
5.3. koordinuoti ir kontroliuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, antrinių žaliavų surinkimo organizavimą, sąvartynų įrengimą ir eksploatavimą;
5.4. prižiūrėti ir kontroliuoti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklą;
5.5. užtikrinti viešąją tvarką įgyvendinant nusikaltimų prevencijos bei kontrolės programas ir vykdant viešosios tvarkos priežiūrą savivaldybės teritorijoje.

6. Skyriui pavesti šie uždaviniai:

6.1. vykdyti iš valstybės, Savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių finansuojamų inžinerinių tinklų, statinių, pastatų, švietimo, sveikatos, socialinių, kultūros bei kitų statinių statytojo (užsakovo) funkcijas;
6.2. kontroliuoti, kad efektyviai būtų naudojamos valstybės ir Savivaldybės biudžetų, kitų šaltinių lėšos, skirtos statiniams statyti, rekonstruoti ir remontuoti ar projektuoti;
6.3. organizuoti Savivaldybės nuosavybės ar patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto (negyvenamosios paskirties pastatų (patalpų), jų priklausinių) priežiūrą;
6.4. kontroliuoti pagal kompetenciją, kaip statinių naudotojai vykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei kitų teisės aktų numatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus;
6.5. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymuose savivaldos vykdomosios institucijos kompetencijai priskirtą draudimų bei reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą bei Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK) savivaldos vykdomosios institucijos kompetencijai priskirtą administracinių nusižengimų kontrolę pagal ANK 589 straipsnio 82 punkte priskirtus administracinius nusižengimus, pavestus skyriui Administracijos direktoriaus įsakymu;
6.6. organizuoti nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevencijos programų rengimą;
6.7. analizuoti nusikalstamumo priežastis, teikti pasiūlymus administracijos direktoriui dėl viešosios tvarkos užtikrinimo;
6.8. kontroliuoti savivaldybės teisės aktų, reglamentuojančių viešąją tvarką, vykdymą.

III SKYRIUS
SKYRIAUS FUNKCIJOS

7. Skyrius, vykdydamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja ir kontroliuoja statinių, vietinės reikšmės kelių ir gatvių ir su joms priklausančių statinių: tiltų, vandens pralaidų, laiptų, atramos sienelių, lietaus nuotekų tinklų, projektavimą, statybą, tiesimą, rekonstravimą, remontą, priežiūrą;
7.2. organizuoja Kelių priežiūros ir plėtros programoje numatytų lėšų naudojimą, kontroliuoja sutarčių sąlygų vykdymą;
7.3. renka, inventorizuoja, tvarko ir saugo duomenis apie vietinės reikšmės kelius;
7.4. organizuoja statinių projektų rengimą ir teikia jį tvirtinti Administracijos direktoriui, organizuoja statinio projekto ekspertizę, kai tai privaloma arba savo iniciatyva;
7.5. teikia siūlymus, dalyvauja įgyvendinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros Savivaldybės teritorijoje plėtros planus;
7.6. planuoja lėšų poreikį skyriaus uždaviniams vykdyti ir rengia investicinius inžinerinių statinių statybos, kelių tiesimo bei priežiūros projektus, kontroliuoja lėšų panaudojimą pagal paskirtį;
7.7. statinių naudojimo priežiūros srityje:

7.7.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais teisės aktais atlieka statinių naudojimo priežiūrą;
7.7.2. sudaro statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Savivaldybės administracija, ir jų naudotojų sąrašą;
7.7.3. kaupia informaciją apie statinių naudojimo priežiūrą, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl netinkamos statinių priežiūros, konsultuoja statinių techninės priežiūros ir naudojimo klausimais;
7.7.4. rengia ir teikia ataskaitas Administracijos direktoriui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos apie statinių naudojimo priežiūrą;
7.7.5. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir Administracijos direktoriaus įsakymus statinių naudojimo priežiūros klausimais.

7.8. atlieka arba organizuoja Savivaldybės objektų statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių statybos techninę priežiūrą;
7.9. rengia Savivaldybės objektų remonto darbų sąmatas, organizuoja baigtų darbų priėmimą;
7.10. organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą;
7.11. nustatyta tvarka užsako pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas;
7.12. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja baigto statyti statinio pripažinimą naudoti;
7.13. atstovauja Savivaldybei statinių ir inžinerinių tinklų priėmimo naudoti komisijose;
7.14. sustabdžius statybos darbus, nepaisant sustabdymo priežasčių, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka organizuoja statinio konservavimo darbus;
7.15. teikia nustatyta tvarka pasiūlymus dėl investicinių projektų ir organizuoja projektų paraiškų rengimą ES struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių finansinei paramai gauti skyriaus veiklos klausimais, atsižvelgdamas į Savivaldybės politiką, strateginius Radviliškio rajono savivaldybės plėtros prioritetus, regioninius ir nacionalinius strateginius dokumentus;
7.16. planuoja investiciniams projektams įgyvendinti reikalingas Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, kartu su kitais Administracijos skyriais organizuoja finansavimą gavusių investicinių projektų, atitinkančių skyriaus uždavinius ir funkcijas, įgyvendinimą;
7.17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymus Skyriaus veiklos klausimais;
7.18. inicijuoja viešuosius pirkimus vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus skyriaus kompetencijos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;
7.19. teikia duomenis investiciniams projektams, susijusiems su statybomis, rengti;
7.20. teikia Investicijų ir turto valdymo skyriui duomenis, reikalingus pastatytiems statiniams įtraukti į apskaitą;
7.21. planuoja savo išlaidas ir teikia pasiūlymus dėl skyriui skirtų lėšų panaudojimo Savivaldybės statybos programoms rengti bei kitoms priemonėms įgyvendinti;
7.22. planuoja objektų statybos lėšų poreikį, kontroliuoja lėšų panaudojimą pagal paskirtį;
7.23. rengia statybos rangos ir kitas sutartis pagal skyriaus kompetenciją, kontroliuoja jų vykdymą;
7.24. rengia projektavimo užduotis;
7.25. užtikrina komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą ir kontrolę Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, antrinių žaliavų surinkimo organizavimą ir kontrolę, sąvartynų įrengimą, eksploatavimą ir kontrolę;
7.26. organizuoja ir kontroliuoja pavojingų ir nepavojingų (išskyrus nurodytas 7.25. punkte) atliekų tvarkymą;
7.27. prižiūri ir kontroliuoja butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklą, susijusią su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu;
7.28. rengia daugiabučių namų administravimo, priežiūros ir eksploatavimo tvarkų aprašus, metodikas, kitus teisės aktus; konkurso sąlygas Administratoriui paskirti; pasirašytinai derina Savivaldybės administracijai teikiamus dokumentus, susijusius su Administratoriaus veikla; teikia pasiūlymus dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo gerinimo, tiria skundus.
7.29. Viešosios tvarkos priežiūros organizavimo srityje:

7.29.1. kontroliuoja, kaip laikomasi Radviliškio rajono savivaldybės triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme bei kituose teisės aktuose reglamentuojančiuose triukšmo valdymą nuostatų reikalavimų;
7.29.2. kontroliuoja, kaip laikomasi Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išorinės vaizdinės reklamos įrengimo taisyklių;
7.29.3. kontroliuoja, kaip laikomasi renginių organizavimo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių;
7.29.4. kontroliuoja, kaip laikomasi gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių laikymąsi bei vykdo agresyviems šunims ir jų mišrūnams keliamų reikalavimų kontrolę;
7.29.5. kontroliuoja, kaip laikomasi mažmeninės prekybos, prekybos Radviliškio rajono viešosiose vietose ir turgavietėse taisyklių;
7.29.6. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip vykdomi kiti teisės aktai, reglamentuojantys viešąją tvarką (viešosios rimties trikdymo pažeidimai, alkoholinių gėrimų gėrimo viešose vietose ar girto pasirodymas viešose vietose, rūkymo bendrojo naudojimo patalpose pažeidimai, Lietuvos valstybinės vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimai ir kt.);
7.29.7. kontroliuoja, kaip laikomasi alkoholio kontrolės, tabako kontrolės įstatymų reikalavimų, mažmeninės prekybos alkoholio produktais Radviliškio rajone licencijavimo tvarkos aprašo ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais Radviliškio rajone licencijavimo tvarkos aprašo;
7.29.8. kontroliuoja, kaip laikomasi atliekų tvarkymo, tvarkos ir švaros taisyklių;
7.29.9. kontroliuoja transporto priemonių stovėjimo tvarką gyvenamosiose zonose ir kiemuose;
7.29.10. vykdo tyrimus dėl neeksploatuojamų transporto priemonių laikymo bendrojo naudojimo vietose;
7.29.11. kontroliuoja vietinę rinkliavą už transporto priemonių stovėjimą (statymą) ir vietinę rinkliavą už leidimą įvažiuoti į saugomas teritorijas;
7.29.12. kontroliuoja kelių transporto vežėjams ir jų ekipažams, keleiviams reglamentuotų valstybinių institucijų teisės aktų ir/ar savivaldybės tarybos patvirtintų teisės aktų, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė laikymąsi;
7.29.13. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu ir administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais;
7.29.14. koordinuoja kitų Savivaldybės administracinių padalinių specialistų ir seniūnijų seniūnų, kuriems savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais suteikta teisė surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, veiklą;
7.29.15. teikia pagalbą ir informaciją seniūnijoms, kitiems Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams administracinių nusižengimų, nusižengimų prevencijos, tyrimo, įrodymų rinkimo ir fiksavimo klausimais;
7.29.16. registruoja Skyriaus surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus ir tvarko jų apskaitą;
7.29.17. organizuoja ir vykdo reidus, prevencines priemones, akcijas, patikrinimus, administracinės teisės pažeidimams išaiškinti;
7.29.18. organizuoja Savivaldybėje esančių nenaudojamų, apleistų žemės sklypų nustatymą, sudaro jų sąrašą, informuoja nenaudojamų žemės sklypų (jų dalies) savininkus, nuomininkus ir naudotojus apie įtraukimą į sąrašą, parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl sąrašo patvirtinimo;
7.29.19. organizuoja Savivaldybėje esančių apleistų, neprižiūrimų ar naudojamų ne pagal paskirtį nekilnojamojo turto objektų nustatymą, sudaro jų sąrašus, informuoja tokio nekilnojamojo turto savininkus ar naudotojus apie įtraukimą į sąrašus, parengia Savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl sąrašų patvirtinimo.
7.29.20. vykdo statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras;
7.29.21. vykdo Radviliškio rajono teritorijoje ant valstybinės žemės stovinčių, savavališkai atvežtų ir pastatytų, įrengtų ar nebaigtų įrengti kilnojamų daiktų ar objektų, kurie neturi pamatų, yra avarinės būklės ar kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai bei aplinkai, identifikavimo procedūras.

7.30. nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, savivaldybės tarybos narių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, kitą informaciją ir faktinius duomenis tikrina vietoje, rengia jiems atsakymus, teikia konsultacijas skyriaus veiklos klausimais;
7.31. registruoja ir tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
7.32. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu;
7.33. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais;
7.34. dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese, teikia pasiūlymus ir reikalingus duomenis;
7.35. dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir su juo susijusių kitų planų rengimo ir įgyvendinimo procedūrose;
7.36. pagal kompetenciją įgyvendina savivaldybė tarybos sprendimus, mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, pavedimus;
7.37. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS, DARBO APMOKĖJIMAS

8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas. Kiti Skyriaus darbuotojai gali būti valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
9. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka skyriaus vedėjo pavaduotojas arba Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį;
10. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui, jų pareigybėms keliami reikalavimai, funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose.
11. Skyriaus vedėją bei kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Valstybės tarnybos įstatymo bei Darbo kodekso nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius.
12. Už darbą Skyriaus valstybės tarnautojams apmokama Valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, - Darbo kodekso nustatyta tvarka.
13. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai atlieka funkcijas, nurodytas jų pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
14. Skyriaus etatų skaičių ir pareigybes, atsižvelgiant į savivaldybės tarybos nustatytą valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičių bei Skyriaus poreikius ir atliekamo darbo apimtis, nustato savivaldybės administracijos direktorius.
15. Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų sprendimui skyriaus vedėjas pagal poreikį organizuoja skyriaus darbuotojų pasitarimus, kurie gali būti protokoluojami.

V SKYRIUS
SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

16. Skyrius (jo valstybės tarnautojai ir darbuotojai) turi teisę:

16.1. gauti iš savivaldybės administracijos padalinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją ir dokumentus, reikalingus pavestoms funkcijoms atlikti ir uždaviniams įgyvendinti;
16.2. gauti spec. technikos (vaizdo kamera, fotoaparatai, diktofonai), kompiuterinės įrangos, transporto, spec. aprangos bei kitas skyriaus darbui reikalingas priemones;
16.3. inicijuoti savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektų rengimą;
16.4. teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui, o šis - savivaldybės administracijos direktoriui konkrečiais Skyriaus kompetencijos klausimais, domėtis, kaip šie klausimai sprendžiami;
16.5. teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui, o šis - administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbo tobulinimo;
16.6. į saugias, sveikas ir tinkamas darbo sąlygas;
16.7. į mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą.

17. Skyrius (jo valstybės tarnautojai ir darbuotojai) privalo:

17.1. dalyvauti administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
17.2. tinkamai ir laiku vykdyti pareigybės aprašyme numatytas funkcijas, taip pat kitas jiems pavestas užduotis;
17.3. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų asmeninių ir viešųjų interesų konfliktą;
17.4. laikytis tarnybinės etikos, darbo drausmės, vidaus darbo tvarkos taisyklių, vykdyti valstybės tarnautojo pareigas, numatytas Valstybės tarnybos ir kituose įstatymuose;
17.5. garantuoti tarnybinės veiklos skaidrumą, nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo veiklą;
17.6. nenaudoti tarnybinės informacijos kitaip, nei nustato teisės aktai;
17.7. kelti savo kvalifikaciją, sekti teisės aktų pasikeitimus visais savo kompetencijos klausimais;
17.8. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai gali turėti ir kitas teises ir pareigas, kurias numato įstatymai ir kiti teisės aktai.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJŲ ATSISKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ

18. Už šiuose nuostatuose numatytų pareigų, taip pat Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymuose numatytų funkcijų tinkamą vykdymą Skyriaus valstybės tarnautojai atsako Valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, - Darbo kodekso nustatyta tvarka.
19. Skyriaus vedėjas atsako už Skyriaus spaudų teisėtą panaudojimą.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus tvirtina Administracijos direktorius.
21. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 12:58:09