Pasirinkite kalbą

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas:

1.1. Pareigybės grupė – specialistas, lygis – B;
1.2. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, administracinių nuobaudų taikymą;
2.3. gebėti rengti Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus viešosios tvarkos klausimais, gebėti savarankiškai organizuoti pavestą viešosios tvarkos kontrolę;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office Excel, MS Office Word, MS Office Outlook ir naudotis internetu, mokėti naudotis geografinių informacinių sistemų (GIS) teikiamomis galimybėmis;
2.5. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.6. turėti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

3.1. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip vykdomi teisės aktai, reglamentuojantys viešąją tvarką (viešosios rimties trikdymo pažeidimai, alkoholinių gėrimų gėrimo viešose vietose ar girto pasirodymas viešose vietose, rūkymo bendrojo naudojimo patalpose pažeidimai, Lietuvos valstybinės vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimai ir kt.);
3.2. vykdo tyrimus dėl neeksploatuojamų transporto priemonių laikymo bendrojo naudojimo vietose;
3.3. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu ir administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais;
3.4. teikia pagalbą ir informaciją seniūnijoms, kitiems Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams administracinių nusižengimų, nusižengimų prevencijos, tyrimo, įrodymų rinkimo ir fiksavimo klausimais;
3.5. registruoja Skyriaus surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus ir tvarko jų apskaitą;
3.6. dalyvauja reiduose, prevencinėse priemonėse, akcijose, patikrinimuose, administracinės teisės pažeidimams išaiškinti;
3.7. dalyvauja Savivaldybėje esančių nenaudojamų, apleistų žemės sklypų nustatyme, sudaro jų sąrašus, informuoja nenaudojamų žemės sklypų (jų dalies) savininkus, nuomininkus ir naudotojus apie įtraukimą į sąrašą;
3.8. dalyvauja Savivaldybėje esančių apleistų, neprižiūrimų ar naudojamų ne pagal paskirtį nekilnojamojo turto objektų nustatyme, sudaro jų sąrašus, informuoja tokio nekilnojamojo turto savininkus ar naudotojus apie įtraukimą į sąrašus.
3.9. nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, savivaldybės tarybos narių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, kitą informaciją ir faktinius duomenis tikrina vietoje, rengia jiems atsakymus, teikia konsultacijas skyriaus veiklos klausimais;
3.10. registruoja ir tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
3.11. dalyvauja pagal savo kompetenciją komisijų ir darbo grupių veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ir darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;
3.12.  teikia siūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo;
3.13. pavaduoja kitus Skyriaus specialistus jų atostogų, komandiruočių ar ligos laikotarpiu;
3.14. pagal kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio raštiškus bei žodinius Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-16, 09:53:14