Pasirinkite kalbą

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra pagal darbo sutartį samdomas darbuotojas.
2. Pareigybės grupė – specialistas, lygis – A2.
3. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Radviliškio savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) administracijos (toliau tekste – Administracija) Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti Savivaldybei priklausančių objektų pripažinimą tinkamais naudoti, Savivaldybės teritorijoje esančių statinių naudojimo priežiūrą, tikrinti Savivaldybės finansuojamų objektų techninę dokumentaciją bei užtikrinti kitų Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Specialiosios veiklos sritys – statybos techninė priežiūra, statinių naudojimo priežiūra.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos, mechanikos ar aplinkos inžinerijos krypčių išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais statybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, jų poįstatyminiais aktais, norminiais statybos techniniais dokumentais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos struktūrinę paramą reglamentuojančiais teisės aktais bei mokėti taikyti juos tiesioginiame savo darbe;
6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office Excel, MS Office Word, MS Office Outlook ir naudotis internetu, mokėti naudotis geografinių informacinių sistemų (GIS) teikiamomis galimybėmis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.5. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
6.6. turėti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja ir vykdo su užsakovu (statytoju) susijusias funkcijas savivaldybės, visuomenės lėšomis finansuojamiems statiniams (susisiekimo komunikacijoms ir kt.) statyti, rekonstruoti, remontuoti, priežiūrai atlikti;
7.2. rengia pirkimo dokumentus viešiesiems pirkimams paslaugų, darbų pirkimui, dalyvauja vykdomuose viešuosiuose konkursuose, ruošia projektavimo, statybos rangos ir kitų sutarčių projektus ir teikia jas pasirašyti valstybės tarnautojams pagal kompetenciją;
7.3. organizuoja (atlieka) statinių (susisiekimo komunikacijų ir kt.) statybos, rekonstravimo, remonto, priežiūros darbų techninę priežiūrą, priima atliktus darbus priskirtose objektuose, dirba su šiais duomenimis informacinėje sistemoje „Kelių projektai“;
7.4. rengia statinių (susisiekimo komunikacijų ir kt.) tyrinėjimo-projektavimo darbų užduotis, priima atliktus darbus, gauna leidimus šiuos objektus statyti, dalyvauja statinių priėmimo naudoti komisijos darbe, organizuoja techninės – sąmatinės dokumentacijos saugojimą ir archyvinės medžiagos tvarkymą, koordinuoja Savivaldybės seniūnijose atliekamų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbus Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;
7.5. rengia ir įgyvendina perspektyvines programas vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimo klausimais, ruošia paraiškas ir ataskaitas dėl vietinės reikšmės keliams ir gatvėms skiriamų lėšų gavimo ir tikslinio panaudojimo Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis;
7.6. tikslina inžinerinių statinių apskaitos duomenis, rengia techninę teisinę dokumentaciją dėl šių statinių nurašymo;
7.7. rengia ilgalaikes inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų) investicijų programas siekiant pritraukti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, įgyvendina šiuos projektus;
7.8. pastoviai kelia kvalifikaciją tęstinio mokymo atitinkamose statybos srityse, dalyvauja konferencijose, seminaruose, kursuose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su  valstybės, Europos Sąjungos paramos ir kitų  priemonių įgyvendinimu;
7.9. ruošia pagal kompetenciją tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus;
7.10. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus), bei pasiūlymus susijusius su statybos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu, naudojimu bei priežiūra vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu ir kitais teisės aktais bei normatyviniais statybos techniniais reglamentais;
7.11. teikia nustatyta tvarka pasiūlymus dėl investicinių projektų ir organizuoja projektų paraiškų rengimą ES struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių finansinei paramai gauti skyriaus veiklos klausimais, atsižvelgdamas į Savivaldybės politiką, strateginius Radviliškio rajono savivaldybės plėtros prioritetus, regioninius ir nacionalinius strateginius dokumentus;
7.12. inicijuoja viešuosius pirkimus vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus skyriaus kompetencijos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;
7.13. teikia duomenis investiciniams projektams, susijusiems su statybomis, rengti;
7.14. planuoja savo išlaidas ir teikia pasiūlymus dėl skyriui skirtų lėšų panaudojimo Savivaldybės statybos programoms rengti bei kitoms priemonėms įgyvendinti;
7.15. planuoja objektų statybos lėšų poreikį, kontroliuoja lėšų panaudojimą pagal paskirtį;
7.16. siūlo taikyti statybose naujas darbų technologijas bei naujus metodus;
7.17. pavaduoja kitus Skyriaus specialistus (vykdančius analogiškas funkcijas) jų atostogų, komandiruočių ar ligos laikotarpiu;
7.18. planuoja investiciniams projektams įgyvendinti reikalingas Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, kartu su kitais Administracijos skyriais organizuoja finansavimą gavusių investicinių projektų, atitinkančių skyriaus uždavinius ir funkcijas, įgyvendinimą;
7.19. registruoja ir tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
7.20. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu;
7.21. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais;
7.22. pagal kompetenciją įgyvendina savivaldybė tarybos sprendimus, mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, pavedimus;
7.23. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.
7.24. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-16, 08:37:34