Pasirinkite kalbą

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.
Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.
Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

 1. mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
 2. infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
 3. mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
 4. konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
 5. projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Radviliškio Lizdeikos gimnazija, Radviliškio r. Baisogalos gimnazija, Radviliškio r. Šeduvos gimnazija, Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija, Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla, Radviliškio Vaižganto progimnazija ir Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija yra projekto partnerės ir įgyvendina 1–3 punkte numatytas veiklas:

LYDERYSTĖ. Mokyklų vadovų, mokytojų ir kitų pedagogų kompetencijų tobulinimas lyderystės, ugdymo organizavimo tobulinimo, karjeros ugdymo srityse (mokymai, stažuotės, užsiėmimų ciklai, išorės konsultantų-ekspertų paslaugos). Baisogalos, Šeduvos, Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijose bus įrengtos erdvės susitikimų, užsiėmimų, mokymų organizavimui.

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS. Mokyklų vadovų, mokytojų ir kitų pedagogų kompetencijų tobulinimas įtraukiojo ugdymo srityje (mokymai, užsiėmimų ciklai). Veiklos, užsiėmimų ciklai, konsultacijos įvairių poreikių mokiniams. Mokyklų aplinkos ir ugdymo procesų pritaikymas įvairių ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams: įrengti ir atnaujinti kabinetai, erdvės, įsigyta naujos įrangos, priemonių, mobilių baldų, programų licencijų, įrengti relaksacijos, sensoriniai, multisensoriniai kambariai, gimnastikos (treniruoklių) erdvės.

KULTŪRINIS UGDYMAS. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas kultūrinio ugdymo srityje. Integruotų kultūrinio ugdymo ir įvairių dalykų pamokų ciklai, architektūros dirbtuvės, kūrybinių užsiėmimų ciklai, kūrybinės dirbtuvės mokiniams. Mokyklų erdvių pritaikymas bei aprūpinimas įranga/priemonėmis kultūriniam ugdymui: įrengtos įrašų, menų terapijos ir kūrybiškumo, foto studijos, lauko muziejus, menų laboratorija, skaitymo erdvė bibliotekoje, įsigyta sceninė apranga, garso sistema, įranga, muzikos instrumentai, skaitmeninis turinys, renovuota lauko estrada.

STEAM UGDYMAS. Pedagoginių darbuotojų kompetencijų, reikalingų organizuojant STEAM ir patirtinį ugdymą tobulinimas. Integruoti STEAM, patyriminio ugdymo, robotikos pamokų ciklai, tiriamosios ir edukacinės veiklos mokiniams. Mokyklų STEAM veiklai pritaikytų erdvių, kabinetų, lauko STEAM klasių, 3D klasės, FabLab laboratorija, STEAM mokslų laboratorinės įrangos ir priemonių įsigijimas.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4–5 punkte).

Siekiami rezultatai:

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų;
 6. Padidėjusi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese dalyvaujančių 3–5 metų amžiaus vaikų dalis;
 7. Padidėjusi mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis;
 8. Padidėjusi tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis;
 9. Padidėjusi neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis;
 10. Padidėjęs aktyviai įsitraukusių į svarbių mokyklai pokyčių įgyvendinimą mokytojų skaičius (Lyderystė veikiant);
 11.  Padidėjusi vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įsitraukiančių į bendrojo ugdymo neformalaus ugdymo veiklas, dalis (Įtraukusis ugdymas);
 12. Padidėjusi mokinių dalis, kurie įsitraukia į ilgalaikes kultūrinio ugdymo veiklas, įteisintas ugdymo planuose (Kultūrinis ugdymas);
 13. Padidėjęs mokytojų vedamų STEAM integruotų veiklų skaičius formaliajame ugdyme (per vienerius mokslo metus) (STEAM ugdymas).

2024 m. vasario 28 d. 

Radviliškyje pristatyta „Tūkstantmečio mokyklų“ programa

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-28, 16:28:42