Pasirinkite kalbą

Asmenų (šeimų) įrašymas į Asmenų (šeimų) turinčių teisę į Radviliškio rajono savivaldybės socialinį būstą sąrašus

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

Turt1

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų (šeimų) įrašymas į Asmenų (šeimų) turinčių teisę į Radviliškio rajono savivaldybės socialinį būstą sąrašus

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenų (šeimų) įrašymo į asmenų (šeimų) turinčių teisę į Radviliškio rajono savivaldybės socialinį būstą sąrašus paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams (šeimoms) turintiems teisę į socialinio būsto nuomą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

Teisę būti įrašyti į asmenų (šeimų) turinčių teisę į Radviliškio rajono savivaldybės socialinį būstą sąrašus turi asmenys (šeimos), deklaravę gyvenamąją vietą Radviliškio rajone, jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų ir asmenys (šeimos), kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ir pajamos, pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnį įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šių dydžių:

1. asmens be šeimos  grynosios metinės pajamos – 40 VRP (toliau – VRP) dydžių ir turtas – 56 dydžių;

2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 80 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių;

3. keturių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos  vienam asmeniui – 23 VRP  ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP.

Asmenų ir šeimų pajamos, gautos pagal individualios veiklos vykdymo pažymą, skaičiuojamos atskaičius leidžiamus atskaitymus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas ;

- Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T-103 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.“;

- Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T-151 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-103, pakeitimo“;

- Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. A-33-(8.2) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“

- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą ir turto deklaraciją;
2. VĮ Registrų centro pažymą(-as), patvirtinančią(-ias) apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą arba apie tai, kad jo neturi (Maironio g. 5, Radviliškis);
3. Mokesčių inspekcijos išduotą Metinę asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaraciją už 12 paskutinių mėnesių (V. Kudirkos g. 3, Radviliškis);
4. Pažymą apie šeimos sudėtį;
5. Pažymą apie asmens (jo šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą;
6. Vaikų gimimo liudijimų, santuokos/ ištuokos liudijimus;
7. Nedarbingumo, neįgalumo ar našlaičio statusą patvirtinančius dokumentus;
8. Asmens, pareiškusio norą būti įrašytam į sąrašus, pasą arba asmens tapatybės kortelę.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė Nijolė Žilvytienė,
tel. (8 422) 69010, el. p. nijole.zilvytiene@radviliskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir turto valdymo skyriaus
vedėjas Gintaras Pilypas,
tel. (8 422) 69 138, el. p. gintaras.pilypas@radviliskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Asmuo (šeima) į sąrašus įrašomas iš karto po visų reikalingų dokumentų pateikimo darbuotojui. Prašymai įrašyti į sąrašus priimami kiekvieną darbo dieną.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama nemokamai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymas: .docx, .pdf ir turto deklaracija .docx, .pdf.;

  • Prašymas suteikti paramą būstui išsinuomoti (.pdf formatas);
  • Prašymas suteikti paramą būstui išsinuomoti neįrašytiems į eilę (.pdf formatas).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.

Visi asmenų (šeimų) turinčių teisę į Radviliškio rajono savivaldybės socialinį būstą sąrašai yra pildomi Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje „SPIS".

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 4 dalis numato, kad  asmenys ir šeimos iį Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo išbraukiami, kai:

1) asmuo ar šeima įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis už nustatytą šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punkte;

2) jų deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius; jų buvimo Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąraše laikotarpis 3 metus nuo jų išbraukimo dienos nurodomas Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo priede;

3) miršta į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą įrašytas asmuo;

4) asmuo ar šeima (visi šeimos nariai) išvyksta gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ar kitą valstybę, kuri tampa jo (jų) gyvenamąja vieta, kaip tai apibrėžta Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme. Asmuo ar šeima (visi šeimos nariai), išvykę gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ir šios savivaldybės administracijai pateikę prašymą, įrašomi į tos savivaldybės Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, įskaitant jų buvimo ankstesnės savivaldybės Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąraše laikotarpį;

5) asmeniui ar šeimai jau išnuomotas socialinis būstas ar mokama išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, išskyrus atvejus, kai asmuo ar šeima, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, turi teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą;

6) asmuo ar šeima savivaldybės administracijos nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus neišreiškė rašytinio sutikimo ar nesutikimo nuomotis jiems siūlomą socialinį būstą, atitinkantį jų prašyme nurodytus socialinio būsto reikalavimus, susijusius su vietove, kurioje yra socialinis būstas, ar namo, kuriame yra socialinis būstas, aukštu. Savivaldybės administracija antrą pasiūlymą dėl to paties socialinio būsto nuomos turi pateikti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo pirmo pasiūlymo pateikimo dienos;

7) jiems yra suteiktas valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas;

8) pateikia rašytinį prašymą savivaldybės administracijai išbraukti jį (juos) iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo;

9) asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos, arba dėl svarbių priežasčių (ligos, kai asmuo gydomas stacionare, sužalojimo, nėštumo, likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, gimdymo ir praėjus 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų), dėl savivaldybės, kurios administracijai pateikė prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti, teritorijoje paskelbtos epidemijos, stichinės nelaimės arba nelaimingo atsitikimo, dėl šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirties, priežiūros ar slaugymo, dėl sulaikymo, suėmimo, arešto atlikimo, dėl Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme nustatytų pareigų vykdymo) iki kitų metų birželio 1 dienos nepateikė turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;

10) nustatoma, kad asmuo ar šeima, kreipdamiesi dėl socialinio būsto nuomos, pateikė žinomai neteisingus duomenis apie turtą, gaunamas pajamas, šeimos sudėtį arba deklaruotą gyvenamąją vietą, turinčius įtakos teisei į socialinio būsto nuomą, arba per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą, apie tai nepranešė savivaldybės administracijai.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-

2020 m. sausio 10 d. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-34-(8.2) patvirtinti šeimų ir asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašai:

1. Jaunų šeimų sąrašas (45 prašymai).
2. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių), sąrašas (16 prašymai).
3. Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų sąrašas (8 prašymai).
4. Neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys, sąrašas (29 prašymai).
5. Bendrasis sąrašas (70 prašymai).
6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą, sąrašas (2 prašymai).

Šeimų ir asmenų, įrašytų į sąrašus dėl socialinio būsto nuomos, asmens duomenys vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir atsižvelgiant į gautą Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos raštą viešai neskelbiami.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 22:05:53