Pasirinkite kalbą

Valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, išdavimas ir vykdymas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Turt5
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, išdavimas ir vykdymas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas 1. Valstybės garantijos nuomininkams išdavimas ir vykdymas.
2. Išduoto, bet nepradėto vykdyti valstybės garantinio dokumento pakeitimas.
3. Išduoto valstybės garantinio dokumento tikslinimas perleidus valstybės garantinio dokumento reikalavimo teisę ar mirus garantijos turėtojui.
4. Vykdant valstybės garantiją nuomojamų gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pakeitimas mirus nuomininkui.
5. Vykdant valstybės garantiją suteiktų didesnės vertės gyvenamuoju patalpų dalies išsipirkimo įmokų mokėjimo atidėjimas.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį turtą atkūrimo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 65-1558);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ (Žin., 1997, Nr. 90-2256);
- Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1728);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimas Nr. 793 „Dėl Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio įgyvendinimo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 56-1668) ir kt. teisės aktai.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Išduoti valstybės garantiją: prašymas išduoti valstybės garantiją ir teismo sprendimas dėl valstybės garantijos išdavimo.
2. Pakeisti valstybės garantinį dokumentą: prašymas pakeisti valstybės garantiją, valstybės garantinis dokumentas (originalas), kitų garantijos turėtojų sutikimas dėl valstybės garantijos pakeitimo.
3. Patikslinti valstybės garantinį dokumentą:
prašymas patikslinti valstybės garantinė dokumentą, valstybės garantinis dokumentas (originalas) ir:
3.1. kai perleista valstybės garantijos reikalavimo teisė –valstybės garantijos reikalavimo teisės perleidimo sutarties kopija, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3.2. mirus valstybės garantijos turėtojui – notaro patvirtintas paveldėjimo teisės į garantijos reikalavimo teisę paveldėjimo nuorašas, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
4. Pakeisti pagal valstybės garantiją nuomojamų gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį: prašymas, nuomininko mirties liudijimo nuorašas, kartu gyvenusių šeimos narių susitarimas dėl nuomos sutarties sudarymo su vienu iš jų.
5. Laikinai atidėti dalies didesnės vertės gyvenamųjų patalpų išsipirkimo įmokų mokėjimą: prašymas ir dokumentai, patvirtinantys nuomininko ir jo šeimos narių paskutinių 6 mėnesių (pakartotinai kreipiantis – 12 mėnesių) pajamas ir šeimos narių skaičių, išlaidas būstui ir kitas įmokas, nuomininko ir jo šeimos narių mokamas pagal iki gyvenamųjų patalpų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo prisiimtus ilgalaikius finansinius įsipareigojimus.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Gyvenamųjų patalpų vertinimo ataskaita, nuomininko užpildytas Apklausos lapas dėl valstybės garantijos pasirinkimo, lėšos valstybės garantijai vykdyti, Savivaldybės administracijos direktoriaus pranešimas nuomininkui apie valstybės garantijos jam vykdymą, kitų gyvenamųjų patalpų pasirinkimas (parinkimas), gyvenamųjų patalpų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas ir jos notarinis patvirtinimas ir/ar kiti, valstybės garantijai įvykdyti joje numatytu būdu reikalingi dokumentai ir informacija nuomininkui bendradarbiaujant su savivaldybe.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Investicijų ir turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė Diana Skaburskienė,
tel. (8 422) 69 051, el. p. diana.skaburskiene@radviliskis.lt.
9. Administracinės paslaugos vadovas Savivaldybės administracijos direktorė,
Jolanta Margaitienė, tel. (8 422) 69 004.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1. Valstybės garantijos nuomininkams išduodamos ir (ar) vykdomos ne vėliau kaip kitais metais po teismo sprendimo išduoti nuomininkui valstybės garantiją įsiteisėjimo dienos.
2. Nepradėto vykdyti valstybės garantinio dokumento pakeitimas – per 1 mėnesį nuo dokumentų pateikimo dienos.
3. Valstybės garantinio dokumento tikslinimas kai perleista valstybės garantinio dokumento reikalavimo teisė ar jo turėtojui mirus – per 1 mėnesį nuo dokumentų pateikimo dienos.
4. Vykdant valstybės garantiją nuomojamų gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pakeitimas – per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos.
5. Vykdant valstybės garantiją suteiktų didesnės vertės gyvenamuoju patalpų dalies išsipirkimo įmokų mokėjimo atidėjimas – 10 darbo dienų.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma (.docx), prašymo forma (.pdf). Apklausos lapo dėl valstybės garantijos pasirinkimo forma nustatyta Valstybės garantijų gyvenamųjų namų, jų dalių, butų nuomininkams ir savininkams vykdymo eiliškumo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 793 (Žin., 2000, Nr. 56-1668), 3 ir 4 prieduose.
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Pasibaigus teisės aktuose nustatytam valstybės garantijų vykdymo terminui valstybės garantijos išduodamos ir (ar) vykdomos teismo sprendimu. Valstybės garantijų įvykdymui būtinas glaudus garantijos turėtojo (nuomininko) bendradarbiavimas su savivaldybės administracija.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą -

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 22:28:50