Pasirinkite kalbą

Savivaldybės socialinio būsto nuoma ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

Turt2

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Savivaldybės socialinio būsto nuoma ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo pagal sudarytus sąrašus. Sprendimą išnuomoti socialinį būstą  komisijos  sprendimu Savivaldybės administracijos direktorius. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis su savivaldybės socialinio būsto nuomininkais sudaroma Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-151 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-103, pakeitimo“ patvirtinta sutartimi.

Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus:

1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

2) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma;

3) šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka išsinuomojo fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti;
- Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. A1-551 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T-103 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T-151 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-103, pakeitimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas pateikia:

1. Nustatytoos formos prašymą;
2. VĮ Registrų centro pažymą(-as), patvirtinančią(-ias) apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą arba apie tai, kad jo neturi (Maironio g. 5, Radviliškis);
3. Mokesčių inspekcijos išduotą Metinę asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaraciją už kalendorinius metus (V. Kudirkos g. 3, Radviliškis);
4. Pažymą apie šeimos sudėtį;
5. Pažymą apie asmens (jo šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė Nijolė Žilvytienė,
tel. (8 422) 69 010, el. p. nijole.zilvytiene@radviliskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir turto valdymo skyriaus
vedėjas Gintaras Pilypas,
tel. (8 422) 69 138, el. p. gintaras.pilypas@radviliskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Socialinio būsto nuomos sutartį asmuo privalo pasirašyti per 7 darbo dienas nuo Administracijos direktoriaus įsakymo išnuomoti būstą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama nemokamai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  • Laisvos formos prašymas;
  • Prašymas gauti išperkamosios nuomos kompensaciją (.pdf formatas).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
Socialinio būsto nuomininkas privalo iki kiekvienų metų gegužės 1 dienos Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti turimą turtą ir gautas pajamas už praėjusius kalendorinius metus.  Socialinio būsto nuomininko (jo šeimos nario) deklaruotam turimam turtui ar gautoms pajamoms viršijant didžiausius Vyriausybės nustatytus dydžius ar nuosavybės teise įsigijus būstą, nuomos sutartis nutraukiama nuomos sutartyje nustatyta tvarka.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 22:09:44