Pasirinkite kalbą

Pažyma apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti

Eil.
Nr.
Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

Turt3

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažyma apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Būsto kreditai teikiami asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.

Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ir pajamos, pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnį įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šių dydžių:

- asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 106 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių  ir turtas – 129 VRP;
- dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos –  148  VRP ir turtas – 262 VRP;
- keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos –  178 VRP ir turtas – 349 VRP;
- šešių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metų pajamos vienam asmeniui – 30 VRP ir turtas vienam asmeniui – 836 VRP

Teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus:

1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

2) įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

a) pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;

b) turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams būstui pirkti, statyti (dalį kredito panaudojant žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti), nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti arba mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;

c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Valstybės remiamo būsto kredito suma neturi būti didesnė kaip:

1. 53 000 eurų  arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;

2. 87 000 eurų  arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ir daugiau asmenų šeimai;

3. 35 000 eurų  arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeimyninę padėtį.

Ne daugiau kaip 25 procentai valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito sumos gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

Valstybės remiamo būsto kredito daliai padengti subsidija teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:

1) prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo metu yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys iki 36 metų ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos;

2) prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo metu yra jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų, ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų tėvų yra miręs, apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.

Asmenims ir šeimoms suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui padengti.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.

- Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą;

2. VĮ Registrų centro pažymą(-as), patvirtinančią(-ias) apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą arba apie tai, kad jo neturėjo ir neturi (Maironio g.5, Radviliškis);

3. Mokesčių inspekcijos išduotą Metinę asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaraciją už 12 paskutinių mėnesių (V. Kudirkos g. 3, Radviliškis);

4. Pažymą apie šeimos sudėtį;

5. Pažymą apie asmens (jo šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą;

6. Vaikų gimimo liudijimų, santuokos/ ištuokos liudijimus;

7. Nedarbingumo, neįgalumo ar našlaičio statusą patvirtinančius dokumentus;

8. Asmens, pareiškusio norą gauti pažymą, pasą arba asmens tapatybės kortelę.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Duomenis iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis surinks paslaugos teikėjas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė Nijolė Žilvytienė,
tel. (8 422) 69010, el. p. nijole.zilvytiene@radviliskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir turto valdymo skyriaus
vedėjas Gintaras Pilypas,
tel. (8 422) 69 138, el. p. gintaras.pilypas@radviliskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažyma išduodama per 10 darbo dienų nuo kredito gavėjo prašymo ir jo teisę į valstybės paramą patvirtinančių dokumentų pateikimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama nemokamai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymas: .docx, .pdf.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 22:19:46