Pasirinkite kalbą

Pažymos, patvirtinančios teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms suformavimą

Pavadinimas         

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos  pavadinimas                 

Pažymos, patvirtinančios teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms suformavimas

Administracinės paslaugos  apibūdinimas                

Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimos teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu ir  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 30 įsakymu Nr. A1-448 „Dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“

Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.

Jauna šeima, pageidaujanti gauti finansinę paskatą, kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti būstą, administraciją pateikdama prašymą ir prašyme nurodytus dokumentus ar patvirtintas jų kopijas ir duomenis, kurių reikia nustatant jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą.

Prašymas ir, jeigu reikia papildomi dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiųsti registruotu laišku arba elektoriniu būdu. Pareiškėjas, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, prašymą formą pildo Socialinės paramos šeimos informacinėje sistemoje SPIS.

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms dydis:

1) jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

2) jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

3) jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) gali būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 25 procentai būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

4) jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam iš jų) gali būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 30 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos.

Administracinė paslauga teikiama elektroniniu būdu

Ne

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos  teikimą                     

1. Lietuvos Respublikos Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 30 įsakymas Nr. A1-448 „Dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo 

Jauna šeima pateikia prašymą ir dokumentus:

1. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie kiekvieno jaunos šeimos nario nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą;

2. jaunos šeimos turto deklaraciją už kalendorinius metus;

3. dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);

4. vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinančius dokumentus;

5. įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti;

6. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;

7. atstovavimą patvirtinantį dokumentą;

8. institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvadą apie tai, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi (rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi);

9. statybą leidžiantį dokumentą, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti;

10. kitus dokumentus, įrodančius jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  

Duomenis iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis surinks paslaugos teikėjas.

Administracinės paslaugos  teikėjas     

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Žilvytienė, 8 422 69010, nijole.zilvytiene@radviliskis.lt

Administracinės paslaugos    vadovas   

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Gintaras Pilypas, 8 422 69138, gintaras.pilypas@radviliskis.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė            

30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)      

Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys 

Prašyme nurodoma: vardas, pavardė, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, gyvenamosios vietos adresas, duomenys ryšiui palaikyti (elektroninio pašto adresas, telefono numeris); šeimos narių skaičius, šeimos narių vardai, pavardės, asmens kodai, giminystės ryšys; perkamo būsto adresas.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai            

Administracinė paslauga yra galutinė.

Asmenų ir šeimų administracijoje pateikti prašymai ir kartu su prašymu pateikti dokumentai registruojami  dokumentų valdymo sistemoje. Prašymų apskaita vedama Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) modulyje „Būstas“

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 22:23:25