Pasirinkite kalbą

Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą (gyvenamuosius namus, jų dalis, butus ir ūkinės-komercinės paskirties pastatus) nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas įstatymų nustatytais atvejais ir t

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Turt4
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą (gyvenamuosius namus, jų dalis, butus ir ūkinės-komercinės paskirties pastatus) nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Sprendimo dėl nuosavybės teisių piliečiams į gyvenamuosius namus, jų dalis, ūkinės-komercinės paskirties pastatus atkūrimo (natūra arba valstybei išperkant) priėmimas, turto perdavimas arba kompensacijos už valstybės išperkamą turtą išmokėjimas.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį turtą atkūrimo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 65-1558);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ (Žin., 1997, Nr. 90-2256);
- Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1728);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimas Nr. 793 „Dėl Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio įgyvendinimo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 56-1668) ir kt. teisės aktai.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas ir teismo sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo, nuosavybės teises ir pilietybę patvirtinantys dokumentai.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Nekilnojamojo turto registro duomenys apie pastatą, pastato perstatymą (perstatymo procento ir nuosavybės atkūrimo formos nustatymas), piliečio pageidavimas dėl atlyginimo už valstybės išperkamą turtą būdo pasirinkimo, piliečio sutikimas nuomoti natūra grąžintino pastato gyvenamąsias patalpas iki nuomininkams bus įvykdytos valstybės garantijos, teismo sprendimas dėl nuomininkų iškeldinimo ir valstybės garantijų jiems išdavimo, turto vertinimas, nuomininkų apklausa dėl valstybės garantijos pasirinkimo ir valstybės garantijų išdavimas, lėšų kompensuoti už valstybės išperkamą turtą arba valstybės garantijoms nuomininkams vykdyti skyrimas, valstybės garantijų nuomininkams įvykdymas, patalpų perdavimo aktas.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Investicijų ir turto valdymo skyriaus 
vyriausioji specialistė Diana Skaburskienė,
tel. (8 422) 69 051, el. p. diana.skaburskiene@radviliskis.lt.
9. Administracinės paslaugos vadovas Savivaldybės administracijos direktorė,
Jolanta Margaitienė, tel. (8 422) 69 004.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimui atkurti nuosavybės teises priimti – 6 mėnesiai (kai nereikia spręsti nuomininkų iškeldinimo klausimo).
Sprendimas atkurti nuosavybės teises išduodamas ¬– 30 dienų nuo jo priėmimo dienos.
Piniginė kompensacija už valstybės išperkamą turtą išmokama kitais kalendoriniais metais po sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo.
Natūra grąžintų gyvenamųjų namų, jų dalių butų gyvenamųjų patalpų perdavimas – įvykdžius nuomininkui valstybės garantiją (priklauso nuo nuomininko pasirinktos valstybės garantijos) per 5-7 mėnesius arba 2 metus ir 1 mėnesį (kai pagal valstybės garantiją suteiktas žemės sklypas gyvenamojo namo statybai).
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Laisvos formos prašyme atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nurodoma piliečio, turinčio teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, išlikusio nekilnojamojo turto savininko vardas, pavardė ir to turto rūšis, dydis, buvimo vieta, nuosavybės teisių į šį turtą pagrindas, dabartinis turto valdytojas, nuosavybės teisių netekimo laikas ir būdas.
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Kadangi įstatyme nustatytas terminas valstybės garantijų vykdymui pasibaigė 2009 m. sausio 1 d., atkuriant nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, kuriuose gyvena nuomininkai, natūra nuosavybės teisės gali būti atkuriamos teismui priėmus sprendimą dėl valstybės garantijos nuomininkui išdavimo.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą -

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 22:24:59