Pasirinkite kalbą

Bendrųjų reikalų skyrius

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016-04-28 įsakymu Nr. A-458-(8.2)

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus veiklos nuostatai

I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką.
2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas rajono Savivaldybės tarybos, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.
3. Bendrųjų reikalų skyrius neturi juridinio asmens teisių ir yra finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto.
4. Skyriaus struktūrą, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius.
5. Savo veikloje Bendrųjų reikalų skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
6. Skyrius turi savo antspaudą ir Skyriaus firminį blanką.
7. Skyrius vykdo Savivaldybės administracijos personalo valdymo, administravimo ir apskaitos, įstaigos gaunamų ir siunčiamų dokumentų valdymo, gyventojų aptarnavimo organizavimo, valstybės priskirtas (deleguotas) savivaldybei Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas archyvinių dokumentų išdavimo, saugojimo ir jų apskaitos funkcijas.
8. Skyrius pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis bei įstaigomis.

II. SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI

9. Skyriaus uždaviniai:

9.1. padėti rengti ir įgyvendinti Savivaldybės administracijos žmonių išteklių valdymo politiką, formuoti personalą, gebantį atlikti strateginiuose planuose numatytas programas ir įgyvendinti įstaigos tikslus;
9.2. užtikrinti Savivaldybės administracijos personalo administravimą;
9.3. organizuoti fizinių ir juridinių asmenų, svečių priėmimus pas merą, mero pavaduotoją, administracijos direktorių, administracijos direktoriaus pavaduotoją, teikti asmenims informaciją apie Savivaldybės veiklą, nukreipti juos pas reikalingą specialistą;
9.4. išduoti juridinių ir fizinių asmenų prašymu saugomų dokumentų pagrindu archyvines pažymas, dokumentų kopijas, išrašus, kt;
9.5. teikti metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams ir struktūriniams teritoriniams padaliniams (toliau – padaliniams) archyvinių dokumentų tvarkymo klausimais;
9.6. organizuoti ir vykdyti Radviliškio rajono savivaldybės institucijų dokumentų archyvavimą, archyvuojamų dokumentų saugojimą, jų apskaitą, paiešką, nuorašų ar kopijų rengimą;
9.7. atlikti administracijos skyrių ir specialistų, nepriklausančių skyriams, techninį – ūkinį ir materialinį aprūpinimą;
9.8. rūpintis administracijos veiklai priskirtų patalpų, pastatų, įrenginių ir inventoriaus ūkine priežiūra bei apsauga;
9.9. užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų įgyvendinimą Administracijoje“.

III. SKYRIUS
SKYRIAUS FUNKCIJOS

10. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

10.1. užtikrina personalo (Savivaldybės politikų, Savivaldybės administracijos darbuotojų, Savivaldybės įstaigų bei įmonių vadovų) administravimą:
10.2. tvarko politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojų), apskaitą;
10.3. rengia informaciją, ataskaitas personalo klausimais ir pagal poreikį teikti jas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka kitoms institucijoms;
10.4. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus, sudaro metinius valstybės tarnautojų mokymo planus, teikia juos Valstybės tarnybos departamentui, derinti jų finansavimą;
10.5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių projektus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į pareigas, atleidimo iš jų, skatinimo, nuobaudų skyrimo, atostogų suteikimo, komandiruočių ir kitais personalo valdymo klausimais;
10.6. organizuoja ir vykdo konkursus į valstybės tarnybą, darbuotojų atranką, organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą į darbą;
10.7. rengia ir tikslina Savivaldybės administracijos skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus; 
10.8. koordinuoja pareigybių aprašymų rengimą; nagrinėja ir vertina Savivaldybės administracijos padalinių vadovų parengtus ir pateiktus jiems pavaldžių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus;10.9. dalyvauja valstybės tarnautojų vertinimo, Prašymų ir informacijos nagrinėjimo, kitų komisijų darbe, organizuoja komisijų darbą, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu tiria tarnybinius nusižengimus;
10.10. organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
10.11. teikia pasiūlymus dėl darbo organizavimo, darbo sąlygų ir mikroklimato gerinimo;
10.12. rengia ir teikia medžiagą dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, priemokų nustatymo bei drausminių nuobaudų skyrimo;
10.13. rengia Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo sutartis;
10.14. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo pažymėjimų išdavimą, pažymėjimų apskaitą;
10.15. tvarko Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų registrą ir teikia duomenis Valstybės tarnautojų registrui;
10.16. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl Savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo ir koregavimo, dėl didžiausio leistino Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičiaus nustatymo;
10.17. teikia pasiūlymus rengiant struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių nuostatus, padalinių darbuotojų pareigybių aprašymus;
10.18. tvirtina Radviliškio rajono savivaldybės administracijos  institucijų dokumentų kopijas bei nuorašus;
10.19. rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti;
10.20. nagrinėja skundus ir prašymus skyriaus kompetencijos klausimais;
10.21. vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis bei privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklėmis, atlieka privačių interesų deklaravimo, administravimo, konsultavimo, informacijos pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai ir kontrolės funkcijas;
10.22. sudaro ir tvarko dirbančiojo personalo asmens bylas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka suarchyvuoti ir perduoti jas saugojimui;
10.23. skaičiuoja valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą;
10.24. atlieka kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

11. Organizuoja ir užtikrina Radviliškio rajono savivaldybės administracijos institucijų dokumentų valdymą, gyventojų priėmimą:

11.1. užtikrina sklandų dokumentų valdymo sistemos funkcionavimą bei aptarnavimą, teikia konsultacijas sistema besinaudojančiam personalui;
11.2. registruoja ir koordinuoja gaunamą ar siunčiamą korespondenciją;
11.3. kontroliuoja, kaip vykdomi Savivaldybės institucijų vadovams dokumentuose nurodyti pavedimai, užduotys, informuoja Savivaldybės merą apie laiku neįvykdytas dokumentų užduotis;
11.4. teikia asmenims informaciją apie Savivaldybės administracijos veiklą, nukreipia juos pas reikalingą specialistą;
11.5. organizuoja fizinių ir juridinių asmenų, svečių priėmimus pas merą, mero pavaduotoją, administracijos direktorių, administracijos direktoriaus pavaduotoją;
11.6. pagal poreikį padeda organizuoti Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo darbą, tvarkyti jų einamuosius darbo reikalus.

12. Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka organizuoja ir koordinuoja archyvuojamų dokumentų valdymą bei jų apskaitą:

12.1. organizuoja ir koordinuoja Radviliškio rajono savivaldybės institucijų dokumentų archyvavimą; priima, tvarko ir saugo (naikina) ilgojo ir laikinojo saugojimo archyvinius dokumentus, vykdyti jų apskaitą, paiešką, rengti pažymas, kopijas, nuorašus, kt;
12.2. priima, klasifikuoja, tvarko ir saugo Radviliškio rajono likviduotų įmonių, įstaigų, bendrovių ar kt. ilgojo ir laikinojo saugojimo dokumentus;
12.3. juridinių ir fizinių asmenų prašymu išduoda saugomų dokumentų archyvines pažymas, dokumentų kopijas ar nuorašus, išrašus;
12.4. teikia metodinę pagalbą archyvinių dokumentų tvarkymo klausimais.

13. Atlieka kitas funkcijas:

13.1. organizuoja ir dalyvauja įvairiuose renginiuose, kurie susiję su Skyriaus vykdomomis funkcijomis;
13.2. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, projektus pagal Skyriaus vykdomas funkcijas;
13.3. pagal savo kompetenciją rengia ataskaitas Statistikos departamentui ir kitoms valstybės institucijoms;
13.4. pagal savo kompetenciją atstovauja Savivaldybės interesams įvairiuose renginiuose, seminaruose, konferencijose, pristatymuose;
13.5. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, įmonių, organizacijų pareiškimus bei pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais, pagal kompetenciją sprendžia interesantų prašymus, skundus;
13.6. Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į Savivaldybės archyvą;
13.7. nagrinėja metodinę medžiagą, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, raštus, korespondenciją, norminiais aktais padarytus pakeitimus ir juos taiko savo veikloje;
13.8. užtikrina tinkamą priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi Savivaldybės administracijos pastate;
13.9. užtikrina tinkamą šilumos bei elektros įrenginių eksploatavimą administracijos pastate;
13.10. organizuoja administracijos veiklai priskirtų patalpų, pastatų, įrenginių ir inventoriaus priežiūrą;
13.11. užtikrina tinkamą mero ir (arba) administracijos direktoriaus sprendimų dėl kanceliarinių, ūkinių priemonių, inventoriaus ir kitų materialinių vertybių kiekybinės apskaitos tvarkymo, paskirstymo ir (arba) išdavimo vykdymą;
13.12. organizuoja Savivaldybės administracijai nuosavybės teise priklausančių ir perduodamų valdyti ir (arba) naudoti patikėjimo teise transporto priemonių eksploataciją ir priežiūrą;
13.13. užtikrina tinkamą dokumentų, reikalingų tvarkyti kuro apskaitą, išdavimą vairuotojams ir pateikimą administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui nustatyta tvarka ir terminais;
13.14. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimą teisės aktų nustatyta tvarka;
13.15. rengia sutarčių, susijusių su administracijos veiklai priskirtų patalpų, pastatų, įrenginių, inventoriaus ir transporto priemonių techniniu aptarnavimu bei priežiūra (patalpų apšildymas, vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas, materialiojo turto ir automobilių draudimo paslaugos bei kt.), projektus;
13.16. užtikrina antspaudų ir spaudų gaminimą, registravimą ir sunaikinimą;
13.17. atlieka kitas įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal Skyriaus kompetenciją;
13.18. administruoja Privačių interesų deklaravimo informacinę sistemą (IDIS)“.

 IV. SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS ir pareigos

14. Bendrųjų reikalų skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir pavestas funkcijas, turi šias teises ir pareigas:

14.1. reikalauti ir gauti iš Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų, savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų, esančių savivaldybės teritorijoje, valstybinių institucijų duomenis ir kitą informaciją skyriaus kompetencijos klausimais, kurios reikia jo funkcijoms vykdyti;
14.2. teikti Savivaldybės institucijoms informaciją ir pasiūlymus Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
14.3. tikrinti, kaip Savivaldybės administracijoje laikomasi vidaus tvarkos taisyklių, ar vykdomos valstybės tarnautojų pareigos, ar valstybės tarnautojai neužsiima su valstybės tarnyba nesuderinama veikla ir kt.;
14.4. kontroliuoti Savivaldybės administracijos struktūrinių teritorinių padalinių dokumentų, susijusių su personalo apskaita, valdymą ir teikti rekomendacinio pobūdžio pastabas;
14.5. teikti siūlymus dėl paskatinimų ir vykdyti nuobaudų skyrimo procedūras;
14.6. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus pagal savo kompetenciją atstovauti Savivaldybei aukštesniųjų valstybės institucijų organizuojamuose pasitarimuose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose, kitose institucijose; dalyvauti Savivaldybės tarybos ir administracijos organizuojamuose pasitarimuose, kai svarstomi su Skyriaus veikla susiję klausimai; kreiptis į šalies valstybines institucijas dėl konsultacijų veiklos klausimais;
14.7. pagal savo kompetenciją kontroliuoti, kaip Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai vykdo užduotis, ir apie tai informuoti Savivaldybės administracijos direktorių;
gauti visą darbui reikalingą įrangą ir priemones;
14.8. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;
14.9. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo laiku vykdyti pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
14.10. Savivaldybės taryba, meras ar administracijos direktorius gali suteikti Skyriui ir kitų teisių.

V. SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

15. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria ir atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

16. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas:

16.1. vadovauja Skyriui ir atsako už jam pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
16.2. rengia Skyriaus nuostatus, tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
16.3. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto funkcijas skyriaus tarnautojams ir darbuotojams;
16.4. atsiskaito už Skyriaus veiklą;
16.5. atstovauja Skyriui Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
16.6. užtikrina, kad Skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi Vyriausybės nutarimai, Savivaldybės tarybos sprendimai, Savivaldybės mero potvarkiai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai;
16.7. gali turėti kitų Savivaldybės administracijos direktoriaus jam suteiktų įgaliojimų;

17. Bendrųjų reikalų skyriaus tarnautojai ir darbuotojai:

17.1. tiesiogiai pavaldūs Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui ir atskaitingi Savivaldybės administracijos direktoriui;
17.2. jų pareigybėms keliami specialieji reikalavimai, funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose;
17.3. juos įstatymų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia, skiria tarnybines, drausmines nuobaudas ir paskatinimus Savivaldybės administracijos direktorius;
17.4. atsako už pavestų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą, parengtos informacijos teisingumą, vidaus tvarkos taisyklių, administracijos nuostatų laikymąsi, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, kt. norminių dokumentų reikalavimų vykdymą.

18. Skyriaus vedėjo funkcijas jo komandiruotės, atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių vykdo skyriaus vedėjo pavaduotojas.

19. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Bendrųjų reikalų skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, antspaudus ir spaudus. Skyriaus vedėjas paskiria tarnautoją, atsakingą už perduotų reikalų tvarkymą. Vedėjas reikalus perduoda Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam valstybės tarnautojui ar darbuotojui.

20. Skyrius už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui.

VI. SKYRIUS
SKYRIAUS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

21. Skyrių reorganizuoja ir likviduoja Radviliškio rajono savivaldybės taryba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-13, 13:11:58