Pasirinkite kalbą

III. SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą;
3.2. Žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir valdymą, gebėti juos taikyti praktiškai;
3.3. Mokėti dirbti dokumentų valdymo programa „DVS“, „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Internet Explorer“, „Microsof Outlook“ arba „Microsof Outlook Express“ programomis;
3.4. Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą (privalumas - bent viena užsienio kalba), kalbos kultūros normas;
3.5. Išmanyti tarnybinės etikos bei tarnybinio etiketo reikalavimus, dalykinio pokalbio taisykles.

IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Sekretorius atlieka technines funkcijas užtikrindamas darbo organizavimą mero priimamajame ir aptarnaudamas Savivaldybės įstaigos vadovų darbą:

4.1. Surenka reikiamą vadovams (jų pavedimu) informaciją iš Administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių ar kt. vykdytojų;
4.2. Pagal poreikį informuoja Savivaldybės merą (pavaduotoją), Administracijos direktorių (pavaduotoją) apie gautus pranešimus;
4.3. Primena merui, mero pavaduotojui būtinus darbus, rengiamus posėdžius, pasitarimus;
4.4. Pagal poreikį organizuoja vadovų rengiamus posėdžius ir pasitarimus (renka reikiamą medžiagą, praneša dalyviams apie posėdžio ar pasitarimo laiką, vietą, darbotvarkę ir juos registruoja, kt.);
4.5. Registruoja lankytojus, paskiria jiems pokalbio laiką su meru, mero pavaduotoju;
4.6. Organizuoja mero, mero pavaduotojo telefoninius pokalbius įstaigoje ir už jos ribų;
4.7. Operatyviai sujungia mero, mero pavaduotojo telefoną su vidiniais ir išoriniais abonentais;
4.8. Informuoja įstaigos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus;
4.9. Priima ir išsiunčia telefonogramas, nesant vadovams užrašo priimtus pranešimus ir praneša jam apie juos;
4.10. Prižiūri, kad vadovų darbo vietoje būtų visų reikiamų kanceliarinių, organizacinės technikos priemonių, sukuria palankias sąlygas efektyviam vadovų darbui;
4.11. Priima svečius, interesantus, delegacijas, partnerius, laikosi svečių priėmimo etiketo, reikalui esant, serviruoja stalą kavai;
4.12. Tvarko elektroninį paštą meras@radviliskis.lt;
4.13. Užtikrina Savivaldybėje rengiamų ir gaunamų dokumentų turinio konfidencialumą;
4.14. Vykdo Mero, Mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavedimus;
4.15. Priima dokumentus merui, mero pavaduotojui pasirašyti;
4.16. Saugoja ir tinkamai naudoja sekretorei patikėtus įstaigos antspaudus;
4.17. Rengia ir įformina jam pavestus rengti dokumentus (komandiruotes, padėkos raštus, kt.) pagal dokumentų rengimo ir įforminimo bei Raštvedybos taisykles. To paties reikalauja iš įstaigos darbuotojų;
4.18. Organizuoja svečių, lankytojų priėmimą, tarybos nariams – tarybos posėdžių pertraukėles;
4.19. Kopijuoja dokumentus. Tvirtina Radviliškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų ar įstaigos oficialiai gautų dokumentų kopijas;
4.20. Rūpinasi maistu ir gėlėmis priėmimų metu. Surenka sąskaitas iš parduotuvių, iš kurių buvo imtos prekės;
4.21. Rengia reprezentacinių išlaidų naudojimo ir nurašymo dokumentus;
4.22. Nesant Bendrųjų reikalų skyriaus vyresniojo specialisto (atostogos, liga ir t.t) vykdo jo pareigybei priskirtas funkcijas;
4.23. Vykdo kitus su įstaigos ar Bendrųjų reikalų skyriaus funkcijomis susijusius  nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad  būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-26, 16:33:32