Pasirinkite kalbą

III. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJUI

9. Turėti teisę vairuoti jam priskirtą transporto priemonę.
10. Žinoti  pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus ir priemones, dokumentų pildymo tvarką ir reikalavimus.
11. Būti sąžiningam, pareigingam, darbščiam, jausti atsakomybę.
12. Žinoti automobilio mechanizmų ir prietaisų paskirtį, sandarą, išdėstymą, gedimo požymius ir priežastis, techninės priežiūros tvarką ir priemones, jų atlikimo nuoseklumą ir terminus.
13. Žinoti įvairių krovinių vežimo, darbų saugos ir sanitarijos taisykles, jų laikytis darbe.
14. Mokėti naudotis vaizdo ir garso aparatūra.

IV.  SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  DARBUOTOJO FUNKCIJOS

15. Vairuoti transporto priemonę.
16. Vykdyti kelių eismo ir saugos reikalavimus, vežant žmones ir bagažą.
17. Laiku atlikti transporto priemonės  techninius aptarnavimus ir technines apžiūras.
18. Laikytis saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų.
19.Tiesiogiai atsakyti už transporto priemonės eksploatavimo ir eismo saugumo reikalavimų pažeidimus.
20. Nustatyti automobilio gedimus ir juos pašalinti.
21. Išmanyti kuro ir tepalų klasifikaciją, savybes ir sunaudojimo normas.
22. Žinoti kelio dangos klasifikaciją ir važiavimo ja sąlygas įvairiomis klimatinėmis sąlygomis ir paros laiku.
23. Nuolat tikrinti automobilio techninę bei sanitarinę būklę, švarą prieš išvykstant į kelionę, kelionėje ir parvykus iš jos.
24. Žinoti autotransporto priemonių techninio aptarnavimo periodiškumą.
25. Ne darbo metu laikyti transporto priemones tam skirtose vietose – garažuose.
26. Vykdyti kitus skyriaus vedėjo pavedimus.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-12, 14:16:45