Pasirinkite kalbą
PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2023-12-29 įsakymu Nr. PA-195-(10.1)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui (veiklos sritis – personalo valdymas).
2. Pareigybės lygis – A2

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir 1 metų darbo patirtį personalo administravimo srityje;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimus  bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą,  darbo santykius, viešąjį administravimą bei vietos savivaldą, gebėti juos taikyti praktiškai;
3.3. turėti žmogiškųjų išteklių valdymo žinių ir gebėti jas taikyti, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo ir teisės aktų rengimo taisykles;
3.4. gebėti atlikti teisės aktų analizę bei rengti analitinę medžiagą;
3.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis internetu, elektroniniu paštu, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, duomenų bazėmis;
3.7. mokėti valdyti informaciją, gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo  būdus bei metodus, kelti tikslus ir uždavinius;
3.8. išmanyti ir gebėti taikyti tarnybinės etikos reikalavimus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. tvarko Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių (toliau - savivaldybės įstaigos) vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, atlieka kitas funkcijas, susijusias su savivaldybės įstaigų/įmonių vadovų darbo santykiais;
4.2. organizuoja biudžetinių įstaigų/įmonių vadovų veiklos vertinimo procedūras, rengia su tuo susijusius dokumentus;
4.3. formuoja ir tvarko savivaldybės įstaigų/įmonių vadovų asmens bylas;
4.4. tikrina pareigybių aprašymų atitikimą teisės aktų reikalavimams, juos nuolat tikslina, konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
4.5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
4.6. sudaro asmens bylų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų personalo dokumentų apyrašus bei perduoda juos archyvui;
4.7. tvarko Valstybės tarnautojų registrą: suveda ir atnaujina duomenis apie darbuotojų priėmimą, atleidimą, perkėlimą, priemokų skyrimą, kasmetines atostogas, atnaujina jų pareiginius nuostatus, kontaktinius duomenis ir kt.;
4.8. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe, rengia komisijų išvadas dėl galimų tarnybinių ar darbo drausmės pažeidimų;
4.9. skyriaus kompetencijos klausimais rengia, registruoja ir siunčia dokumentus vykdyti savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje (DVS);
4.10. rengia ir nustatyta tvarka derina teisės aktų projektus personalo valdymo, atostogų ir komandiruočių klausimais; rengia Skyriaus viešųjų pirkimų dokumentus;
4.11. laiku ir kompetentingai atsako į gyventojų klausimus, raštus, rengia charakteristikas, pažymas, raštų projektus pagal savo kompetenciją;
4.12. rengia darbuotojų darbo sutartis, sutartyse įrašo sutarčių pakeitimus;
4.13. teikia duomenis Valstybės tarnautojų registrui;
4.14. rengia ataskaitas, renka statistinius duomenis ir kitą informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;
4.15. tvarko personalo duomenis personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo programoje ,,LoBster“;
4.16. priima valstybės tarnautojų ir darbuotojų dokumentus, susijusius su tarnybinės veiklos vertinimu (tarnybinės veiklos vertinimo išvadas ir vertinimo anketas) ir sega į asmens bylas;
4.17. pagal poreikį protokoluoja organizuojamus posėdžius;
4.18. rengia dokumentų personalo klausimais priėmimo–perdavimo aktus;
4.17. renka ir pateikia reikalingą informaciją, darbo ataskaitas tiesioginiam vadovui;
4.18. siekiant  užtikrinti darbų tęstinumą, pavaduoja Skyriaus vedėją ar kitą skyriaus darbuotoją (nedarbingumo, dalinių kasmetinių atostogų, komandiruočių ar kt. atvejais);
4.19. vykdo ir kitus Skyriaus vedėjo raštiškus ir žodinius su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-12, 14:18:18