Pasirinkite kalbą

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis specialistas (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų grupei.2. Pareigybės lygis – B.3. Pareigybės paskirtis – priimti ir išsiųsti rajono Savivaldybės administracijos korespondenciją bei aptarnauti gyventojus „vieno langelio“ principu.4. Pareigybės pavaldumas – darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą (privalumas - bent viena užsienio kalba), kalbos kultūros normas;
5.2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, administracinių paslaugų teikimą, asmenų prašymų ar skundų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose, asmens duomenų apsaugą;
5.3. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
5.4. mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu, Dokumentų valdymo sistema.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. suteikia tikslią ir išsamią informaciją asmenims rūpimais klausimais žodžiu, priimant gyventojus Savivaldybės priimamajame (aptarnauja „Vieno langelio“ principu), telefonu, faksu, elektroniniu paštu apie Savivaldybės administracijos struktūrą bei struktūrinių padalinių atliekamas funkcijas, asmenų prašymų priėmimo tvarką, nagrinėjimo eigą, sprendimų (jei tokie priimami) priėmimo, dokumentų atsiėmimo, atsakymų pateikimo tvarką;
6.2. priima ir registruoja asmenų prašymus, gautus tiesiogiai aptarnaujant asmenis „vieno langelio“ principu ar paštu, kitomis ryšio priemonėmis, juos registruoja, tvarko, administruoja dokumentų valdymo sistemoje („KONTORA“) arba pagal priklausomybę perduoda atsakingiems darbuotojams, tikrina ar tinkamai užpildytos prašymų formos, ar pateikiami visi reikalingi prašymų priedai;
6.3. bendrauja su asmenimis, siekiant identifikuoti jiems kylančias problemas;
6.4. laikantis įstatymų nustatytos tvarkos, užtikrina gaunamos ir turimos informacijos apie privačius asmenis konfidencialumą, saugo patikėtus dokumentus;
6.5. Skyriaus vedėjo pavedimu renka informaciją ir rengia su tiesioginiu darbu susijusių dokumentų projektus, ataskaitas;
6.6. išduoda asmenims iš struktūrinių padalinių gautus dokumentus;
6.7. tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus;
6.8. pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje;
6.9. pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų Bendrųjų reikalų skyriaus sekretorių, jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruočių laikotarpiais ar kt.;
6.10. sutvarko gaunamą, siunčiamą korespondenciją, patikrina, ar ji teisingai įforminta, užregistruoja ir išsiunčia;
6.11. veda bendruosius Administracijos ir Skyriaus dokumentų registrus, bylas ir pagal aktus sutvarko bei perduoda darbuotojui, tvarkančiam juos archyviškai;
6.12. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją apie Savivaldybės veiklą, nukreipia  juos pas reikalingą specialistą;
6.13. tikrina ar yra užsakyta naujų el. paslaugų per www.epaslaugos.lt portalą ir persiunčia jas vykdyti jau už paslaugos vykdymą atsakingiems asmenims;
6.14. tvarko PASIS Savivaldybės paslaugų aprašymuose;
6.15. tvirtina Radviliškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų ar įstaigos oficialiai gautų dokumentų kopijas;
6.16. saugo ir tinkamai naudoja vyresniajam specialistui patikėtus įstaigos antspaudus;
6.17. pagal poreikį: protokoluoja Savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų posėdžius (iš diktofono), registruoja Tarybos sprendimų projektus Dokumentų valdymo sistemoje (DVS);
6.18. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo raštiškus bei žodinius pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-26, 16:33:32