Pasirinkite kalbą

III. SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą ar įgytą profesinę kvalifikaciją;
3.2. Žinoti ūkinių sutarčių ruošimo ir sudarymo tvarką;
3.3. Turėti vairuotojo pažymėjimą bei teisę vairuoti transporto priemonę;
3.4. Būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais materialinę atsakomybę, priešgaisrinę saugą bei saugaus elektros prietaisų eksploatavimą;
3.5. Išmanyti transporto, pastatų ir juose esančių sistemų eksploatavimo, priežiūros ir profilaktikos atlikimo tvarką;
3.6. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programomis ir naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis (elektroniniu paštu, internetu).

IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Užtikrina Savivaldybės administracinio pastato, garažų bei ūkio inventoriaus apsaugą, organizuoja administracinio pastato, garažų bei administraciją aptarnaujančių automobilių priežiūrą, remontą ir apsaugą, aprūpina darbuotojus ūkinės paskirties reikmenimis;
4.2. Užtikrina tvarką ir švarą savivaldybės patalpose ir priklausančioje teritorijoje, rūpinasi savivaldybės sanitarinių mazgų būkle, prižiūri, kad juose būtų reikalingiausios sanitarinės priemonės, palaikoma švara ir tvarka;
4.3. Materialiai atsako už Savivaldybės administracijos ilgalaikio, trumpalaikio turto, atsargų kiekinę apskaitą;
4.4. Organizuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimą, rengia pirkimo dokumentus;
4.5. Administruoja pagal kompetenciją paslaugų ir prekių pirkimo sutartyse nustatytų sąlygų vykdymą, pasirašo už suteiktas paslaugas ir prekes gautas sąskaitas ir, suderinęs jas su skyriaus vedėju, perduoda Buhalterinės apskaitos skyriui;
4.6. Užtikrina tinkamą įėjimo į pastatus ir patalpas įrengimų (durų automatiniai ir mechaniniai užraktai) techninę būklę, pastatų ir patalpų perdavimą saugoti apsaugos tarnybai ir apsaugos nuėmimą, organizuoja avarinių gedimų šalinimą pastatuose ir patalpose;
4.7. Vykdo priešgaisrinės apsaugos keliamus reikalavimus ir atsako už priešgaisrinę apsaugą;
4.8. Organizuoja (prireikus) sniego ir/ar ledo valymą nuo pastato lauko laiptų pakopų, stogų;
4.9. Kontroliuoja Savivaldybės administracijos pastatuose ir patalpose esančių baldų, biuro technikos, inventoriaus, įrengimų (išskyrus kompiuterinę techniką) būklę, panaudojimą ir priežiūrą, teikia padaliniams pasiūlymus ir pastabas dėl administravimo poreikiams naudojamo turto eksploatavimo, teikia pasiūlymus dėl materialinių vertybių nusidėvėjimo ir tinkamumo toliau naudoti. Inicijuoja ir/ar organizuoja turto pripažinimą nereikalingu (netinkamu naudoti), nurašymą, rengia tokio turto likvidavimo ar jo pridavimo, nurašymo aktus;
4.10. Užtikrina tinkamą mero ir (arba) administracijos direktoriaus sprendimų dėl kanceliarinių, ūkinių priemonių, inventoriaus ir kitų materialinių vertybių kiekybinės apskaitos tvarkymo, paskirstymo ir (arba) išdavimo vykdymą;
4.11. Atsako už Savivaldybės administracijos transporto ūkį:

4.11.1. Registruoja transporto priemonių registre automobilius ir juos išregistruoja, prireikus, organizuoja automobilių ženklinimą;
4.11.2. Vykdo tarnybinio transporto pristatymą laiku techninei apžiūrai, jų techninę priežiūrą, remontą;
4.11.3. Vykdo automobilių aprūpinimą degalais, tepalais, padangomis, detalėmis ir kontroliuoja jų naudojimą;
4.11.4. Sudaro vairuotojų budėjimo (savaitgalio) grafikus. Rengia vairuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir teikia juos skyriaus specialistui, atsakingam už skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščių parengimą.

4.12. Atsako už valstybinės vėliavos iškėlimą švenčių dienomis teisės aktų nustatyta tvarka; Užtikrina nustatytos valstybinės ir savivaldybės vėliavų kėlimo tvarkos laikymąsi, rūpinasi, kad vėliavos būtų tvarkingos;
4.13. Pasibaigus einamajam mėnesiui, ne vėliau kaip iki kito po einamojo mėnesio 3 dienos pateikia paslaugų tiekėjams informaciją apie pastatuose ir patalpose sunaudotą elektros ir šilumos energiją, geriamąjį vandenį;
4.14. Vykdo elektros ūkio priežiūrą administraciniame pastate ir garažuose;
4.15. Teikia kanceliarinių bei kitų prekių poreikį, bei atsako už įstaigai išrašytų sąskaitų paėmimą ir apmokėjimą;
4.16. Užsako ir nurašo antspaudus bei spaudus;
4.17. Organizuoja sargų darbą, sudaro ir tvirtina darbo grafikus, užpildytą žiniaraštį pateikia skyriaus specialistui, pildančiam viso skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
4.18. Nesant Bendrųjų reikalų skyriaus vairuotojo (atostogos, liga ir t.t) vykdo jo pareigybei priskirtas funkcijas;
4.19. Vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų įgyvendinami Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-12, 14:17:20