Pasirinkite kalbą

Investicijų ir turto valdymo skyrius

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus veiklos nuostatai

I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką.
2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas rajono Savivaldybės tarybos, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.
3. Skyrius neturi juridinio asmens teisių ir yra finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto.
4. Skyriaus struktūrą, darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius.
5. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
6. Skyrius turi savo antspaudą ir Skyriaus firminį blanką.
7. Skyrius pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis bei įstaigomis.

II. SKYRIUS
SKYRIAUS PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI

8. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

8.1. skatinti rajono ekonominę plėtrą, pritraukiant Europos Sąjungos fondų, valstybės bei nuosavas lėšas;
8.2. diegti ir plėtoti strateginio planavimo sistemą bei koordinuoti Savivaldybės ilgalaikių ir vidutinės trukmės strateginių planų rengimo procesą;
8.3. inicijuoti ir įgyvendinti smulkaus verslo subjektų skatinimo, finansinės paramos bei subsidijų teikimo priemones;
8.4. užtikrinti leidimų (licencijų) išdavimą įstatymų nustatytais atvejais;
8.5. užtikrinti, kad Savivaldybės valdomas nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas būtų naudojamas racionaliai ir tikslingai;
8.6. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atstovauti Radviliškio rajono savivaldybei ir įgyvendinti jos neturtines teises Savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse;
8.7. įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymą rajone;
8.8. įgyvendinti būsto atnaujinimo (modernizavimo) programas Savivaldybės teritorijoje;
8.9. atlikti šilumos tiekimo, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo organizavimą Savivaldybės teritorijoje;
8.10. užtikrinti keleivių pavėžėjimą vietiniais maršrutais, moksleivių neatlygintiną pavežėjimą į mokyklas ir į namus Savivaldybės teritorijoje;
8.11. užtikrinti įvairių Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitų fondų, lėšų apskaitos tvarkymą ir Savivaldybės turto, patikėto Skyriui, apskaitos tvarkymą.

III. SKYRIUS
SKYRIAUS PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

9. Skyrius vykdo šias funkcijas:

9.1. koordinuoti Savivaldybės strateginių planų, investicinių projektų ir ekonominės plėtros programų rengimą ir įgyvendinimą pritraukiant Europos Sąjungos fondų, valstybės bei nuosavas lėšas;
9.2. koordinuoti bendravimą su šalies ir regioninėmis plėtros institucijomis, dalyvauti ruošiant regioninės plėtros programas;
9.3. koordinuoti paraiškų bei projektų rengimą Europos Sąjungos programoms, fondams bei įgyvendinančioms institucijoms dėl lėšų pritraukimo Savivaldybės  investiciniams projektams ir ekonominės plėtros programoms, bendradarbiauti su konsultantais;
9.4. organizuoti tyrimų, galimybių studijų ir kitų projektams reikalingų dokumentų rengimą;
9.5. koordinuoti įvairių Savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimą, palaikyti ryšius su paramą teikiančiomis institucijomis;
9.6. dalyvauti valstybės investicijų programų įgyvendinime rajone vykdant Savivaldybės objektų statybą ir plėtrą;
9.7. koordinuoti ir kontroliuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto bei Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise funkcijų vykdymą;
9.8. organizuoti Savivaldybės turto pardavimo, turto nuomos viešuosius konkursus;
9.9. organizuoti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų pardavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
9.10. organizuoti butų pirkimo konkursus Savivaldybės butų fondui papildyti;
9.11. vykdyti asmenų (šeimų), turinčių teisę į Savivaldybės socialinį būstą, registravimą įstatymų bei Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
9.12. organizuoti Savivaldybės socialinio būsto nuomą teisės aktų nustatyta tvarka;
9.13. organizuoti ir koordinuoti keleivių pavėžėjimą Savivaldybės vietiniais maršrutais, neatlygintiną moksleivių pavežėjimą į mokyklas ir namus;
9.14. koordinuoti ir kontroliuoti šilumą ir geriamą vandenį tiekiančių bei nuotekas tvarkančių įmonių veiklą viešųjų paslaugų segmentuose;
9.15. organizuoti statinių, kurie neturi savininko (ar savininkas nežinomas), pripažinimo bešeimininkiais vykdymo procedūrą;
9.16. koordinuoti ir organizuoti smulkaus verslo subjektų skatinimo, finansinės paramos bei subsidijų teikimo priemonių įgyvendinimą;
9.17. atlikti leidimų (licencijų) išdavimą įstatymų nustatytais atvejais;
9.18. koordinuoti būsto atnaujinimo (modernizavimo) programų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje;
9.19. tvarkyti įvairių Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitų fondų, lėšų apskaitą;
9.20. tvarkyti Savivaldybės turto, patikėto Skyriui, apskaitą;
9.21. organizuoti Savivaldybės turto metinę inventorizaciją;
9.22. pagal savo kompetenciją rengti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, dalyvauti jų aptarime;
9.23. pagal savo kompetenciją rengti ataskaitas Statistikos departamentui ir kitoms valstybės institucijoms;
9.24. tvarkyti Skyriaus archyvą;
9.25. spręsti Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir vykdyti Radviliškio rajono  savivaldybės administracijos direktoriaus  priskirtas funkcijas, taip pat mero įpareigojimus bei pavedimus.

IV. SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises ir pareigas:

10.1. reikalauti ir gauti iš Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų, savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų, esančių savivaldybės teritorijoje, valstybinių institucijų duomenis ir kitą informaciją skyriaus kompetencijos klausimais, kurios reikia jo funkcijoms vykdyti;
10.2. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui, merui, tarybai, jos komitetams informaciją ir pasiūlymus Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
10.3. teikti siūlymus dėl paskatinimų ir vykdyti nuobaudų skyrimo procedūras;
10.4. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus pagal savo kompetenciją atstovauti Savivaldybei aukštesniųjų valstybės institucijų organizuojamuose pasitarimuose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose, kitose institucijose; dalyvauti Savivaldybės tarybos ir administracijos organizuojamuose pasitarimuose, kai svarstomi su Skyriaus veikla susiję klausimai; kreiptis į šalies valstybines institucijas dėl konsultacijų veiklos klausimais;
10.5. gauti visą darbui reikalingą įrangą ir priemones;
10.6. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;
10.7. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo laiku vykdyti pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
10.8. Savivaldybės taryba, meras ar administracijos direktorius gali suteikti Skyriui ir kitų teisių.

V. SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

11. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria ir atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

12. Skyriaus vedėjas:

12.1. vadovauja Skyriui ir atsako už jam pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
12.2. rengia Skyriaus nuostatus, tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
12.3. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto funkcijas skyriaus tarnautojams ir darbuotojams;
12.4. atsiskaito už Skyriaus veiklą;
12.5. atstovauja Skyriui Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
12.6. užtikrina, kad Skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi Vyriausybės nutarimai, Savivaldybės tarybos sprendimai, Savivaldybės mero potvarkiai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai;
12.7. gali turėti kitų Savivaldybės administracijos direktoriaus jam suteiktų įgaliojimų.

13. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai:

13.1. tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atskaitingi Savivaldybės administracijos direktoriui;
13.2. jų pareigybėms keliami specialieji reikalavimai, funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose;
13.3. juos įstatymų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia, skiria tarnybines, drausmines nuobaudas ir paskatinimus Savivaldybės administracijos direktorius;
13.4. atsako už pavestų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą, parengtos informacijos teisingumą, vidaus tvarkos taisyklių, administracijos nuostatų laikymąsi, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, kt. norminių dokumentų reikalavimų vykdymą.

14. Kai Skyriaus vedėjas negali eiti pareigų, jį pavaduoja Skyriaus vedėjo pavaduotojas ar kitas paskirtas skyriaus valstybės tarnautojas.

15. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, antspaudus ir spaudus. Skyriaus vedėjas paskiria tarnautoją, atsakingą už perduotų reikalų tvarkymą. Vedėjas reikalus perduoda Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam valstybės tarnautojui ar darbuotojui.

16. Skyrius už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui.

VI. SKYRIUS
SKYRIAUS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

17. Skyrių reorganizuoja ir likviduoja Radviliškio rajono savivaldybės taryba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 09:20:20