Pasirinkite kalbą

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
12. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
13. Atlieka savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo funkcijas.
14. Rengia reikiamus dokumentus savivaldybės nekilnojamo turto ir žemės sklypų teisinei registracijai valstybės įmonėje registrų centre atlikti.
15. Kaupia ir tvarko savivaldybės nekilnojamo turto kadastrinių bylų ir žemės sklypų dokumentus bei tvarko šių dokumentų registrą.
16. Organizuoja negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus pagal lietuvos respublikos teisės aktų ir savivaldybės tarybos sprendimų nustatytą tvarką.
17. Rengia savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto ir nuomos ir panaudos sutarčių projektus bei sutarčių pakeitimų projektus nustatyta tvarka.
18. Rengia dokumentus dėl negyvenamųjų patalpų nuomos bei panaudos sutarčių pratęsimo, nutraukimo, skolų išieškojimo, nuomininkų bei panaudos gavėjų iškeldinimo.
19. Organizuoja ir vykdo nereikalingu ar netinkamu pripažinto savivaldybės ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuosius prekių aukcionus, tvarko su aukcionais susijusius dokumentus.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
21. Atlieka savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise funkcijas.
22. Atlieka piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimą ir rengia sprendimų priėmimo projektus dėl nuosavybės teisių atkūrimo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.
23. Atlieka valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų namų ar jų dalių ir butų, vykdymą.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-11, 10:52:40