Pasirinkite kalbą

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
10. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
11. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
12. Atlieka pirminę turto apskaitą arba prireikus koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją.
13. Organizuoja ir koordinuoja savivaldybės ilgalaikio turto apskaitos tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Organizuoja savivaldybės turto metinę inventorizaciją, teikia pasiūlymas dėl nereikalingo ar netinkamo turto tolesnio naudojimo.
15. Tvarko įvairių radviliškio rajono savivaldybės administracijos vykdomų projektų, finansuojamų iš europos sąjungos ir kitų fondų, lėšų apskaitą naudojantis kompiuterine mylobster fvas programa.
16. Pagal savo kompetenciją rengia ataskaitas statistikos departamentui ir kitoms valstybės institucijoms.
17. Rengia ir teikia finansų skyriui radviliškio savivaldybės strateginio veiklos plano „rajono infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programą“.
18. Kontroliuoja išlaidų sąmatų vykdymą, sudaro detalius apyvartos žiniaraščius.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
20.3. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.4. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos tvarkymo patirtis;
20.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-11, 10:48:21